ΜονΔΠρΑθ 9031/2020 Ακύρωση απόφασης ΙΚΑ καταλογισμού ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων για ημέρες που τους χορηγήθηκε άδεια άνευ αποδοχών. Δεν υφίσταται ειδική νομική υποχρέωση του εργοδότη να υποβάλει αιτήσεις – εγγραφές συμφωνίες άδειας άνευ αποδοχών. Απόδειξη άδειας άνευ αποδοχών με προσκόμιση μισθοδοτικών καταστάσεων και παρουσιολόγιο.

135

Αριθμός απόφασης 9031/2020

ΠΡ ./2016

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1° ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 4 Φεβρουαρίου 2019 με δικαστή το Νικόλαο Πενίδη, Πρωτοδίκη Δ.Δ., και γραμματέα τη Χριστίνα Ρηγόπουλου, δικαστική υπάλληλο.

Για να δικάσει την προσφυγή με χρονολογία κατάθεσης 17.2.2016,

του …, κατοίκου Ιλίου Αττικής (οδός …), ο οποίος παραστάθηκε με δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Κωνσταντίνου Καπελλάκη,

κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ.) και, ήδη, του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νομίμως από το Διοικητή του, ο οποίος παραστάθηκε με δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, της πληρεξούσιας δικηγόρου, Ευδοκίας Οικονόμου.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το Νόμο

 1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το . e-παράβολο μαζί με το οικείο αποδεικτικό εξόφλησης του), ζητείται, παραδεκτώς, η ακύρωση της ./17.11.2015 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε,Τ.Α.Μ. ’νω Λιοσίων – Καματερού, με την οποία απορρίφθηκε η ./27.2.2015 ένσταση του προσφεύγοντος κατά της Μ./31.12.2014 Πράξης Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) και της Μ./31.12.2014 Πράξης Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) του ίδιου ως άνω Υποκαταστήματος. Με τις πράξεις αυτές αφενός καταλογίσθηκαν σε βάρος του προσφεύγοντος εισφορές συνολικού ύψους 1.839,93 ευρώ για την πλήρη ασφαλιστική τακτοποίηση συνολικά οκτώ (8) εργαζόμενων της επιχείρησης, και αφετέρου επιβλήθηκαν σε βάρος του πρόσθετες επιβαρύνσεις σε ποσοστό 30% επί των ως άνω εισφορών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2972/2001, ήτοι λόγω υποβολής ανακριβών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), ποσού 552,01 ευρώ.
 2. Επειδή, σύμφωνα με τα άρθρα 51, 53 και 70 παρ. 9 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), ο Ε.Φ.Κ.Α., ως φορέας κύριας ασφάλισης και οιονεί καθολικός διάδοχος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.ΑΜ από 1.1.2017, νομίμως παρίσταται και συνεχίζει την παρούσα δίκη ως καθ’ ου ν.π.δ.δ., χωρίς να επέρχεται διακοπή αυτής (βλ. Σ.τ.Ε. 25/2018, 2124/2017).
 3. Επειδή, με την παρ. 2 του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179), όπως αυτή τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4476/1965 (Α’ 103), ορίζεται ότι: «Εις την ασφάλισιν του παρόντος νόμου υπάγονται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως … α) Τα πρόσωπα τα οποία εντός των ορίων της χώρας παρέχουν κατά κύριον επάγγελμα εξηρτημένη εργασίαν έναντι αμοιβής …». Επίσης, στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ίδιου ως άνω νόμου, ορίζεται ότι «1. Διά την καταβολήν των εισφορών των ησφαλισμένων ευθύνεται επί παρεχόντων εξηρτημένη εργασίαν ο εργοδότης», ενώ στην παρ. 9 του ίδιου άρθρου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παρ. 3 του ν.δ. 1404/1960 (Α’ 147), συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 1469/1984 (Α’ 111) και την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α’ 270) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2556/1997, ορίζεται ότι: «Προς εξακρίβωσιν των εκάστοτε υπαγομένων εις την ασφάλισιν προσώπων, του αριθμού τούτων και των καταβλητέων εισφορών, οι εργοδόται υποχρεούνται: α) Να μεριμνούν διά τον εφοδιασμόν των απασχολουμένων παρ1 αυτοίς προσώπων διά ασφαλιστικής ταυτότητος, β) Να τηρούν τις οριζόμενες από Κανονισμό καταστάσεις προσωπικού και να φυλάττουν αυτές επί δεκαετία, γ) Να επιτρέπωσιν εις τα διά Κανονισμού ορισθησόμενα όργανα του ΙΚΑ και του Κράτους την εξέτασιν των ως άνω καταστάσεων, των εμπορικών των βιβλίων και παντός ετέρου στοιχείου, ως και την επιτόπιον έρευναν προς διαπίστωσιν της ακριβείας των εν αυτοίς εγγραφών. Οι εργοδόται υποχρεούνται να παρέχουν ωσαύτως εις τα εν λόγω όργανα, πάσαν πληροφορίαν δυναμένην να καταστήσει ευχερή και αποτελεσματικήν την ενάσκησιν του ελέγχου, προς εξασφάλισιν της καλής εφαρμογής του παρόντος νόμου και των εις εκτέλεσιν τούτου εκδοθησομένων Κανονισμών … δ) Να υποβάλλουν εις τας υπηρεσίας του ΙΚΑ κατά τα ειδικότερον εν τω κανονισμώ ορισθησόμενα, αντίγραφα των περί ων το εδάφιον α’ καταστάσεων, ε) Να χορηγούν, εφόσον πρόκειται περί φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού τους, εκκαθαριστικό σημείωμα ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυση μισθοδοσίας. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού, ως και οι κρατήσεις που έγιναν σ’ αυτές, στ) …». Περαιτέρω, στην παρ. 11 του άρθρου 26 του ιδίου ως άνω νόμου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2676/1999 (Α’ 1), ορίζεται ότι: «α. Πράξη Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) συντάσσεται: α.α. Σε βάρος των εργοδοτών οι οποίοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου και δεν καταβάλλουν τις εισφορές … α.β. Σε βάρος των εργοδοτών οι οποίοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου, με συνέπεια να δυσχεραίνεται η εξακρίβωση των προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση, καθώς και οι εισφορές που πρέπει να καταβληθούν. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη επιβολής εισφορών συντάσσεται κατά την κρίση των αρμόδιων οργάνων του Ι.Κ.Α. …».
