ΜονΔΠρΤρικάλων 425/2020 Ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου – Κοινωνική ασφάλιση – ΙΚΑ – ΕΦΚΑ – Πρόσωπα που απασχολούνται στην επιχείρηση του συζύγου ή συγγενών α΄ και β΄ βαθμού -.

147

Ειδικές ρυθμίσεις για την ασφάλιση στο ΙΚΑ των προσώπων που απασχολούνται στην επιχείρηση του συζύγου τους ή συγγενών α΄ και β΄ βαθμού. Μεταξύ άλλων, ότι αποκλείεται η υπαγωγή των εν λόγω προσώπων στην ασφάλιση του ΙΚΑ εάν η έναρξη της απασχόλησής τους δεν έχει προηγουμένως αναγγελθεί κατά τρόπο έγγραφο στο ίδιο το Ίδρυμα. Η εφαρμογή των οικείων διατάξεων προϋποθέτει την απασχόληση σε ατομική επιχείρηση, όπου εργοδότης και, επομένως, υπόχρεος για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών είναι ο ίδιος ο σύζυγος ή συγγενής του εργαζομένου, ο δε εξαιρετικός χαρακτήρας των εν λόγω ρυθμίσεων δεν επιτρέπει την διασταλτική ερμηνεία αυτών υπέρ επιχειρήσεων όπου εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο και ο σύζυγος ή συγγενής του εργαζομένου απλώς μετέχει στη διοίκηση της εν λόγω εταιρείας. Ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου. Πρόσωπο ευρεθέν στον χώρο επιχείρηση τυχαία δίχως να υφίσταται εργασιακή σχέση κατά τον χρόνο του ένδικου ελέγχου.

Αριθμός απόφασης : Α 425/2020

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΜΗΜΑ 2ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε  δημόσια στο ακροατήριό του, στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, με δικαστή την Δέσποινα Αϊβαζόγλου, Πρωτοδίκη Δ.Δ. και γραμματέα την Μαρία Καρανίκα, δικαστική υπάλληλο,

      γ ι α  ν α δικάσει την προσφυγή με χρονολογία κατάθεσης 18.12.2015 (Α.Β.Κ. ./2015),

      τ η ς  εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «… Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», που εδρεύει στα Τρίκαλα (.), η οποία παραστάθηκε με την κατατεθείσα στις 18.9.2019 δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του πληρεξούσιου δικηγόρου της Αντώνιου Τίγκα,

          κ α τ ά  του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ» (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) και ήδη Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α.), ως οιονεί καθολικού διαδόχου του ανωτέρω Ιδρύματος, κατ’ άρθρα 51 παρ. 1 και 53 παρ. 1 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), που εκπροσωπείται νομίμως από τον Διοικητή του και, εν προκειμένω, από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Τρικάλων, ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του εν λόγω Υποκαταστήματος Ηλία Κωνσταντέλου.

         Κατά τη συζήτηση, ο διάδικος που παραστάθηκε στο ακροατήριο ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα,

Σκέφθηκε κατά τον νόμο.

          1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχετ. τα . και ./18.12.2015 ειδικά έντυπα παραβόλου, σειράς Α΄), ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση της Μ./14.10.2015 πράξης επιβολής προστίμου (Π.Ε.Π.) του αρμοδίου υπαλλήλου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) της Περιφέρειας Αττικής του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89) και του άρθρου 1 της Φ11321/11115/802/2.6.2014 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β΄ 1551/12.6.2014), πρόστιμο συνολικού ποσού 11.049,44 ευρώ, για τις αποδιδόμενες σε αυτήν παραβάσεις της μη αναγραφής ενός προσώπου, φερόμενου ως εργαζομένου στην επιχείρησή της, στον πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) και της μη τήρησης του ισχύοντος πίνακα προσωπικού.

