ΜονΔΠρΑθ 9722/2021 Ακύρωση πράξεων ταμειακής βεβαίωσης του e ΕΦΚΑ Β Περιφερειακό ΚΕΑΟ – Ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Ταμειακή βεβαίωση χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση των οικείων καταλογιστικών πράξεων -–.

71

Δεν υφίσταται έναρξη διοικητικής εκτέλεσης χωρίς έγκυρη κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξης στον οφειλέτη με την οποία να ενημερώνεται για δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και τις συνέπειες από την τυχόν παράλειψη άσκησής της. Ανεπίτρεπτη η ταμειακή βεβαίωση της οφειλής πριν την έκδοση απόφασης της ΤΔΕ ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας.

Αριθμός απόφασης: 9722/2021

Αρ. εισαγωγής: ΑΚ./2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ 29ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 10 Ιουνίου 2021, με

δικαστή τη Σωτηρία-Σπυριδούλα Κατσίκα, Πρωτοδίκη Δ.Δ. και γραμματέα τον Θεόδωρο Γιάννακόπουλο, δικαστικό υπάλληλο,

γ ι α να δικάσει την ανακοπή με ημερομηνία κατάθεσης 5.6.2018,

του ., κατοίκου Αχαρνών, οδός ., ο οποίος παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του ʼννα Τσουλφίδου,

κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ε.Φ.Κ.Α.)», το οποίο εκπροσωπείται από τον Διοικητή του και δεν παραστάθηκε.

Κατά τη συζήτηση, ο διάδικος που εμφανίστηκε και παραστάθηκε ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

Η κρίση του Δικαστηρίου είναι η εξής:

1. Επειδή, με την κρινόμενη ανακοπή, για την άσκηση της οποίας έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο ποσού 100,00 ευρώ (βλ. σχετ. το αριθμό . ειδικό έντυπο παραβόλου Σειράς Α), ζητείται, παραδεκτώς, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, η ακύρωση των με αριθμούς . και ./28.5.2013 πράξεων ταμειακής βεβαίωσης του αρμόδιου οργάνου του Β’ Περιφερειακού Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.) Αθήνας, με τις οποίες βεβαιώθηκαν ταμειακά σε βάρος του ανακόπτοντος τα ποσά των 30.568,30 και 1.320,00 ευρώ αντίστοιχα. Τα ως άνω ποσά αφορούν ασφαλιστικές εισφορές καταλογισθείσες σε βάρος του, με τις με αριθμούς ./2013 και ./2013 πράξεις επιβολής εισφορών (Π.Ε.Ε.) και πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) του Η’ τοπικού υποκαταστήματος μισθωτών Αττικής-Αθήνας-Κεντρικού Τομέα (πρώην υποκατάστημα Κεραμεικού του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) αντίστοιχα, για την ασφαλιστική τακτοποίηση εργαζομένων της ατομικής επιχείρησης, που διατηρούσε στον Κεραμεικό (.), κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2002. Τα ανωτέρω ποσά κλήθηκε να καταβάλει ο ανακόπτων με την με αριθμό ./9.5.2018 ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Διευθυντή του Β’ Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. Αθήνας, πλέον πρόσθετων τελών ποσού 43.814,44 ευρώ, της συνολικής οφειλής ανερχόμενης στο ποσό των 75.702,74 ευρώ.

2. Επειδή, η συζήτηση χώρησε νόμιμα παρά την απουσία του καθ’ ου, το οποίο κλητεύθηκε νόμιμα (βλ. σχετ. το από 29.10.2020 αποδεικτικό του επιμελητή δικαστηρίων . για την επίδοση στην αρμόδια υπάλληλο του καθ’ ου ., με σύντμηση της προθεσμίας κλήτευσης σε 15 ημέρες, της κλήσης για παράσταση στη δικάσιμο της 22ας Απριλίου 2021, κατά την οποία η συζήτηση αναβλήθηκε, χωρίς νέα κλήτευση των διαδίκων, για την παρούσα δικάσιμο).