 4. Επειδή, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις των άρθρων 23-26 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. (απόφαση Υπουργού Εργασίας 55575/1.479/18.11.1965, Β’ 816), εάν μεν ο εργοδότης τηρεί προσηκόντως τα στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές και εν γένει τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις για την ασφάλιση του απασχολούμενου προσωπικού, τα ελεγκτικά όργανα του Ι.Κ.Α. φέρουν το βάρος της απόδειξης ότι τα δεδομένα που προκύπτουν από τα στοιχεία που τηρεί ο εργοδότης είναι εικονικά. Αντιθέτως, εάν ο εργοδότης δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις για την απόδειξη του αριθμού των υπαγόμενων στην ασφάλιση προσώπων, του είδους και του χρόνου, της απασχόλησης και του ύψους των αποδοχών, τα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α. δύνανται να προσδιορίζουν τις καταβλητέες εισφορές με βάση τα στοιχεία της ασφαλιστικής σχέσης, τα οποία καθορίζουν κατά την κρίση τους. Σε περίπτωση, πάντως, προσβολής με προσφυγή πράξης επιβολής ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες έχουν προσδιορισθεί με βάση την ευχέρεια που παρέχουν οι διατάξεις αυτές στα όργανα του Ι.Κ.Α., ή πράξης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής, απορριφθεί ένσταση του εργοδότη κατά τέτοιας πράξης επιβολής εισφορών, τα διοικητική δικαστήρια υποχρεούνται, να αποφανθούν με δική τους κρίση για τη νομιμότητα της κρίσης των οργάνων του Ι.Κ.Α. ενόψει των ισχυρισμών που προβάλλονται με την προσφυγή και των στοιχείων που προσκομίζονται προς απόδειξη τους (πρβλ. Σ.τ.Ε. 990/2019, 127/2017, 3065, 3896/2014, 684, 2258/2013, 152-154/2013 7μ., 2259/2012 7μ.). Εξάλλου, ο εργοδότης οφείλει εισφορές για πράγματι παρεχόμενη εξαρτημένη εργασία, κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση της χορήγησης στον εργαζόμενο άδειας άνευ αποδοχών, η οποία αποτελεί τυπική περίπτωση αναστολής της εργασιακής σύμβασης με συμφωνία που καταρτίζεται ανάμεσα στον εργοδότη και το μισθωτό (βλ. Α.Π. 751/1987), κατά τη διάρκεια της οποίας ο μισθωτός δεν έχει την υποχρέωση να εργαστεί και, αντιστοίχως, ο εργοδότης δεν οφείλει να καταβάλει αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
 5. Επειδή, εξάλλου, στο άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 291), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004 (Α’ 48/12.2.2004), ορίζεται ότι; «Στους εργοδότες που: α. … β. … γ. Υποβάλλουν την Α.Π.Δ. με ανακριβή στοιχεία απασχόλησης – ασφάλισης, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του ποσού της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και των εισφορών που υπολογίζονται από την υπηρεσία. …».
 6. Επειδή, τέλος, στο άρθρο 12 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [ν. 2690/1999 (Α’ 45)], ορίζονται τα εξής: «Κάθε έγγραφο που περιέρχεται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, καταχωρίζεται αυθημερόν στο βιβλίο εισερχομένων, κατ’ αύξοντα αριθμό, με χαρακτηρισμό και μνεία του θέματος στο οποίο αναφέρεται και του αριθμού των στοιχείων που το συνοδεύουν. Στο ίδιο βιβλίο αναγράφονται επίσης το όργανο προς το οποίο το έγγραφο απευθύνεται, καθώς και η ημερομηνία εισόδου του. Η υπηρεσία οφείλει να χορηγεί βεβαίωση καταχώρισης του εγγράφου με όλα τα παραπάνω στοιχεία».