          2. Επειδή, η κρινόμενη προσφυγή νομίμως επαναφέρεται προς συζήτηση μετά την δημοσίευση της Α526/2017 (μη οριστικής) απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία ανεστάλη η εκδίκαση της υπόθεσης μέχρι τη δημοσίευση απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του εισαχθέντος ενώπιον του προδικαστικού ερωτήματος, το οποίο είχε υποβληθεί με την 42/2017 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών. Με τη δημοσιευθείσα στις 16.7.2018, με αριθμό 1579/2018 απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας (Α΄ Τμήμα) έκρινε ότι τα σχετικά ερωτήματα δεν είχαν υποβληθεί παραδεκτώς, απείχε της απάντησης σε αυτά και ανέπεμψε την υπόθεση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών προς περαιτέρω κρίση.

        3. Επειδή, νομίμως συνεχίζει την παρούσα δίκη, κατ’ άρθρο 70 παρ. 9 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), και παρίσταται ως καθ’ ου, το συσταθέν δια του άρθρου 51 παρ. 1 του αυτού ως άνω νόμου ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α.), ως οιονεί καθολικός διάδοχος του ενταχθέντος σε αυτό από 1.1.2017 Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., βάσει του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 51 και του άρθρου 53 παρ. 1 στοιχ. Α του ως άνω νόμου (πρβλ. ΣτΕ 329, 369/2017).

        4. Επειδή, στο άρθρο 26 παρ. 9 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179) οριζόταν ότι: «Προς εξακρίβωσιν των εκάστοτε υπαγομένων εις την ασφάλισιν προσώπων, του αριθμού τούτων και των καταβλητέων εισφορών, οι εργοδόται υποχρεούνται α. … στ. αα. Να καταχωρίζουν στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού τους μισθωτούς που απασχολούνται σε αυτούς και υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν αυτοί αναλάβουν εργασία. ββ. … εε. Επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του εργοδότη: … Για κάθε απασχολούμενο που βρίσκεται … να απασχολείται και δεν είναι καταχωρισμένος, όπως ορίζεται στην υποπερίπτωση αα. … στ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., προσδιορίζεται το ύψος του προστίμου για κάθε ακαταχώριστο εργαζόμενο … Το πρόστιμο δεν μπορεί να ξεπερνά κατ’ άτομο το εικοσιπενταπλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία της επιβολής του …». Με την με αριθ. Φ21/500/1998 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β΄ 313), όπως τροποποιήθηκε με την Φ11321/5924/270/2004 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β΄ 772), το ύψος του προστίμου για την προβλεπομένη από την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 26 παρ. 9 περ. στ΄ υποπερ. αα΄ του ΑΝ 1846/1951 παράβαση ορίσθηκε για κάθε έναν μισθωτό στο ποσό των 500 ευρώ.

      5. Επειδή, στη συνέχεια, με το άρθρο 20 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89/11.4.2014), ορίστηκε ότι: «Παράγραφος 1: Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού 1. «Η περίπτωση στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 79), όπως ισχύει, καταργείται από 1.6.2014.» Παράγραφος 2: Τροποποίηση αρμοδιοτήτων Ε.ΥΠ.Ε.Α. μετά την κατάργηση του Ειδικού Βιβλίου 1. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270), όπως ισχύει, αντικαθίστανται από 1.6.2014 ως εξής: «Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις για τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή μη, των εντύπων Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας προσωπικού), όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 (Β΄ 449) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, καθώς και για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Ο έλεγχος αυτός αφορά στην επιβολή προστίμου περί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού. Σε περίπτωση μη τήρησης και μη ανάρτησης του πίνακα προσωπικού επιβάλλονται πρόστιμα, όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης 7 της παρούσας παραγράφου. … 2. … 6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται μέχρι τις 10.5.2014, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Σ.Ε.Π.Ε., δύναται να ρυθμίζεται το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου, η διαδικασία, ο συγχρονισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών, ο τρόπος και ο χρόνος διαβίβασης των εκθέσεων και δελτίων ελέγχου μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων. 7. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει την 1.6.2014. Παράγραφος 3: …».