3. Επειδή, στο άρθρο 64 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ., ν. 2717/1999 – Φ.Ε.Κ. 97 Α’) ορίζεται ότι: «1. Προσφυγή μπορεί να ασκήσει εκείνος: α) ο οποίος έχει άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον, ή β) στον οποίο αναγνωρίζεται τέτοιο δικαίωμα από ειδική διάταξη νόμου. …», στο άρθρο 113 ότι: «1. Σε δίκη που εκκρεμεί ύστερα από άσκηση προσφυγής … μπορεί να παρέμβει τρίτος, προς υποστήριξη του διαδίκου υπέρ του οποίου έχει έννομο συμφέρον να αποβεί η δίκη. …», στο άρθρο 217 παρ. 1 ότι: «Ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης και, ιδίως, κατά: α) της πράξης της ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου, …», στο άρθρο 219 παρ. 1, όπως η παράγραφος αυτή ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, μετά την αντικατάσταση της με το άρθρο 30 του ν. 3659/2008 (Φ.Ε.Κ. 77 Α’), ότι: «Προς άσκηση ανακοπής νομιμοποιείται εκείνος που έχει άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον ή στον οποίο αναγνωρίζεται τέτοιο δικαίωμα από ειδική διάταξη νόμου», στο άρθρο 224 ότι: «1. Το δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη πράξη κατά το νόμο και την ουσία, στα όρια της ανακοπής, τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους και το αίτημα της. 2. Κατ’ εξαίρεση, ο κατά το νόμο έλεγχος της προσβαλλόμενης πράξης χωρεί και αυτεπαγγέλτως, εκτεινόμενος στο σύνολο της, προκειμένου να διακριβωθεί: α) αν η πράξη έχει εκδοθεί από αναρμόδιο όργανο, ή β) αν υπάρχει παράβαση δεδικασμένου. 3. Κατά τον έλεγχο του κύρους των προσβαλλόμενων με την ανακοπή πράξεων της εκτέλεσης, δεν επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος της νομιμότητας προηγούμενων πράξεων της εκτέλεσης. 4. Στην περίπτωση της ανακοπής κατά της ταμειακής βεβαίωσης, επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος, κατά το νόμο και τα πράγματα, του τίτλου βάσει του οποίου έγινε η βεβαίωση, εφόσον δεν προβλέπεται κατ’ αυτού ένδικο βοήθημα που επιτρέπει τον έλεγχο του κατά το νόμο και την ουσία ή δεν υφίσταται σχετικώς δεδικασμένο. 5. …», και στο άρθρο 225 ότι: «Το δικαστήριο, αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή ουσιαστικές πλημμέλειες της προσβαλλόμενης πράξης, προβαίνει στην ολική ή μερική ακύρωση ή την τροποποίηση της. Σε διαφορετική περίπτωση, προβαίνει στην απόρριψη της ανακοπής». Περαιτέρω, στο άρθρο 2 του ν.δ. 356/1974 «Περί Κωδικός Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Κ.Ε.Δ.Ε., Φ.Ε.Κ. 90 Α’), όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 7 του ν. 4224/2013, ορίζεται ότι: «1. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), για τα οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, η είσπραξη των δημοσίων εσόδων ανήκει στην αρμοδιότητα της Φορολογικής Διοίκησης και των λοιπών οργάνων που ορίζονται με ειδικές διατάξεις για το σκοπό αυτόν ή των ειδικών ταμιών, στους οποίους έχει ανατεθεί η είσπραξη ειδικών εσόδων … 2. Για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων απαιτείται νόμιμος τίτλος. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), για τα οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, νόμιμο τίτλο αποτελούν: α) Τα έγγραφα, στα οποία οι αρμόδιες αρχές προσδιορίζουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τον οφειλέτη, το είδος, το ποσό και την αιτία της οφειλής, β) Τα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, από τα οποία αποδεικνύεται η οφειλή, γ) Τα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, από τα οποία πιθανολογείται η οφειλή, ως προς την ύπαρξη και το ποσό αυτής, κατά την έννοια του άρθρου 347 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 3. … » και στο άρθρο 4, όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, μετά την τροποποίηση του με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ν. 4224/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 288/31.12.2013, με έναρξη ισχύος την 1η.1.2014), ότι: «1. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), για τα οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, καθώς και των δημοσίων εσόδων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα, μετά την καταχώριση του χρέους ως δημοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 3, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει ατομική ειδοποίηση, την οποία, είτε αποστέλλει ταχυδρομικά στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα είτε την κοινοποιεί σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4174/2013 …».

4. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 119 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. (Α.Υ.Ε. 55575/1. 479/15.11.1965, Φ.Ε.Κ. 816 Β’) ορίζεται ότι: «1. Ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος είναι αρμόδιος να αποφασίζει ιδίως επί υποθέσεων που αφορούν τον καταλογισμό μη καταβληθεισών ή ελλιπώς καταβληθεισών εισφορών (περ. δ) και την επιβολή προσθέτων τελών για καθυστερούμενες εισφορές (περ. ε) και στο άρθρο 120 του ίδιου Κανονισμού ορίζεται ότι: «1. Εν περιπτώσει αμφισβητήσεων γεννωμένων εξ αποφάσεως Διευθυντού Υποκαταστήματος επί θέματος εκ των εν τω προηγουμένω άρθρω περιλαμβανομένων και υποβολής της υπό της παρ. 2 στοιχ. ζ του άρθρου 7 του ν.δ. 3710/1957 προβλεπομένης ενστάσεως, επιλαμβάνεται του ελέγχου της ορθότητος της αμφισβητούμενης αποφάσεως η Τοπική Διοικητική Επιτροπή. 2. Η ένστασις υποβάλλεται εντός τριάκοντα ημερών από της κοινοποιήσεως της καθ’ ης αύτη αποφάσεως του Διευθυντού του Υποκαταστήματος. 3. … 4. Η ένστασις δεν έχει ανασταλτικήν δύναμιν, η δε επ’ αυτής εκδιδομένη απόφασις έχει αναδρομικήν δύναμιν, εφ’ όσον είναι ευνοϊκωτέρα δια τον ενιστάμενον. 5. Η υποβολή ενστάσεως λογιζόμενη ως παράλληλος προσφυγή δεν αναστέλλει τας προθεσμίας, ουδέ κωλύει την άσκησιν των τυπικών ενδίκων μέσων». Επιπλέον, στο άρθρο 39 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας του Ι.Κ.Α. [Α.Υ.Ε. 57440/1938 (Φ.Ε.Κ. 33 Α’)] ορίζεται ότι: «εν περιπτώσει αμφισβητήσεων γεννωμένων εξ αποφάσεως οργάνου Ι.Κ.Α., εις το οποίον κατά τον παρόντα κανονισμόν ανατίθεται ασφαλιστική αρμοδιότης, επιλαμβάνεται του ελέγχου της ορθότητος της αμφισβητούμενης αποφάσεως το αμέσως ανώτερον ιεραρχικώς ασφαλιστικόν όργανον, το οποίον επανεξετάζον την απόφασιν αποφαίνεται οριστικώς, εφ’ όσον ήθελεν υποβληθή αίτησις θεραπείας από μέρους παντός έχοντος έννομον συμφέρον (παρ. 1). Η αίτησις θεραπείας υποβάλλεται εντός τριάκοντα μεν ημερών από της εις τον ενδιαφερόμενον κοινοποιήσεως αυτής … Η αίτησις θεραπείας δεν έχει ανασταλτικήν δύναμιν, η δε επ’ αυτής εκδιδομένη απόφασις έχει αναδρομικήν δύναμιν, εφ’ όσον είναι ευνοϊκωτέρα δια τον αιτούντα (παρ. 5)». Τέλος, στο άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 2556/1997 (Φ.Ε.Κ. 270 Α’) ορίζεται ότι: «Η υποβολή ένστασης ενώπιον του αρμοδίου κατά νόμο οργάνου κατά καταλογιστικής πράξης του Ι.Κ.Α. με την οποία προσδιορίζονται απαιτήσεις αυτού από οποιαδήποτε αιτία ή απαιτήσεις των ασφαλιστικών οργανισμών, ταμείων κ.λπ., για λογαριασμό των οποίων εισπράττει τις εισφορές τους, δεν αναστέλλει την ταμειακή βεβαίωση της απαίτησης και τη διενέργεια πράξεων διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή άλλους νόμους, εκτός αν καταβληθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) της κύριας οφειλής μετά των αναλογούντων σε αυτή κατά την ημερομηνία της καταβολής πρόσθετων τελών».