 7. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής: Στις 31.12.2014, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στα στοιχεία ασφάλισης της ατομικής επιχείρησης (κατασκευής ειδών από όνυχα και αλάβαστρο) που διατηρεί ο προσφεύγων στην περιοχή των ’νω Λιοσίων Αττικής για το έτος 2004, για συνολικά οκτώ (8) εργαζόμενους, διαπιστώθηκε διαφορά ημερών εργασίας, χωρίς η μερική απασχόληση να αποδεικνύεται από κάποιο επίσημο έγγραφο, και, συνακόλουθα, συνδρομή λόγου μετατροπής αυτών σε είκοσι πέντε (25) ημέρες εργασίας. Ειδικότερα: α) για την εργαζόμενη … i) για το μήνα 1ο/2004 για τον οποίο αυτή φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 14 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 326,06 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 582,25 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 112,88 ευρώ, ίί) για το μήνα 2ο/2004 για τον οποίο αυτή φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 19 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 442,51 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 582,25 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 61,57 ευρώ, iii) για το μήνα 4ο/2004 για τον οποίο αυτή φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 24 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 558,96 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 582,25 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορώνπου οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 10,27 ευρώ, ίν) για το μήνα 5ο/2004 για τον οποίο αυτή φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 21 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 489,09 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 582,25 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 41,05 ευρώ, και ν) για το μήνα 6ο/2004 για τον οποίο αυτή φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 10 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 232,90 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 279,48 ευρώ για 12 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 20,53 ευρώ, β) για την εργαζόμενη … ί) για το μήνα 5ο/2004 για τον οποίο αυτή φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 21 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 322,71 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 338,08 ευρώ για 22 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 6,78 ευρώ, και ii) για το μήνα 6ο/2004 για τον οποίο αυτή φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 22 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 338,07 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 384,25 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 20,35 ευρώ, γ) για την εργαζόμενη … ί) για το μήνα 10ο/2004 για τον οποίο αυτή φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 18 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 501,30 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 696,25 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 85,90 ευρώ, και ii) για το μήνα 12ο/2004 για τον οποίο αυτή φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 18 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 501,30 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 696,25 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 85,90 ευρώ, δ) για την εργαζόμενη … ί) για το μήνα 10ο/2004 για τον οποίο αυτή φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 13 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 357,76 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 688,00 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 145,50 ευρώ, ii) για το μήνα 11ο/2004 για τον οποίο αυτή φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 19 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 522,88 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 688,00 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 72,75 ευρώ, και iii) για το μήνα 12ο/2004 για τον οποίο αυτή φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 18 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 495,36 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 688,00 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 84,87 ευρώ, ε) για τον εργαζόμενο … ί) για το μήνα 1ο/2004 για τον οποίο αυτός φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 23 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 524,63 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 570,25 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 20,10 ευρώ, ii) για το μήνα 2ο/2004 για τον οποίο αυτός φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 23 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 524,63 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 570,25 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 20,10 ευρώ, iii) για το μήνα 3ο/2004 για τον οποίο αυτός φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 23 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 524,63 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 570,25 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 20,10 ευρώ, ίν) για το μήνα 4ο/2004 για τον οποίο αυτός φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 22 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 501,82 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 570,25 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 30,15 ευρώ, ν) για το μήνα 6ο/2004 για τον οποίο αυτός φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 22 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 501,82 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 570,25 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 30,15 ευρώ, νϊ) για το μήνα 7ο/2004 για τον οποίο αυτός φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 23 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 524,63 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 570,25 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 20,10 