Εφορία: Ποιοι και πώς μπορούν να αποφύγουν τον έλεγχο

80

Τον έλεγχο της Εφορίας μπορεί να αποφύγει ο φορολογούμενος ή μια επιχείρηση. Αυτό γίνεται εάν πριν από τον έλεγχο υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις και προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία – δικαιολογητικά.

Δηλαδή, εάν κάποιος υποχρεούται να προσκομίσει βιβλία για έλεγχο, τότε μπορεί να υποβάλει τροποποιητική δήλωση για τυχόν λάθη και παραλείψεις, ενώ  δίνεται και η δυνατότητα να ρυθμίσει το ποσό φόρου που προκύπτει σε έως 48 δόσεις.

Αξιοσημείωτο είναι δε πως ο έλεγχος μπορεί να ματαιωθεί ακόμη και στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι έχουν λάβει την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκληση παροχής πληροφοριών (βιβλία και έγγραφα).

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλετε για να αποφύγετε τον έλεγχο

Σε ορισμένες περιπτώσεις φορολογουμένων απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών για να αποφευχθεί ο έλεγχος της εφορίας ενώ σε κάποιες αρκεί μόνο η τροποποιητική δήλωση.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ αυτές είναι οι εξής:

1.Όταν υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος τα φυσικά πρόσωπα δεν χρειάζεται να προσκομίσουν δικαιολογητικά  για τη συμπλήρωση των κωδικών που αφορούν την προσαύξηση εισοδήματος από άγνωστη πηγή, για χρήσεις προγενέστερες του φορολογικού έτους 2015.

javascript:”;

2. Για λοιπές κατηγορίες εισοδημάτων που οι φορολογούμενοι συμπληρώνουν στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης είναι αναγκαία η συνυποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων και στοιχείων όπως προβλέπονται στις αποφάσεις για τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων κάθε φορολογικού έτους, εκτός αν η φορολογική διοίκηση διαθέτει ηλεκτρονική πληροφόρηση.

3. Για την υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ  δεν απαιτείται η συνυποβολή δικαιολογητικών ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής της δήλωσης (μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου», ή σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ).

4. Για την υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων λοιπών έμμεσων φόρων  δεν απαιτείται η συνυποβολή δικαιολογητικών, με εξαίρεση:

α) του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και του τέλους χαρτοσήμου, όπου απαιτείται η συνυποβολή του σχετικού, κατά νόμο, εγγράφου βάσει του οποίου οφείλεται φόρος, καθώς και

β) της δήλωσης απόδοσης των ποσών συμμετοχής του ελληνικού Δημοσίου στα μεικτά κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω Διαδικτύου, η οποία συνοδεύεται από καταστάσεις με αναλυτικά στοιχεία, ανά τύπο παιγνίων.

5. Όταν υποβάλουν οι φορολογούμενοι δηλώσεις  ΕΝΦΙΑ δεν χρειάζεται να προσκομίσουν δικαιολογητικά στην περίπτωση δήλωσης νέου ή μεταβολής δηλωθέντος ακινήτου. Ωστόσο  η προσκόμιση δικαιολογητικών επιβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση όπου από την εκκαθάριση της δήλωσης ΕΝΦΙΑ προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των  300 ευρώ και η σύνθεση της νέας δήλωσης και η εκκαθάριση αυτής  γίνεται έπειτα από έλεγχο των παραστατικών που δικαιολογούν τη μείωση από τη φορολογική διοίκηση. Οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να προσκομίζουν οποιοδήποτε παραστατικό από αρμόδια δημόσια αρχή, που πιστοποιεί την ορθότητα της μεταβολής.

6. Κατά την υποβολή τροποποιητικών  δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (ΕΦΑ) είναι αναγκαία η προσκόμιση δικαιολογητικών.

7. Κατά την υποβολή αρχικών και τροποποιητικών  δηλώσεων στις φορολογίες μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνιών δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.

ΠΗΓΗenikonomia.gr