5. Επειδή, με το άρθρο 101 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167 Α’) ορίσθηκε ότι «1. Στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ιδρύεται Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο) με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. 2. Το Κ.Ε.Α.Ο. έχει ως σκοπό: α) την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, β) … 3. Για τις ανάγκες του παρόντος νοούνται: -Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, οι καταβλητέες εισφορές έως την καταληκτική ημερομηνία εμπροθέσμου καταβολής τους. -Καθυστερούμενες, οι ασφαλιστικές εισφορές από την επόμενη ημέρα λήξης της εμπροθέσμου καταβολής τους. -Ληξιπρόθεσμες, οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές από τη σύνταξη της πράξης βεβαίωσης της οφειλής. -Βεβαίωση οφειλής, η ειδική διοικητική πράξη καταγραφής οφειλών. Η πράξη βεβαίωσης οφειλής συντάσσεται τον επόμενο μήνα λήξης της εμπροθέσμου καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών και σε κάθε περίπτωση μέχρι έξι (6) μήνες από την ημέρα που οι ασφαλιστικές οφειλές κατέστησαν καθυστερούμενες. -Τίτλο εκτελεστό αναγκαστικής είσπραξης οφειλών σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974 Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), ως ισχύει, αποτελεί η πράξη βεβαίωσης οφειλής μετά την απόδοση μοναδικού αριθμού και την ταυτόχρονη ηλεκτρονική εγγραφή της στο ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο εσόδων του Κ.Ε.Α.Ο. 4. Στη βάση δεδομένων του Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα η πράξη βεβαίωσης οφειλής εντός μηνός από τη σύνταξη της και της αποδίδεται μοναδικός αριθμός. Μετά το διαχωρισμό των οφειλών σε άμεσα εισπράξιμες και επισφαλείς: α) ενημερώνεται ο οφειλέτης με κάθε πρόσφορο μέσο για την οφειλή του και την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, β) εντός μηνός από την έκδοση του εκτελεστού τίτλου αποστέλλεται ατομική ειδοποίηση και τάσσεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών εντός της οποίας καλείται ο οφειλέτης να εξοφλήσει, γ) μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας ο εκτελεστός τίτλος διαβιβάζεται στα κατά τόπο αρμόδια όργανα για εκτέλεση σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, ως ισχύει, δ) μετά τη διαβίβαση στο Κ.Ε.Α.Ο. των ληξιπροθέσμων οφειλών κάθε είδους διοικητική ή δικαστική αμφισβήτηση που ασκείται ενώπιον των οικείων Ασφαλιστικών Οργανισμών ή Δικαστηρίων δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα … 9. α) Στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζονται από 1.7.2013 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ … β) Στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζονται: ί) οι ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ συνολικής οφειλής, ϋ) οι οφειλές που κατέστησαν απαιτητές λόγω μη τήρησης των προηγούμενων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής. 10. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας … ρυθμίζονται: το περιεχόμενο (τα στοιχεία) της βεβαίωσης οφειλής … η διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης του Κ.Ε.Α.Ο. … Με όμοια απόφαση καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των επιμέρους τμημάτων του Κ.Ε.Α.Ο. … 11. α) Η άσκηση διοικητικών προσφυγών ή ενδίκων βοηθημάτων κατά την ισχύουσα διαδικασία στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς για την αμφισβήτηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, β) … δ) Η διοικητική εκτέλεση που ήδη έχει αρχίσει στα οικεία ταμεία πριν την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. συνεχίζεται από το Κ.Ε.Α.Ο. …12. Κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος καταργείται από της ένταξης κάθε οργανισμού στη διαδικασία είσπραξης μέσω του Κ.Ε.Α.Ο. Οι διατάξεις των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών διατηρούνται για οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ συνολικής οφειλής».