ευρώ, νϋ) για το μήνα 11ο/2004 για τον οποίο αυτός φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 24 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 600,24 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 625,25 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 11,02 ευρώ, και viii) για το μήνα 12ο/2004 για τον οποίο αυτός φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 18 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 450,18 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 625,25 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 77,14 ευρώ, στ) για την εργαζόμενη … ί) για το μήνα 9ο/2004 για τον οποίο αυτή φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 12 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 174,55 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 285,47 ευρώ για 12 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 48,87 ευρώ, ϋ) για το μήνα 10ο/2004 για τον οποίο αυτή φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 22 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 320,00 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 694,53 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 92,38 ευρώ, iii) για το μήνα 11ο/2004 για τον οποίο αυτή φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 22 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 320,00 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 594,73 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 92,45 ευρώ, και iv) για το μήνα 12ο/2004 για τον οποίο αυτή φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 22 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 320,00 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 594,73 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 92,45 ευρώ, ζ) για τον εργαζόμενο … i) για το μήνα 1ο/2004 για τον οποίο αυτός φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 22 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 561,92 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 747,45 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 81,75 ευρώ, ϋ) για το μήνα 2ο/2004 για τον οποίο αυτός φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 24 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 613,01 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 638,55 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 11,26 ευρώ, iii) για το μήνα 3ο/2004 για τον οποίο αυτός φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 24 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 613,01 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 638,55 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 11,26 ευρώ, ίν) για το μήνα 4ο/2004 για τον οποίο αυτός φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 21 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 536,38 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 638,55 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 45,02 ευρώ, ν) για το μήνα 6ο/2004 για τον οποίο αυτός φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 24 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 613,01 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 638,55 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 11,26 ευρώ, νί) για το μήνα 7ο/2004 για τον οποίο αυτός φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 24 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 613,01 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 638,55 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 11,26 ευρώ, νϋ) για το μήνα 11ο/2004 για τον οποίο αυτός φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 24 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 717,55 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 747,45 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 13,18 ευρώ, viii) για το μήνα 12ο/2004 για τον οποίο αυτός φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 18 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 538,16 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 747,45 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 92,21 ευρώ, και η) για τον εργαζόμενο … ί) για το μήνα 1ο/2004 για τον οποίο αυτός φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 22 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 561,92 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 638,55 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 33,77 ευρώ, ϋ) για το μήνα 2ο/2004 για τον οποίο αυτός φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 23 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 587,47 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 638,55 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 22,51 ευρώ, Hi) για το μήνα 4ο/2004 για τον οποίο αυτός φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 22 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 561,92 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 638,55 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 33,77 ευρώ, ίν) για το μήνα 7ο/2004 για τον οποίο αυτός φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 24 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 613,01 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 638,55 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 11,26 ευρώ, ν) για το μήνα 11ο/2004 για τον οποίο αυτός φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 5 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 149,49 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 298,98 ευρώ για 10 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 65,86 ευρώ, και νί) για το μήνα 12ο/2004 για τον οποίο αυτός φαίνεται να λάμβανε για συνολικά 18 ημέρες απασχόλησης αποδοχές 538,16 ευρώ, θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, παρά ανέρχονταν σε 747,44 ευρώ για 25 ημέρες απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο των εισφορών που οφείλονταν σε επιπλέον ποσό 92,20 ευρώ. Με βάση τα στοιχεία του ελέγχου αυτού, αρμόδιος υπάλληλος του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Λιοσίων – Καματερού εξέδωσε την Μ./31.12.2014 Π.