       6. Επειδή, βάσει της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 4255/2014, εκδόθηκε η Φ.11321/11115/802/2.6.2014 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ύψος και τρόπος υπολογισμού των προστίμων και κυρώσεων που επιβάλλονται, κατά δέσμια αρμοδιότητα, από την ΕΥΠΕΑ και τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαδικασία και συγχρονισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών» (Β΄ 1551/12.6.2014). Στο άρθρο 1 της εν λόγω Κ.Υ.Α. ορίστηκε ότι: «α) Ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και αρμόδιοι υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνουν τη μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλουν διοικητική κύρωση (πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων ως κατωτέρω: Παράβαση: Μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού. Επιβαλλόμενο πρόστιμο: ο κατώτατος νόμιμος νομοθετημένος μισθός, μη προσαυξημένος για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί (18) δεκαοκτώ μήνες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο – υπάλληλο και το κατώτατο νόμιμο νομοθετημένο ημερομίσθιο, μη προσαυξημένο για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί τετρακόσιες τρεις (403) ημέρες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο – εργατοτεχνίτη, ανάλογα με την ηλικιακή διάκριση που θεσπίζει η υποπαράγραφος ΙΑ 11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012. Συγκεκριμένα για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο: Για υπάλληλο ηλικίας άνω των 25 ετών, Μισθός: 586,08 €, Επί μήνες εργασίας: 18, Επιβαλλόμενο Πρόστιμο 10.549,44 …», στο άρθρο 2 ότι: «Πλέον των προστίμων του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, σε περίπτωση μη τήρησης από τον υπόχρεο εργοδότη Πίνακα Προσωπικού επιβάλλεται αμελλητί διοικητική κύρωση (αυτοτελές πρόστιμο), κατά δέσμια αρμοδιότητα, ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 ευρώ), χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων» και στο άρθρο 4 ότι: «α) Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων (προστίμων) των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, συντάσσεται και επιδίδεται επί τόπου Δελτίο Ελέγχου, με το οποίο βεβαιώνεται το είδος της παράβασης, και συντάσσεται και επιδίδεται άμεσα, και όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από το Δελτίου Ελέγχου, Πράξη Επιβολής Προστίμου, με την οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα 1 και 2 της παρούσης, το ύψος της κύρωσης (προστίμου) που αντιστοιχεί στην βεβαιωθείσα παράβαση. Η πράξη επιβολής προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, με απόδειξη, στον παραβάτη. … β) … γ) …δ) Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα ημέρες από την επίδοσή της. …». Εξάλλου, η αναφερόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ανωτέρω ν. 4255/2014 με αριθ. 5072/6/25.2.2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β΄ 449/25.2.2013), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 28153/126/28.8.2013 (Β΄ 2163), 29502/85/1.9.2014 (Β΄ 2390) και 49327/10702/22.1.2014 (Β΄ 3456) αποφάσεις του ίδιου Υπουργού, ορίζει στο άρθρο 1 ότι: «Κάθε εργοδότης, …, που απασχολεί εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά, με την επιφύλαξη του άρθ. 9 παρ. α΄, της παρούσης στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ» το οποίο διασυνδέεται με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ και το ΟΠΣ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, στοιχεία για τα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο θέματα με τα συνημμένα έντυπα (Ε3 έως Ε11), σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρούσα απόφαση διαδικασία. Η παρούσα αφορά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων», στο άρθρο 2 ότι: «Έντυπα και Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες πράξεις για να ισχύουν και να τηρούνται από τον εργοδότη α) Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), …», στο άρθρο 3 ότι: «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων. α) Ο εργοδότης υποβάλλει τα έντυπα του άρθ. 2 της παρούσας, μετά σαρωμένων εγγράφων που αποδεικνύουν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, όπου αυτά απαιτούνται, … με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου, στο ΠΣ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) –«ΕΡΓΑΝΗ» ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που υπάρχουν σε αυτό. …» και στο άρθρο 4 ότι: «α) … β) i) Το ενιαίο έντυπο Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. … δ) Ως ημερομηνία υποβολής των εντύπων θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου. …».