6. Επειδή, κατ’ εξουσιοδότηση της προαναφερόμενης διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 εκδόθηκαν: α) Η με αριθμό Φ80000/οικ.23795/791/5.8.2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Φ.Ε.Κ. 2124 Β’), με τις διατάξεις της οποίας ορίστηκαν τα εξής: «Η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία: Α) Στοιχεία Οφειλής: 1. Την αιτία της οφειλής. 2. Τον ασφαλιστικό οργανισμό, τον Τομέα, ή την Υπηρεσία ή το Υποκατάστημα του ασφαλιστικού Οργανισμού που εκδίδει την Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής … 3. Ο αριθμός αναφοράς της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής. 4. Η ημερομηνία έκδοσης της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής. 5. Οι υπογραφές των αρμοδίων οργάνων και η υπερεσιακή σφραγίδα των ασφαλιστικών Οργανισμών. Β) Στοιχεία Περιόδου Οφειλής: 1. … Γ) Στοιχεία Οφειλέτη για φυσικά πρόσωπα: 1. … Δ) ….» και β) Η με αριθμό Φ.80000/οικ.25379/312/29-8-2013 απόφαση του ίδιου ως άνω Υπουργού (Φ.Ε.Κ. 2699 Β’), με την οποία ορίστηκαν μεταξύ άλλων τα εξής: «Α. Διαβίβαση της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) 1. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί διαβιβάζουν την Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής που εκδίδουν στο ΚΕΑΟ, εντός μηνός από τη σύνταξη της. 2. Η διαβίβαση των πράξεων από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στο Κ.Ε.Α.Ο. γίνεται αυτοματοποιημένα, μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής. 3. … 4. … 5. Στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνει η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής. 6. … 7. Κατά την παραλαβή της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής γίνεται έλεγχος πληρότητας, ορθότητας και συνέπειας στοιχείων από το πληροφοριακό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο. … Β. Εγγραφή Οφειλής στο ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων του Κέντρου Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.): 1. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΑΟ και την παραλαβή της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής, αποδίδεται, με ηλεκτρονικό τρόπο, μοναδικός αριθμός (Κ.Ε.Α.Ο.). Η απόδοση του μοναδικού αριθμού ΚΕΑΟ γίνεται με σειριακό τρόπο ανά ημερολογιακό έτος. … 3. Με την απόδοση μοναδικού αριθμού Κ.Ε.Α.Ο. στην Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής αυτή καθίσταται νόμιμος εκτελεστός τίτλος και εγγράφεται ηλεκτρονικά σε Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων του ΚΕΑΟ. Το ΚΕΑΟ επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής, ενώ το ποσό που εισπράττεται αποτελεί έσοδο των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών. Ταυτόχρονα ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο Οφειλετών στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία του οφειλέτη και της οφειλής. Στους οφειλέτες αποδίδεται Αριθμός Μητρώου Οφειλέτη ΚΕΑΟ, και ο αριθμός μητρώου του οφειλέτη στον ασφαλιστικό οργανισμό καταχωρείται ως στοιχείο στο λογαριασμό του οφειλέτη που τηρείται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Οφειλετών του ΚΕΑΟ. 4. Μετά την εγγραφή στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων, παύει κάθε αρμοδιότητα είσπραξης, ρύθμισης ή λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης των ασφαλιστικών οργανισμών για τις οφειλές που διαβιβάστηκαν στο Κ.Ε.Α.Ο. 5. … Γ. Διαχωρισμός Οφειλών σε άμεσα και μη εισπράξιμες – Ενημέρωση οφειλέτη – Είσπραξη οφειλής: 1. Μετά την εγγραφή της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων του Κ.Ε.Α.Ο., οι οφειλές διαχωρίζονται από το πληροφοριακό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο. σε άμεσα εισπράξιμες και μη, βάσει κριτηρίων που καθορίζονται από την Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης του ΚΕΑΟ. 2. … 3. Ο οφειλέτης ενημερώνεται από τις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ για το σύνολο της οφειλής του με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: ϊ) Μέσω τηλεφωνικού κέντρου (call center), ϋ) Μέσω μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (sms). iii) Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ίν) Μέσω του διαδικτυακού ηλεκτρονικού λογαριασμού του ΚΕΑΟ, κατόπιν πιστοποίησης, ν) Μέσω γραπτής ειδοποίησης που αποστέλλεται στην επαγγελματική του διεύθυνση ή στη διεύθυνση κατοικίας του. Με τις παραπάνω ειδοποιήσεις, ο οφειλέτης καλείται να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει το σύνολο της οφειλής του άμεσα, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης, με την υπενθύμιση ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του θα ακολουθήσει η λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ – Ν.Δ. 356/1974). 4. … Δ. Αποστολή Ατομικής Ειδοποίησης στον οφειλέτη: Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί εντός της ως άνω προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, και εντός μηνός από την εγγραφή της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων του ΚΕΑΟ, αποστέλλεται στον οφειλέτη Ατομική Ειδοποίηση. Στην Ατομική Ειδοποίηση αναγράφονται αναλυτικά το είδος και το ποσό της οφειλής ανά Πράξη Βεβαιώσεις Οφειλής, αναπροσαρμοσμένο στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις διατάξεις των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών, με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις ή άλλες τυχόν επιβαρύνσεις, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία έκδοσης τη Ατομικής Ειδοποίησης. Στον οφειλέτη δίνεται αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία,παραλαβής της Ατομικής Ειδοποίησης, προκειμένου να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του. Η Ατομική Ειδοποίηση αποστέλλεται είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά. … ».