Ε.Ε., με την οποία καταλόγισε σε βάρος του προσφεύγοντος εργοδότη συνολικό ποσό εισφορών, για τη συμπληρωματική ασφαλιστική τακτοποίηση των εργαζόμενων αυτών, 1.839,93 ευρώ, ενώ με την Μ./31.12.2014 Π.Ε.Π.Ε.Ε. που εξέδωσε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2972/2001, ήτοι λόγω υποβολής ανακριβών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), επέβαλε σε βάρος του πρόσθετες επιβαρύνσεις σε ποσοστό 30% επί των ως άνω εισφορών, ήτοι ποσού 552,01 ευρώ. Ακόμη, συντάχθηκε η μη περιλαμβανόμενη μεταξύ των στοιχείων του διοικητικού φακέλου Μ./2014 Π.Ε.Α.Π. που φέρεται να αφορά στην εργαζόμενη …. Κατά των πράξεων αυτών ο προσφεύγων άσκησε την ./27.2.2015 ένσταση υποστηρίζοντας ότι οι εργαζόμενοι του απασχολήθηκαν βάσει του παρουσιολογίου, το οποίο και επισύναψε. Ενώπιον της Τ.Δ.Ε., ο λογιστής του προσφεύγοντος υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι ασφαλίσθηκαν ακριβώς για τις ημέρες που δούλεψαν, και επικαλέσθηκε σχετικώς το παρουσιολόγιο της επιχείρησης. Η ασκηθείσα ένσταση απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση της Τ.Δ.Ε., με το σκεπτικό ότι διαπιστώθηκε πως ο εργοδότης ασφάλιζε τους ως άνω εργαζομένους με λιγότερες ημέρες από αυτές της πλήρους απασχόλησης, το οποίο θα μπορούσε να πράττει, νομίμως, αν είχαν καταρτισθεί και ακολούθως κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία συμβάσεις μειωμένης απασχόλησης, ενώ τέτοιες συμβάσεις δεν υπήρχαν- οι δε φωτοτυπίες του βιβλίου παρουσίας προσωπικού, τις οποίες προσκόμισε ο εργοδότης, δεν μπορούσαν να ληφθούν υπόψη, για το λόγο ότι (το βιβλίο αυτό) δεν θεωρείται επίσημο έγγραφο για το σχετικό έλεγχο.
 8. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, όπως οι λόγοι αυτής αναπτύσσονται με το από 1.2.2019 υπόμνημα, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι η Τ.Δ.Ε., από τα προσαχθέντα ενώπιον της στοιχεία, τα οποία τηρούσε ανταποκρινόμενος στις εργοδοτικές υποχρεώσεις του, δηλαδή από το παρουσιολόγιο της επιχείρησης του για το έτος 2004, τον κατάλογο του προσωπικού, τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων, και τις μηνιαίες αποδείξεις πληρωμής και ανάλυσης μισθοδοσίας, εσφαλμένα συνήγαγε ότι συνέτρεξε μειωμένη απασχόληση των εργαζομένων του, ενώ, στην πραγματικότητα, είχε χορηγήσει σ’ αυτούς (κάποιες) άδειες άνευ αποδοχών. Ο προσφεύγων σημειώνει ότι πίστευε, καλόπιστα, πως το τηρούμενο παρουσιολόγιο τον καλύπτει ως προς την υποχρέωση του να δηλώνει, καθημερινώς, ποιος εργάζεται και ποιος απέχει από την εργασία. Προβάλλει δε ότι οι οκτώ (8) εργαζόμενοι του, … απουσίασαν, περιστασιακώς, κατά τη διάρκεια του έτους 2004, για προσωπικούς λόγους και κωλύματα τους, που του δήλωναν τηλεφωνικώς, λαμβάνοντας άδειες άνευ αποδοχών, οι οποίες πιστοποιούνται, ενυπογράφως, από το περιεχόμενο του προαναφερθέντος παρουσιολογίου. Ο προσφεύγων διατείνεται ότι δεν είχε κάποια (περαιτέρω) υποχρέωση γνωστοποίησης των κρίσιμων αδειών άνευ αποδοχών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες εσόδων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ενώ η μέθοδος της καταχώρισης των αδειών άνευ αποδοχών στο παρουσιολόγιο, με υπογραφή των εργαζομένων, ουδέποτε του υποδείχθηκε από τα όργανα του καθ’ ου ως προβληματική, εδραιώνοντας, έτσι, την αντίληψη του περί νομικής επάρκειας της μεθόδου αυτής. Τα δε όργανα του καθ’ ου λανθασμένα ασφάλισαν τους ως άνω για τις ημέρες της απουσίας τους, αφού, κατά τη διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών επέρχεται αναστολή της εργασιακής σύμβασης. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του προσφεύγων προσάγει και επικαλείται, σε αντίγραφα: α) σελίδες από το παρουσιολόγιο της επιχείρησης για τις εργάσιμες ημέρες της χρονικής περιόδου 7.1.2004 -29.12.2004, στις οποίες έχουν καταχωρηθεί οι συγκεκριμένες ημέρες που απασχολήθηκαν κάθε μήνα οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, με την υπογραφή του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά σε κάθε ημερομηνία, β) για την εργαζόμενη … ί) την κατατεθείσα στον Ο.Α.Ε.Δ. στις 19.11.2003 αναγγελία πρόσληψης, για πλήρη απασχόληση, Π) την από 23.12.2003 υπεύθυνη δήλωση περί του ότι θα ελάμβανε άδεια άνευ αποδοχών κατά το χρονικό διάστημα 24.12.2003 – 9.1.2004, iii) αποδείξεις πληρωμής και ανάλυσης μισθοδοσίας, φέρουσες υπογραφή της εργαζόμενης, από τις οποίες προκύπτουν 14 ημέρες εργασίας κατά τον Ιανουάριο του 2004, 19 ημέρες εργασίας κατά το Φεβρουάριο του 2004, 25 ημέρες εργασίας κατά το Μάρτιο, τον Απρίλιο και το Μάιο του 2004, 19 ημέρες εργασίας κατά το Φεβρουάριο του 2004, δώρο Πάσχα Απριλίου 2004, αποζημίωση άδειας 14 ημερών κατά τον Ιούνιο του 2004, επίδομα αδείας Ιουνίου 2004, ασθένεια τον Ιούνιο του 2004, 10 ημέρες εργασίας κατά τον Ιούνιο του 2004, και αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης της 30ης.6.2004, γ) για την εργαζόμενη … i) την κατατεθείσα στον Ο.Α.Ε.Δ. στις 5.5.2004 αναγγελία πρόσληψης, για μερική απασχόληση, ii) την κατατεθείσα στο Σ.ΕΠ.Ε. στις 5.5.2004 σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης με πενθήμερη εργασία, iii) αποδείξεις πληρωμής και ανάλυσης μισθοδοσίας, φέρουσες υπογραφή της εργαζόμενης, από τις οποίες προκύπτουν 22 ημέρες εργασίας κατά το Μάιο του 2004, 22 ημέρες εργασίας κατά τον Ιούνιο του 2004, 7 ημέρες εργασίας κατά τον Ιούλιο του 2004, επίδομα αδείας Ιουλίου 2004, αποζημίωση αδείας Ιουλίου 2004, δώρο Χριστουγέννων 2004, και την κατατεθείσα στις 14.7.2009 αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης, δ) για την εργαζόμενη … i) έντυπο αναγγελίας όρων ατομικής σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με ημερομηνία πρόσληψης 21.2.2000, ii) αποδείξεις πληρωμής και ανάλυσης μισθοδοσίας, φέρουσες υπογραφή της εργαζόμενης, από τις οποίες προκύπτουν 25 ημέρες εργασίας κατά τον Ιούλιο του 2004, 25 ημέρες εργασίας κατά το Σεπτέμβριο του 2004, 10 ημέρες εργασίας κατά τον Οκτώβριο του 2004, άδεια 8 ημερών κατά τον Οκτώβριο του 2004, επίδομα αδείας 8 ημερών κατά τον Οκτώβριο του 2004, 25 ημέρες εργασίας κατά το Νοέμβριο του 2004, και 25 ημέρες εργασίας κατά το Δεκέμβριο του 2004, ε) για την εργαζόμενη …. i) την κατατεθείσα στον Ο.