        7. Επειδή, με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4255/2014 επιδιώχθηκε από τον νομοθέτη, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση και την έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρύθμισης της σχετικής τροπολογίας, η αναβάθμιση, βελτίωση και ενοποίηση των μηχανισμών κατά της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας μετά την κατάργηση τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, προβλέφθηκε δε προς τούτο η αρμοδιότητα των υπαλλήλων των υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις για τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή μη, των εντύπων Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας προσωπικού) καθώς και για την επιβολή προστίμου περί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν υπαγορευθεί από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, συνιστάμενους στην αποτελεσματική καταπολέμηση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, η οποία, αφενός μεν, παραβιάζει τα βασικά δικαιώματα των εργαζόμενων, με συνέπεια να μεταπίπτει η εργασία από κοινωνικό λειτούργημα σε αντικείμενο εμπορίας, αφετέρου δε, στερεί από τα ασφαλιστικά ταμεία σημαντικά έσοδα, με συνέπεια την αποδυνάμωση του ασφαλιστικού συστήματος, ιδιαιτέρως κατά την περίοδο της σοβαρής δημοσιονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα, στερεί δε και από το κράτος σημαντικά φορολογικά έσοδα, αποτελώντας στρεβλωτικό παράγοντα της οικονομίας που νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, με τη διαμόρφωση συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού. Ενόψει αυτών, οι προαναφερθείσες διατάξεις (της Φ.11321/11115/802/2.6.2014 Κ.Υ.Α.) δεν αντίκεινται στην προβλεπόμενη από το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας, διότι οι προβλεπόμενες κυρώσεις δεν είναι προδήλως απρόσφορες, ούτε υπερακοντίζουν τον επιτακτικό σκοπό δημοσίου συμφέροντος που αποβλέπουν να εξυπηρετήσουν, δεδομένου ότι με το σοβαρό ύψος των προστίμων επιδιώκεται τόσο ο αυστηρός κολασμός του παραβάτη, όσο και η αποτροπή της παράνομης πρακτικής της αδήλωτης εργασίας από τους λοιπούς εργοδότες. Το δε ύψος του εν λόγω προστίμου, το οποίο συναρτάται με τον αριθμό των 18 μηνών που τίθεται ως πολλαπλασιαστής για τον προσδιορισμό του και, κατά την εκτίμηση του κανονιστικού νομοθέτη, αποτελεί τον χρόνο που οι εργαζόμενοι απασχολούνται, κατά μέσο όρο, χωρίς να έχουν δηλωθεί, δεν δύναται να θεωρηθεί ότι αποτελεί κριτήριο απρόσφορο για την επίτευξη του προαναφερθέντος σκοπού δημοσίου συμφέροντος, ενόψει και της σπουδαιότητας του διακυβευόμενου αγαθού της καταπολέμησης του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, με τις εκτεθείσες σοβαρότατες για τους εργαζόμενους, το ασφαλιστικό σύστημα και τα δημόσια έσοδα δυσμενείς συνέπειες (πρβλ. Σ.τ.Ε. 2151/2017 επταμ.). Εφόσον δε η παραβίαση της υποχρέωσης των εργοδοτών να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, πριν την ανάληψη υπηρεσίας, μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, το έντυπο αναγγελίας πρόσληψης και τον συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού για κάθε νέο εργαζόμενο, συνιστά τυπική παράβαση, ερειδόμενη στην απλή διαπίστωση αντικειμενικού γεγονότος, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του εργοδότη και τυχόν τήρησης των λοιπών απορρεουσών από την ασφαλιστική νομοθεσία υποχρεώσεών του (πρβλ. Σ.τ.Ε. 4099/2015, 545/2014, 2905/2013 κ.ά.), το πρόστιμο επιβάλλεται κατά δέσμια αρμοδιότητα των ελεγκτικών οργάνων, χωρίς τούτο να αντίκειται στις αρχές της επιείκειας, της χρηστής διοίκησης, της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου και χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου εργοδότη, συμφώνως προς τη συνταγματική διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος (πρβλ. Σ.τ.Ε. 2164, 815/2017, 423/2016 κ.ά.).