7. Επειδή, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, το δικαστήριο που δικάζει την ανακοπή δεν μπορεί να εξετάσει λόγο ανακοπής που αμφισβητεί το κατ’ ουσία βάσιμο της απαίτησης του επισπεύδοντος τη διοικητική εκτέλεση, στην περίπτωση που ο ανακόπτων έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον Δικαστηρίου, που αποφαίνεται με δύναμη δεδικασμένου, κατά της σχετικής καταλογιστικής πράξης (πρβλ. ΣτΕ 2281/ 2000 Ολ., 4117/2015, 2087/2014, 1958/2013, 324/2012, 4411/2011, 3661/2011, 1825/2010). Εξάλλου, κατά της καταλογιστικής πράξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σε βάρος οφειλέτη του Ιδρύματος, δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, μετά την εξάντληση της προβλεπόμενης από τον νόμο διοικητικής διαδικασίας, ενώ, όπως έχει ήδη κριθεί (πρβλ. ΣτΕ 2281/2000 Ολ., 2982/2007 επταμ., 3322/2010, 1825/2010, 3328/2008), δεν επιτρέπεται ούτε η σύνταξη κατάστασης οφειλέτη, η οποία αποτελεί το νόμιμο τίτλο είσπραξης της προερχομένης από την ανωτέρω αιτία οφειλής, ούτε η έκδοση της πράξης ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής αυτής, μη υφισταμένου, συνεπώς, σταδίου έναρξης της διοικητικής εκτέλεσης, στην περίπτωση που δεν έχει έγκυρα κοινοποιηθεί η παραπάνω καταλογιστική πράξη στον οφειλέτη του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (πρβλ. και ΣτΕ 4117/2015, 3661/2011), με την οποία, μάλιστα, πρέπει να γίνεται ενημέρωση για τη δυνατότητα άσκησης της προαναφερθείσας ενδικοφανούς προσφυγής και για τις συνέπειες από την τυχόν παράλειψη άσκησης της. Περαιτέρω, όπως, ομοίως, έχει κριθεί (πρβλ. ΣτΕ 2982/2007 επταμ., 3322/2010, 1825/2010, 3328/2008), κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 120 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α., με την οποία ορίζεται ότι η άσκηση ένστασης κατά καταλογιστικών πράξεων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2256/1997, η οποία εξαρτά το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ένστασης από την προηγούμενη καταβολή ποσοστού 50% της οφειλής, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Δ.Δ. περί ενδικοφανούς προσφυγής, ερμηνευόμενων των ως άνω διατάξεων υπό το φως του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, με το οποίο κατοχυρώνεται η αποτελεσματική παροχή δικαστικής προστασίας (βλ. και άρθρο 6 ΕΣΔΑ), και στην περίπτωση που, μετά την άσκηση ένστασης από τον οφειλέτη του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κατά της ανωτέρω καταλογιστικής πράξης, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διοικητική διαδικασία, είτε με την έκδοση απόφασης της Τ.Δ.Ε. επί της ως άνω ένστασης, είτε με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας εντός της οποίας οφείλει να αποφανθεί η Τ.Δ.Ε., δεν αναστέλλεται μεν, κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις, η σύνταξη κατάστασης οφειλετών είναι, όμως, ανεπίτρεπτη, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, η ταμειακή βεβαίωση της σχετικής οφειλής, η οποία αποτελεί τον νόμιμο τίτλο υπό στενή έννοια για την είσπραξη των εν λόγω απαιτήσεων και δεν είναι, ως εκ τούτου, δυνατή η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη του 1.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., περιλαμβανομένης και της αποστολής σε αυτόν ατομικής ειδοποίησης, που αποτελεί την πράξη έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, με την οποία αυτός καλείται να καταβάλει την οφειλή του. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 101 v. 4172/2013, οι οποίες αφορούν στην αναγκαστική είσπραξη των ληξιπρόθεσμων, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου, ασφαλιστικών οφειλών, που διαβιβάζονται λόγω αρμοδιότητας στο Κ.Ε.Α.Ο., δεν ανατρέπονται τα όσα προαναφέρθηκαν και γίνονται παγίως δεκτά σχετικά με την αποτελεσματική παροχή δικαστικής προστασίας κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης της ένστασης, όπως και στην περίπτωση που, μετά την άσκηση ένστασης από τον οφειλέτη του Ι.Κ.Α.-Ε.ΤΑ.Μ. κατά καταλογιστικής πράξης, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διοικητική διαδικασία, είτε με την έκδοση απόφασης της Τ.Δ.Ε., επί της κατά τα ανωτέρω ένστασης, είτε με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας εντός της οποίας οφείλει να αποφανθεί η Τ.Δ.Ε. και, συνεκδοχικά, διατηρείται η ίδια ανασταλτική δύναμη που απορρέει από την παραπάνω έλλειψη επιδόσεων και εμποδίζει, καταρχάς, τη συγκρότηση εκτελεστού τίτλου με την απόδοση μοναδικού αριθμού στη συνταχθείσα πράξη βεβαίωσης οφειλής και την ταυτόχρονη ηλεκτρονική εγγραφή της στο ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο εσόδων του Κ.Ε.Α.Ο.. Επομένως, σε περίπτωση που δεν έχουν νομίμως επιδοθεί οι καταλογιστικές πράξεις ή που δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Τ.Δ.Ε. ή στην περίπτωση έχει ασκηθεί ενώπιον της Τ.Δ.Ε. ένσταση κατά καταλογιστικής πράξης και εκκρεμεί η έκδοση της απόφασης της είναι ανεπίτρεπτη η έκδοση πράξης ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής, η οποία αποτελεί τον νόμιμο τίτλο υπό στενή έννοια για την είσπραξη των απαιτήσεων του ασφαλιστικού φορέα.

8. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Με την με αριθμό ./9.5.2018 ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Διευθυντή του Β’ Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. Αθήνας ο ανακόπτων κλήθηκε να καταβάλει το ποσό των 75.702,74 ευρώ. Το ως άνω ποσό προέρχεται από βεβαιωμένες ασφαλιστικές εισφορές ποσού 30.568,30 ευρώ, πλέον πρόσθετων τελών ποσού 43.814,44 ευρώ, και 1.320,00 ευρώ, οι οποίες καταλογίσθηκαν σε βάρος του για την ασφαλιστική τακτοποίηση εργαζομένων της ατομικής επιχείρησης, που διατηρούσε στον Κεραμεικό (.), κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2002. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ενσωματωμένο στην εν λόγω ατομική ειδοποίηση πίνακα οφειλών, οι εν λόγω ασφαλιστικές εισφορές ποσού 30.568,30 και 1.320,00 ευρώ καταλογίσθηκαν σε βάρος του με τις με αριθμούς ./2013 και ./2013 Π.Ε.Ε. και Π.Ε.Π.Ε.Ε. του Η’ τοπικού υποκαταστήματος μισθωτών Αττικής-Αθήνας-Κεντρικού Τομέα (πρώην υποκατάστημα Κεραμεικού του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) αντίστοιχα και βεβαιώθηκαν ταμειακά σε βάρος του με τις με αριθμούς . και ./28.5.2013 πράξεις ταμειακής βεβαίωσης του αρμόδιου οργάνου του Β’ Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. Αθήνας αντίστοιχα. Με την υπό κρίση ανακοπή, ο ανακόπτων ζητάει την ακύρωση των ανωτέρω, . και ./28.5.2013, πράξεων ταμειακής βεβαίωσης υποστηρίζοντας ότι είναι μη νόμιμες, μεταξύ άλλων, επειδή εκδόθηκαν χωρίς να του έχουν κοινοποιηθεί προηγουμένως οι οικείες καταλογιστικές πράξεις, με αποτέλεσμα να μην έχει ξεκινήσει η προθεσμία άσκησης ένστασης κατά των τελευταίων. Εξάλλου, το καθ’ ου με την από 22.4.2021 έκθεση απόψεων ζητάει την απόρριψη της ανακοπής ως αβάσιμης αντιτείνοντας ότι η άσκηση ένστασης δεν αναστέλλει την ταμειακή βεβαίωση των εν λόγω οφειλών.