Α.Ε.Δ. στις 24.6.2004 αναγγελία πρόσληψης, για πλήρη απασχόληση, ϋ) έντυπο αναγγελίας όρων ατομικής σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με ημερομηνία πρόσληψης 21.6.2004, iii) την από 14.10.2004 υπεύθυνη δήλωση περί του ότι θα ελάμβανε άδεια άνευ αποδοχών κατά το χρονικό διάστημα 16.10.2004 -7.11.2004, iii) αποδείξεις πληρωμής και ανάλυσης μισθοδοσίας, φέρουσες υπογραφή της εργαζόμενης, από τις οποίες προκύπτουν 9 ημέρες εργασίας κατά τον Ιούνιο του 2004, 25 ημέρες εργασίας κατά τον Ιούλιο του 2004, 25 ημέρες εργασίας κατά τον Αύγουστο του 2004, 25 ημέρες εργασίας κατά το Σεπτέμβριο του 2004, 7 ημέρες εργασίας κατά τον Οκτώβριο του 2004, άδεια 6 ημερών και αντίστοιχο επίδομα αδείας Οκτωβρίου του 2004, 19 ημέρες εργασίας κατά το Νοέμβριο του 2004, 18 ημέρες εργασίας κατά το Δεκέμβριο του 2004, δώρο Χριστουγέννων 2004, και αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης κατατεθείσα στις 24.1.2005, στ) για τον εργαζόμενο … i) την κατατεθείσα στον Ο.Α.Ε.Δ. στις 20.9.2002 αναγγελία πρόσληψης, για πλήρη απασχόληση, ϋ) έντυπο αναγγελίας όρων ατομικής σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, πενθήμερης μερικής απασχόλησης, με ημερομηνία πρόσληψης 21.3.2003, iii) αποδείξεις πληρωμής και ανάλυσης μισθοδοσίας, φέρουσες υπογραφή του εργαζόμενου, από τις οποίες προκύπτουν 23 ημέρες εργασίας κατά τον Ιανουάριο του 2004, 23 ημέρες εργασίας κατά το Φεβρουάριο του 2004, 23 ημέρες εργασίας κατά το Μάρτιο του 2004, δώρο Πάσχα, 25 ημέρες εργασίας κατά τον Απρίλιο του 2004, 25 ημέρες εργασίας κατά το Μάιο του 2004, 22 ημέρες εργασίας κατά τον Ιούνιο του 2004, δώρο Χριστουγέννων, 23 ημέρες εργασίας κατά τον Ιούλιο του 2004, 25 ημέρες εργασίας κατά τον Αύγουστο του 2004, 25 ημέρες εργασίας κατά το Σεπτέμβριο του 2004, επίδομα αδείας κατά τον Οκτώβριο του 2004, άδεια κατά τον Οκτώβριο του 2004, 24 ημέρες εργασίας κατά το Νοέμβριο του 2004, 25 ημέρες εργασίας κατά το Δεκέμβριο του 2004, δώρο Χριστουγέννων 2004, και την κατατεθειμένη στις 22.12.2006 καταγγελία σύμβασης εργασίας, ζ) για την εργαζόμενη … ΐ) την κατατεθείσα στον Ο.Α.Ε.Δ. στις 22.9.2004 αναγγελία πρόσληψης, για μερική απασχόληση, ϋ) έντυπο αναγγελίας όρων ατομικής σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, μερικής απασχόλησης, με πενθήμερη εργασία, και ημερομηνία πρόσληψης 15.9.2004, iii) αποδείξεις πληρωμής και ανάλυσης μισθοδοσίας, φέρουσες υπογραφή της εργαζόμενης, από τις οποίες προκύπτουν 12 ημέρες εργασίας κατά το Σεπτέμβριο του 2004, 22 ημέρες εργασίας κατά τον Οκτώβριο του 2004, 22 ημέρες εργασίας κατά το Νοέμβριο του 2004, 22 ημέρες εργασίας κατά το Δεκέμβριο του 2004, δώρο Χριστουγέννων 2004, και την κατατεθειμένη στις 7.11.2006 καταγγελία σύμβασης εργασίας, η) για τον εργαζόμενο … i) την κατατεθείσα στον Ο.Α.Ε.Δ. στις 19.3.1998 αναγγελία πρόσληψης, για μερική απασχόληση, ii) έντυπο γνωστοποίησης όρων ατομικής σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου που αφορά σε πενθήμερη εργασία, με ημερομηνία κατάθεσης 15.1.2004, iii) αποδείξεις πληρωμής και ανάλυσης μισθοδοσίας, φέρουσες υπογραφή του εργαζόμενου, από τις οποίες προκύπτουν 22 ημέρες εργασίας κατά τον Ιανουάριο του 2004, 24 ημέρες εργασίας κατά το Φεβρουάριο του 2004, 24 ημέρες εργασίας κατά το Μάρτιο του 2004, δώρο Πάσχα, 25 ημέρες εργασίας κατά τον Απρίλιο του 2004, 25 ημέρες εργασίας κατά το Μάιο του 2004, 24 ημέρες εργασίας κατά τον Ιούνιο του 2004, 24 ημέρες εργασίας κατά τον Ιούλιο του 2004, 25 ημέρες εργασίας κατά τον Αύγουστο του 2004, 25 ημέρες εργασίας κατά το Σεπτέμβριο του 2004, άδεια κατά τον Οκτώβριο του 2004, επίδομα αδείας κατά τον Οκτώβριο του 2004, 24 ημέρες εργασίας κατά το Νοέμβριο του 2004, 25 ημέρες εργασίας κατά το Δεκέμβριο του 2004, δώρο Χριστουγέννων 2004, και την κατατεθειμένη στις 22.12.2006 καταγγελία σύμβασης εργασίας, και θ) για τον εργαζόμενο … i) έντυπο της 15ης.1.2004 περί γνωστοποίησης όρων ατομικής σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, iii) αποδείξεις πληρωμής και ανάλυσης μισθοδοσίας, φέρουσες υπογραφή του εργαζόμενου, από τις οποίες προκύπτουν 22 ημέρες εργασίας κατά τον Ιανουάριο του 2004, 23 ημέρες εργασίας κατά το Φεβρουάριο του 2004, 25 ημέρες εργασίας κατά το Μάρτιο του 2004, δώρο Πάσχα, 25 ημέρες εργασίας κατά τον Απρίλιο του 2004, 25 ημέρες εργασίας κατά το Μάιο του 2004, 25 ημέρες εργασίας κατά τον Ιούνιο του 2004, δώρο Χριστουγέννων 2004, 24 ημέρες εργασίας κατά τον Ιούλιο του 2004, 25 ημέρες εργασίας κατά τον Αύγουστο του 2004, 25 ημέρες εργασίας κατά το Σεπτέμβριο του 2004, επίδομα αδείας κατά τον Οκτώβριο του 2004, άδεια κατά τον Οκτώβριο του 2004, 5 ημέρες εργασίας κατά το Νοέμβριο του 2004, άδεια ασθενείας εντός της χρονικής περιόδου από 6.11.2004 έως 30.11.2004, 25 ημέρες εργασίας κατά το Δεκέμβριο του 2004.
 9. Επειδή, από την πλευρά του, το καθ’ ου, με την ./7.12.2018 έκθεση απόψεων υποστηρίζει σχετικώς ότι η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών, για τη χορήγηση της οποίας δεν θεσπίζονται ιδιαίτερες διατυπώσεις, θα πρέπει να αποδεικνύεται από έγγραφα στοιχεία, όπως αίτηση του εργαζομένου, έγκριση από τον εργοδότη, και οικεία κατάσταση προσωπικού, τα οποία (στοιχεία) ο εργοδότης θα θέτει στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων. Ειδικότερα, το καθ’ ου ισχυρίζεται ότι σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών είθισται ο εργοδότης να γνωστοποιεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες Εσόδων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. την έγκριση της άδειας χωρίς αποδοχές του προσωπικού του, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, με πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2690/1999, και αυτό για να διευκολύνεται ο ουσιαστικός έλεγχος από τα ελεγκτικά όργανα του Ιδρύματος.