         8. Επειδή, περαιτέρω, με το άρθρο 1 της παραπάνω Κ.Υ.Α., θεσπίζεται η τυπική παράβαση της μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού της επιχείρησης, ερειδόμενη στην απλή διαπίστωση του αντικειμενικού γεγονότος της μη καταχώρισης του εργαζομένου στον τηρούμενο στην επιχείρηση πίνακα προσωπικού, καθώς και μαχητό τεκμήριο ότι ο αναφερόμενος από τους ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ως εργαζόμενος, που δεν αναγράφεται στον πίνακα προσωπικού, συνδέεται με εργασιακή σχέση με τον εργοδότη. Ο τελευταίος δύναται να ανατρέψει το τεκμήριο αυτό με την άσκηση προσφυγής, αποδεικνύοντας ότι ουδεμία σχέση εργασίας τον συνδέει με το πρόσωπο που τα ελεγκτικά όργανα θεώρησαν ως μισθωτό του (πρβλ. ΣτΕ 2151/2017 επταμ.).

          9. Επειδή, τέλος, στην παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 179), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4476/1965 (Α΄ 103), ορίζεται ότι: «1. Εις την ασφάλισιν του παρόντος νόμου υπάγονται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, υπό τους εν άρθρω 7 οριζομένους όρους και προϋποθέσεις: α) Τα πρόσωπα τα οποία, εντός των ορίων της χώρας, παρέχουν κατά κύριον επάγγελμα εξηρτημένην εργασίαν έναντι αμοιβής …». Εξάλλου, με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1759/1988 (Α΄ 50) προστέθηκαν στο τέλος του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951 διατάξεις που ορίζουν ότι: «Επίσης, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του νόμου αυτού τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία εντός των ορίων της χώρας κατά κύριο επάγγελμα σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένειας, εφ’ όσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης. Με κανονισμό ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της ασφάλισης των παραπάνω προσώπων. …». Κατ’ επίκληση δε της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης εκδόθηκε ο «Κανονισμός ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. των προσώπων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μελών της οικογένειάς τους», ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.21/3288/1988 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β΄ 4). Ο εν λόγω Κανονισμός, στο μεν άρθρο 1 επαναλαμβάνει τις προεκτεθείσες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1759/1988, στο δε άρθρο 2 προβλέπει ότι: «Η ασφαλιστική σχέση των προσώπων του άρθρου 1 αρχίζει και τελειώνει κάθε φορά από την ημέρα που θα αναγγελθεί έγγραφα στο Ίδρυμα η έναρξη της απασχόλησης ή η διακοπή αυτής από το απασχολούμενο πρόσωπο ή από τον αποδέκτη των υπηρεσιών του. Προϋπόθεση έναρξης ή διακοπής της ασφάλισης είναι η διαπίστωση, της έγγραφα αναγγελθείσας απασχόλησης ή διακοπής από τα όργανα ασφάλισης …». Με τις προεκτεθείσες διατάξεις θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις για την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. των προσώπων που απασχολούνται στην επιχείρηση του συζύγου τους ή συγγενών α΄ και β΄ βαθμού, ενόψει της δυσχέρειας που υφίσταται ως προς τη διακρίβωση τόσο της ύπαρξης σχέσης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ αυτών όσο και της αμοιβής, δεδομένου ότι είναι σύνηθες η μεν συγγενική σχέση να αμβλύνει τη σχέση εξάρτησης, η δε απασχόληση των προσώπων αυτών να λαμβάνει χώρα, είτε λόγω ηθικής υποχρέωσης, είτε ενόψει κοινού οικογενειακού συμφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι αποκλείεται η υπαγωγή των εν λόγω προσώπων στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., εάν η έναρξη της απασχόλησής τους δεν έχει προηγουμένως αναγγελθεί κατά τρόπο έγγραφο στο ίδιο το Ίδρυμα (ΣτΕ 4703/2012, 1773/2008, 946/2005, 1868/2004, 730/2003). Ωστόσο, η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων προϋποθέτει την απασχόληση σε ατομική επιχείρηση, όπου εργοδότης και, επομένως, υπόχρεος για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών είναι ο ίδιος ο σύζυγος ή συγγενής του εργαζομένου, ο δε εξαιρετικός χαρακτήρας των εν λόγω ρυθμίσεων δεν επιτρέπει την διασταλτική ερμηνεία αυτών υπέρ επιχειρήσεων όπου εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο και ο σύζυγος ή συγγενής του εργαζομένου απλώς μετέχει στη διοίκηση της εν λόγω εταιρείας (πρβλ. ΔΕφΑθ 3392/2003).

