ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 145/2023 Για την αποβολή των κατόχων ή νομέων, που αρνούνται να αποδώσουν τα ακίνητα που αφαιρούνται με την πράξη εφαρμογής, είτε λόγω ρυμοτόμησης, είτε λόγω εισφοράς σε γη, είτε λόγω προσκύρωσης, ανεξάρτητα αν ο καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης

80

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Περίληψη

Για την αποβολή των κατόχων ή νομέων, που αρνούνται να αποδώσουν τα ακίνητα που αφαιρούνται με την πράξη εφαρμογής, είτε λόγω ρυμοτόμησης, είτε λόγω εισφοράς σε γη, είτε λόγω προσκύρωσης, ανεξάρτητα αν ο καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης έγινε δικαστικά ή εξώδικα, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 7 του ν. 1337/1983, ως ειδικότερη, και αρμόδιο δικαστήριο να διατάξει την αποβολή τους είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έγινε η πράξη εφαρμογής, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και όχι το Μονομελές Εφετείο κατά τη διαδικασία του άρθρου 9 παρ. 2 και 3 του Ν. 2882/2001 ΚΑΑΑ.

Αριθμός Απόφασης  145/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκροτήθηκε από τον δικαστή, Ηλία Σταυρόπουλο, Εφέτη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Πειραιώς και τη γραμματέα, Τ.Λ..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την …………, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των αιτούντων : 1) ………. και 2) ………., εκ των οποίων η μεν πρώτη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, Λεωνίδα Λεωνίδου, ενώ η δεύτερη δεν εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο.

Καθ’ ων η αίτηση : 1) ………, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, Παναγιώτη Μαρκόπουλο, 2) ……….., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, Παναγιώτη Κορακάκη και 3) Δήμου Σαλαμίνας Αττικής, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, Ματθαίο Χαλκιαδάκη.

Οι αιτούντες άσκησαν την με αρ. κατ. ………./2019 αίτησή τους, η οποία ορίστηκε να συζητηθεί την 19.3.2020, οπότε και ματαιώθηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω της πανδημίας. Με την 82/2020 πράξη του ορισθέντος από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Πειραιά Δικαστή η συζήτηση της αίτησης ορίστηκε για την 10.12.2020, οπότε και πάλι ματαιώθηκε για τον ίδιο λόγο. Με την 7/2021 πράξη της ορισθείσας από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Πειραιά Δικαστή η συζήτηση της αίτησης ορίστηκε για την 3.3.2022, οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή αυτής της απόφασης.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, δηλώθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της πρώτης αιτούσας ο θάνατος της δεύτερης και ότι στη θέση της υπεισέρχεται η ίδια ως κληρονόμος της.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά τα όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ NOMO