 10. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά και ενόψει όσων έγιναν δεκτά στην σκέψη 4 της παρούσας απόφασης, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται ειδική νομική υποχρέωση του εργοδότη να υποβάλλει στο Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. αιτήσεις – έγγραφες συμφωνίες για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους μισθωτούς του (βλ. ad hoc Δ.Εφ.Θεσ. 1043/2016), καθώς και ότι ο έλεγχος βάσισε το πόρισμα του περί του ότι οι ανωτέρω οκτώ (8) εργαζόμενοι έπρεπε να ασφαλισθούν για περισσότερες ημέρες εργασίας από ότι αυτές που είχαν ήδη ασφαλισθεί από τον προσφεύγοντα, όχι σε καταγγελίες αυτών, ή σε ανακολουθία των τηρούμενων στοιχείων, ή σε άλλα κρίσιμα στοιχεία που προέκυψαν από τον επιτόπιο και ουσιαστικό έλεγχο (όπως, ενδεικτικώς, επιτόπιος έλεγχος κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, στον οποίο τυχόν βρέθηκαν απασχολούμενοι οι ανωτέρω ή καταθέσεις συναδέλφων τους ενώπιον των οργάνων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. από τις οποίες να προκύπτει ότι αυτοί εργάσθηκαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα), αλλά μόνο στο ότι η μειωμένη απασχόληση τους δεν αποδεικνυόταν από επίσημα έγγραφα, ενώ η Τ.Δ.Ε. αρνήθηκε να λάβει υπόψη τις προσκομισθείσες ενώπιον της φωτοτυπίες από το παρουσιολόγιο της επιχείρησης του προσφεύγοντος, (το Δικαστήριο) κρίνει ότι, δεδομένης της προαναφερόμενης έλλειψης σχετικής υποχρέωσης για την αναγγελία άδειας άνευ αποδοχών προς το καθ’ ου, η προσκόμιση των μισθοδοτικών καταστάσεων με τα αναγραφόμενα ημερομίσθια και τα σύνολα των μηναίων αποδοχών, τις οποίες το καθ’ ου δεν αμφισβητεί, σε συνδυασμό με τις σελίδες του παρουσιολογίου της επιχείρησης του προσφεύγοντος κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, αποτελούν εν προκειμένω επαρκή στοιχεία για την απόδειξη των ημερών που απασχολήθηκαν οι ως άνω εργαζόμενοι εντός του έτους 2004, όπως αυτές αναλυτικώς εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, κατ’ αποδοχή του σχετικού ισχυρισμού του προσφεύγοντος. Συνακόλουθα, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση της Τ.Δ.Ε. κατά τα ακόλουθα κεφάλαια: α) καθόσον αφορά στην εργαζόμενη … για τους μήνες 1ο/2004, 2ο/2004 και 6ο/2004, για τους οποίους οι ημέρες εργασίας της υπήρξαν πράγματι 14, 19 και 10 αντιστοίχως, β) για την εργαζόμενη … για το μήνα 6ο/2004, για τον οποίο οι ημέρες εργασίας της υπήρξαν πράγματι 22, γ) για την εργαζόμενη … για το μήνα 10ο/2004, για τον οποίο οι ημέρες εργασίας της υπήρξαν πράγματι 10 και οι ημέρες άδειας 8, δ) για την εργαζόμενη … για τους μήνες 10ο/2004, 11ο/2004 και 12ο/2004, για τους οποίους οι ημέρες εργασίας της υπήρξαν πράγματι 7 και άδειας 6, (εργασίας) 19 και 18 αντιστοίχως, ε) για τον εργαζόμενο … για τους μήνες 1ο/2004, 2ο/2004, 3ο/2004, 6ο/2004, 7ο/2004 και 11ο/2004, για τους οποίους οι ημέρες εργασίας του υπήρξαν πράγματι 23, 23, 23, 22, 23 και 24 αντιστοίχως, στ) για την εργαζόμενη … για τους μήνες 10ο/2004, 11ο/2004 και 12ο/2004, για τους οποίους οι ημέρες εργασίας της υπήρξαν πράγματι 22, ζ) για τον εργαζόμενο … για τους μήνες 1ο/2004, 2ο/2004, 3ο/2004, 7ο/2004 και 11ο/2004, για τους οποίους οι ημέρες εργασίας του υπήρξαν πράγματι 22, 24, 24, 24 και 24 αντιστοίχως, και η) για τον εργαζόμενο … για τους μήνες 1ο/2004, 2ο/2004, 7ο/2004 και 11ο/2004, για τους οποίους οι ημέρες εργασίας του υπήρξαν πράγματι 22, 23, 24, και 5 -συνεκτιμωμένης και της άδειας ασθενείας 15 ημερών που είχε λάβει εντός της χρονικής περιόδου από 6.11.2004 έως 30.11.2004 – αντιστοίχως. Αντιθέτως, βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από τις οικείες μισθολογικές καταστάσεις (όπως το περιεχόμενο αυτών αναλυτικώς παρατέθηκε στη σκέψη 9 της παρούσας απόφασης) η προσφυγή θα πρέπει να απορριφθεί α) καθόσον αφορά στην εργαζόμενη … για τους μήνες 4ο/2004 και 5ο/2004, για τους οποίους οι ημέρες εργασίας της υπήρξαν πράγματι 25, β) για την εργαζόμενη … για το μήνα 5ο/2004, για τον οποίο οι ημέρες εργασίας της υπήρξαν πράγματι 22, γ) για την εργαζόμενη … για το μήνα 12ο/2004, για τον οποίο οι ημέρες εργασίας της υπήρξαν πράγματι 25, δ) για τον εργαζόμενο … για τους μήνες 4ο/2004, και 12ο/2004, για τους οποίους οι ημέρες εργασίας του υπήρξαν πράγματι 25, ε) για την εργαζόμενη … μήνα 9ο/2004 για τον οποίο θεωρήθηκε ότι οι αποδοχές της ανήλθαν σε 285,47 ευρώ αντί των 174,55 ευρώ, ελλείψει προσβολής της απόφασης της Τ.Δ.Ε. κατά το κεφάλαιο αυτό, στ) για τον εργαζόμενο …. για τους μήνες 4ο/2004 και 12ο/2004, για τους οποίους οι ημέρες εργασίας του υπήρξαν πράγματι 25, και ζ) για τον εργαζόμενο … για τους μήνες 4ο/2004 και 12ο/2004, για τους οποίους οι ημέρες εργασίας του υπήρξαν πράγματι 25.