9. Επειδή, από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προέκυψε -ούτε εξάλλου το καθ’ ου υποστηρίζει το αντίθετο- ότι οι με αριθμούς ./2013 και ./2013 Π.Ε.Ε. και Π.Ε.Π.Ε.Ε. του Η’ τοπικού υποκαταστήματος μισθωτών Αττικής-Αθήνας-Κεντρικού Τομέα (πρώην υποκατάστημα Κεραμεικού του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), με τις οποίες καταλογίσθηκαν σε βάρος του ανακόπτοντος οι ανωτέρω οφειλές, κοινοποιήθηκαν σε αυτόν πριν από την έκδοση των με αριθμούς . και ./28.5.2013 πράξεων ταμειακής βεβαίωσης του Β’ Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. Αθήνας, ούτε ότι ο ίδιος έλαβε με οποιοδήποτε τρόπο γνώση αυτών πριν από την έκδοση των ως άνω πράξεων ταμειακής βεβαίωσης. Με τα δεδομένα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη όσα έγιναν δεκτά στην έβδομη σκέψη, το Δικαστήριο κρίνει ότι μη νόμιμα χώρησε η ταμειακή βεβαίωση των ένδικων οφειλών πριν από την κοινοποίηση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων στον ανακόπτοντα, ενόσω δεν είχε ξεκινήσει η προθεσμία άσκησης ένστασης κατά των τελευταίων. Για τον λόγο, δε, αυτό, ο οποίος προβάλλεται βάσιμα με την κρινόμενη ανακοπή, οι ανωτέρω πράξεις ταμειακής βεβαίωσης είναι μη νόμιμες και πρέπει να ακυρωθούν, απορριπτόμενων ως αβάσιμων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών του καθ’ ου.

10. Επειδή, κατ’ ακολουθία, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση ανακοπή και να ακυρωθούν οι με αριθμούς . και ./28.5.2013 πράξεις ταμειακής βεβαίωσης του αρμόδιου οργάνου του Β’ Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. Αθήνας. Τέλος, πρέπει να επιστραφεί το καταβληθέν παράβολο στον ανακόπτοντα σύμφωνα με το άρθρο 277 παρ. 9 του Κ.Δ.Δ., να απαλλαγεί, όμως, το καθ’ ου, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, από τα δικαστικά έξοδα αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε’ του ίδιου Κώδικα.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

-Δέχεται την ανακοπή.

-Ακυρώνει τις με αριθμούς . και ./28.5.2013 πράξεις ταμειακής βεβαίωσης του αρμόδιου οργάνου του Β’ Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. Αθήνας.

-Διατάσσει την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου στον ανακόπτοντα.

-Απαλλάσσει το καθ’ ου από τα δικαστικά έξοδα αυτού.

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 15.9.2021.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ     ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