Κατά τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1, 2, 3 και 7 του ν. 1337/1983, προβλέπεται ότι : « 1. Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης πραγματοποιείται με τη σύνταξη πράξεων εφαρμογής … 2. Η πράξη εφαρμογής  περιλαμβάνει  ολόκληρη  την  έκταση,  στην οποία αναφέρεται η πολεοδομική μελέτη ή τμήμα της … 3. καθορίζει τα τμήματα που αφαιρούνται από κάθε ιδιοκτησία για εισφορά γης, τα τμήματα  που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά … και προσδιορίζει τα τμήματα που ρυμοτομούνται για κοινόχρηστους χώρους η καταλαμβάνονται από κοινωφελείς χώρους. Με την πράξη εφαρμογής τα οικόπεδα που δεν είναι άρτια κατά το εμβαδόν τους και δεν μπορούν να τακτοποιηθούν κατά το  άρθρο 3  παρ. 3  του  Ν.Δ.  690/1948 ” περί συμπληρώσεως  των  περί  σχεδίων  πόλεων  διατάξεων” προσκυρώνονται στα γειτονικά οικόπεδα … Τα οικόπεδα που δεν είναι άρτια κατά τις διαστάσεις τακτοποιούνται και, αν αυτό δεν είναι δυνατό, εφαρμόζεται και σ’ αυτά το προηγούμενο εδάφιο …  7.α) Η πράξη εφαρμογής κυρώνεται με  απόφαση  του νομάρχη, αποτελεί ταυτόχρονα και  πράξη  βεβαίωσης  για  την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εισφοράς σε γη, όπως και κάθε μεταβολής που επέρχεται στα ακίνητα σύμφωνα με την παράγραφο 3, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 5α του ν. 1512/1985 και μεταγράφεται στο οικείο υποθηκοφυλακείο … Με τη μεταγραφή επέρχονται όλες οι αναφερόμενες στην πράξη εφαρμογής μεταβολές στις ιδιοκτησίες, εκτός από αυτές που οφείλεται αποζημίωση και για τη συντέλεση των οποίων πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του  ν. δ/τος  από  17.7.1923  και  του  ν.δ/τος  797/1971 (ήδη Ν. 2882/2001, ΚΑΑΑ). β) Αμέσως μετά την κύρωση και μεταγραφή των πράξεων  εφαρμογής ο οικείος Ο.Τ.Α., το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος, μπορούν να καταλάβουν τα νέα ακίνητα που διαμορφώθηκαν με την πράξη εφαρμογής και περιέρχονται σ` αυτούς με την προϋπόθεση ότι  έχουν  καταβληθεί  οι  αποζημιώσεις  της προηγούμενης περίπτωσης (α) … Σε περίπτωση άρνησης του κατόχου ή νομέως να παραδώσει το  ακίνητο που του αφαιρείται σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής εντός 15 ημερών από της εις αυτόν εγγράφου προσκλήσεως,  διατάσσεται η αποβολή του με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου, που εκδίδεται  μετά από αίτηση των παραπάνω ενδιαφερομένων,  κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.». Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 και 3 του Ν. 2882/2001 ΚΑΑΑ ορίζεται ότι : « 2. Μετά τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κάθε νομέας ή κάτοχος του ακινήτου που απαλλοτριώθηκε υποχρεούται να παραδώσει τούτο ελεύθερο στον υπέρ ου η απαλλοτρίωση μέσα σε δέκα ημέρες από έγγραφη πρόσκληση αυτού, στην οποία αναφέρεται συνοπτικά ο τρόπος της συντέλεσης. 3. Εάν ο νομέας ή ο κάτοχος δεν παραδώσει το ακίνητο τούτο ελεύθερο, διατάσσεται η παράδοση αυτού από το αρμόδιο δικαστήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου με την ειδική διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.». Από την αντιπαραβολή των ως άνω διατάξεων συνάγεται ότι, στην περίπτωση απαλλοτρίωσης για την πράξη εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου, για τον καθορισμό τιμής μονάδας για τα ακίνητα που ρυμοτομούνται, για τις εισφορές γης σε χρήμα, καθώς και για τα εδαφικά τμήμα που προσκυρώνονται αναγκαστικά για την τακτοποίηση των οικοπέδων που περιλαμβάνονται στην πράξη εφαρμογής, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στον ΚΑΑΑ (ν. 2882/2001), στον οποίο παραπέμπει η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 7 α του ν. 1337/1983 αποκλειστικά και μόνο για τον καθορισμό της αποζημίωσης. Έτσι είναι δυνατόν, για την περίπτωση που κοινόχρηστη εδαφική έκταση (όπως δημοτικός δρόμος), με την πράξη εφαρμογής, απωλέσει το κοινόχρηστο χαρακτήρα της και περιέλθει στην ιδιωτική περιουσία του οικείου Δήμου, προκειμένου να προσκυρωθεί χάριν αρτιοποίησης ή τακτοποίησης παρακείμενων ιδιοκτησιών, να καθορισθεί τιμή μονάδας αποζημίωσης αυτού του προσκυρωτέου εδαφικού τμήματος είτε δικαστικά (άρθρ. 18, 19, 20 και 21 ΚΑΑΑ) είτε με εξώδικο συμβιβασμό (αρθρ. 23 παρ. 2 ΚΑΑΑ), δηλαδή με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται για την εκποίηση ιδιωτικών ακινήτων των Δήμων (αρθρ. 186 του Ν. 3463/2006), συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή αυτού, καθώς και της πράξης προσκύρωσης. Για την αποβολή όμως των κατόχων ή νομέων, που αρνούνται να αποδώσουν τα ακίνητα που αφαιρούνται με την πράξη εφαρμογής, είτε λόγω ρυμοτόμησης, είτε λόγω εισφοράς σε γη, είτε λόγω προσκύρωσης, ανεξάρτητα αν ο καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης έγινε δικαστικά ή εξώδικα, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 7 του ν. 1337/1983, ως ειδικότερη, και αρμόδιο δικαστήριο να διατάξει την αποβολή τους είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έγινε η πράξη εφαρμογής, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Και ούτε βέβαια η εν λόγω διάταξη (αρ. 13 παρ. 7 του ν. 1337/1983) δύναται να θεωρηθεί ότι καταργήθηκε ως αντίθετη στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 και 3 του ΚΑΑΑ (άρθρ. 29 παρ. 8 του ΚΑΑΑ), αφού οι δύο διατάξεις ρυθμίζουν εντελώς διαφορετικά θέματα (η μεν πρώτη, αυτά που αφορούν την πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης, η δε δεύτερη, αυτά των απαλλοτριώσεων) και η μερική παραπομπή της πρώτης στις διατάξεις του ΚΑΑΑ αφορά αποκλειστικά και μόνο αυτές που αφορούν τον καθορισμό της αποζημίωσης για όσα εδαφικά τμήματα ρυμοτομούνται ή προσκυρώνονται ή αποδίδονται ως εισφορά γης σε χρήμα και όχι καθολικά όλες τις διατάξεις του ΚΑΑΑ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που αφορά την αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων ή κατοχών των απαλλοτριωμένων εκτάσεων.

Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση αίτηση οι  αιτούσες (η πρώτη υπεισερχόμενη και στη δικονομική θέση της δεύτερης, η οποία απεβίωσε μετά την άσκηση της αίτησης, συνεχίζοντας τη δίκη) ζητούν να αποβληθούν οι καθ’ ων νομείς από το εδαφικό τμήμα που περιγράφουν, το οποίο αποτελεί προσκυρωμένο στην ιδιοκτησία τους τμήμα, προερχόμενο από κοινόχρηστη οδό που απώλεσε το χαρακτήρα της και κατέστη ιδιωτική περιουσία του Δήμου, σύμφωνα με την αναφερόμενη στο δικόγραφο πράξη εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου για την πολεοδομική ενότητα «…………..» Σαλαμίνας, το οποίο απέκτησαν, συντελεσθείσας της προσκύρωσης, με την καταβολή του νομίμως καθορισθέντος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας τιμήματος – αποζημίωσης και τη μεταγραφή του σχετικού συμβολαίου μετά της πράξης εφαρμογής, επειδή αρνούνται αυτοί να τους το αποδώσουν. Με βάση αυτό το περιεχόμενο η υπό κρίση αίτηση, ως αίτηση αποβολής των καθ’ ων νομέων από προσκυρωμένο εδαφικό τμήμα, το οποίο περιλαμβάνεται σε πράξη εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου, αναρμοδίως καθ’ ύλην έρχεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου για να εκδικαστεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 19 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), αφού αποκλειστικά καθ’ ύλην αρμόδιο για την εκδίκαση αυτής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ως άνω νομική σκέψη, είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (εναντίον δε της απόφασης που θα εκδοθεί επιτρέπεται η τυχόν άσκηση έφεσης, διότι με αυτήν δεν διατάσσονται γνήσια ασφαλιστικά μέτρα). Δικαστικά έξοδα δεν θα επιβληθούν αφού με την παραπεμπτική απόφαση δεν περατώθηκε οριστικά η διαφορά και δεν νίκησε ούτε ηττήθηκε κάποιος διάδικος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Κηρύσσει εαυτόν καθ’ ύλην αναρμόδιο.

Παραπέμπει την υπόθεση προς εκδίκαση, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, στο καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά στο ακροατήριό του, σε έκτακτη συνεδρίαση, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, στις   9.3.2023.

             Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗefeteio-peir.gr