 11. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, η προσφυγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση της Τ.Δ.Ε. κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό κεφάλαια, αναπροσαρμοζόμενων κατά τούτο και των πρόσθετων επιβαρύνσεων που επιβλήθηκαν με την αναφερόμενη Π.Ε.Π.Ε.Ε. Ακολούθως, ενόψει της έκβασης της δίκης, πρέπει να διαταχθεί η απόδοση μέρους του καταβληθέντος παραβόλου, και συγκεκριμένα ποσού εξήντα (60) ευρώ, στον προσφεύγοντα, και να διαταχθεί η κατάπτωση του υπολοίπου ποσού σαράντα (40) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 277 παρ. 9 του Κ.Δ.Δ.), ενώ τέλος τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν μεταξύ των διαδίκων λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας αυτών (άρθρο 275 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ.).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται εν μέρει την προσφυγή.

Ακυρώνει την ./17.11.2015 απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Υποκαταστήματος ’νω Λιοσίων – Καματερού του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κατά το μέρος που αφορά: α) στην εργαζόμενη … για τους μήνες 1ο/2004, 2ο/2004 και 6ο/2004 (για τους οποίους οι ημέρες εργασίας της υπήρξαν πράγματι 14, 19 και 10 αντιστοίχως), β) για την εργαζόμενη … για το μήνα 6ο/2004 (για τον οποίο οι ημέρες εργασίας της υπήρξαν πράγματι 22), γ) για την εργαζόμενη … για το μήνα 10ο/2004 (για τον οποίο οι ημέρες εργασίας της υπήρξαν πράγματι 10 και άδειας 8), δ) για την εργαζόμενη … για τους μήνες 10ο/2004, 11ο/2004 και 12ο/2004 [για τους οποίους οι ημέρες εργασίας της υπήρξαν πράγματι 7 και άδειας 6, (εργασίας) 19 και 18 αντιστοίχως], ε) για τον εργαζόμενο … για τους μήνες 1ο/2004, 2ο/2004, 3ο/2004, 6ο/2004, 7ο/2004 και 11ο/2004 (για τους οποίους οι ημέρες εργασίας του υπήρξαν πράγματι 23, 23, 23, 22, 23 και 24 αντιστοίχως), στ) για την εργαζόμενη … για τους μήνες 10ο/2004, 11ο/2004 και 12ο/2004 (για τους οποίους οι ημέρες εργασίας της υπήρξαν πράγματι 22), ζ) για τον εργαζόμενο … για τους μήνες 1ο/2004, 2ο/2004, 3ο/2004, 7ο/2004 και 11ο/2004 (για τους οποίους οι ημέρες εργασίας του υπήρξαν πράγματι 22, 24, 24, 24 και 24 αντιστοίχως), και η) για τον εργαζόμενο … για τους μήνες 1ο/2004, 2ο/2004, 7ο/2004 και 11ο/2004 (για τους οποίους οι ημέρες εργασίας του υπήρξαν πράγματι 22, 23, 24, και 5 αντιστοίχως), αναπροσαρμοζόμενων κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και των πρόσθετων επιβαρύνσεων που επιβλήθηκαν με την αναφερόμενη Π.Ε.Π.Ε.Ε..

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται εν μέρει την προσφυγή.

Ακυρώνει την ./17.11.2015 απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Υποκαταστήματος ’νω Λιοσίων – Καματερού του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κατά το μέρος που αφορά: α) στην εργαζόμενη … για τους μήνες 1ο/2004, 2ο/2004 και 6ο/2004 (για τους οποίους οι ημέρες εργασίας της υπήρξαν πράγματι 14, 19 και 10 αντιστοίχως), β) για την εργαζόμενη … για το μήνα 6ο/2004 (για τον οποίο οι ημέρες εργασίας της υπήρξαν πράγματι 22), γ) για την εργαζόμενη … για το μήνα 10ο/2004 (για τον οποίο οι ημέρες εργασίας της υπήρξαν πράγματι 10 και άδειας 8), δ) για την εργαζόμενη … για τους μήνες 10ο/2004, 11ο/2004 και 12ο/2004 [για τους οποίους οι ημέρες εργασίας της υπήρξαν πράγματι 7 και άδειας 6, (εργασίας) 19 και 18 αντιστοίχως], ε) για τον εργαζόμενο … για τους μήνες 1ο/2004, 2ο/2004, 3ο/2004, 6ο/2004, 7ο/2004 και 11ο/2004 (για τους οποίους οι ημέρες εργασίας του υπήρξαν πράγματι 23, 23, 23, 22, 23 και 24 αντιστοίχως), στ) για την εργαζόμενη … για τους μήνες 10ο/2004, 11ο/2004 και 12ο/2004 (για τους οποίους οι ημέρες εργασίας της υπήρξαν πράγματι 22), ζ) για τον εργαζόμενο … για τους μήνες 1ο/2004, 2ο/2004, 3ο/2004, 7ο/2004 και 11ο/72004 (για τους οποίους οι ημέρες εργασίας του υπήρξαν πράγματι 22, 24, 24, 24 και 24 αντιστοίχως), και η) για τον εργαζόμενο … για τους μήνες 1ο/2004, 2ο/2004, 7ο/2004 και 11ο/2004 (για τους οποίους οι ημέρες εργασίας του υπήρξαν πράγματι 22, 23, 24, και 5 αντιστοίχως), αναπροσαρμοζόμενων κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και των πρόσθετων επιβαρύνσεων που επιβλήθηκαν με την αναφερόμενη Π.Ε.Π.Ε.Ε..

Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

Διατάσσει να αποδοθεί στον προσφεύγοντα μέρος του καταβληθέντος παραβόλου ποσού εξήντα ευρώ (60) ευρώ και να καταπέσει το υπόλοιπο ποσό παραβόλου, ποσού σαράντα (40) ευρώ, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 29.05.2020.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗdsanet.gr