         10. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε στις 9.10.2015 και ώρα 11:00΄ από αρμόδια όργανα της Ε.ΥΠ.Ε.Α. Περιφέρειας Αττικής του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στην επιχείρηση [παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος (ενέργειας) με φωτοβολταϊκά μέσα) που διατηρεί η προσφεύγουσα εταιρεία στο 4ο χλμ. Τρικάλων – Καρδίτσας (όπως η επωνυμία αυτής μετονομάστηκε από «. Ενεργειακή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» σε «. EΠΕ», δυνάμει της ./16.8.2013 τροποποιητικής πράξης της συμβολαιογράφου Τρικάλων . που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ./10.1.2014), βρέθηκε, μεταξύ άλλων προσώπων, να απασχολείται ο ., για τον οποίο δεν επεδείχθη πίνακας προσωπικού, καταγράφηκε δε στο σχετικώς συνταχθέν δελτίο ελέγχου (./9.10.2015) ως εργαζόμενος με ειδικότητα υπαλλήλου γραφείου με ημερομηνία πρόσληψης την ημερομηνία του ελέγχου. Κατόπιν τούτων, εξεδόθη από αρμόδιο όργανο της ως άνω Ε.ΥΠ.Ε.Α. η, ήδη προσβαλλόμενη, Μ./14.10.2015 Π.Ε.Π., με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 4255/2014 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Φ.11321/11115/802/2.6.2014 απόφασης των Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, πρόστιμο συνολικού ποσού 11.049,44 ευρώ, για τις αποδιδόμενες σε βάρος της παραβάσεις της μη αναγραφής του ανωτέρω προσώπου (ως υπαλλήλου, ηλικίας άνω των 25 ετών) σε Πίνακα Προσωπικού (Ε4) (10.549,44 ευρώ) και της μη τήρησης του πίνακα αυτού (αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 500,00 ευρώ).

         11. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, όπως αυτή αναπτύσσεται με το νομίμως κατατεθέν στις 13.12.2016 υπόμνημα, η προσφεύγουσα ζητεί την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης επιβολής προστίμου ως μη νόμιμης, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι εκδόθηκε κατ’ εσφαλμένη εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης, καθόσον ουδέποτε υφίστατο εργασιακή σχέση μεταξύ αυτής και του …. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι ο ανωτέρω είναι πατέρας της διαχειρίστριας και εκπροσώπου της … και ότι ουδεμία σχέση έχει με την ίδια, αλλά βρισκόταν στο χώρο της επιχείρησής της εντελώς τυχαία, καθόσον στο ίδιο κτίριο που στεγάζεται η επιχείρησή της εδρεύει και λειτουργεί από το 1995, σε άλλο χώρο, αυτόνομα και με δικό της προσωπικό, η εταιρεία με την επωνυμία «… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «… Α.Ε.», της οποίας ο τελευταίος είναι πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και μέτοχος. Εξάλλου, όπως υποστηρίζει, ο ανωτέρω είναι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ ως ελεύθερος επαγγελματίας και σε καμία περίπτωση δεν ήταν υπάλληλος-εργαζόμενος στην επιχείρησή της. Περαιτέρω, ισχυρίζεται ότι έχει εκμισθώσει από την ανωτέρω εταιρεία χώρο εμβαδού 496 τ.μ. στο ισόγειο του ιδίου κτιρίου στο οποίο η τελευταία στεγάζεται, αντί μηνιαίου μισθώματος 400 ευρώ, προκειμένου να στεγάσει η ίδια και να λειτουργήσει την επιχείρησή της. Τα ανωτέρω δε, όπως διατείνεται, ο … τα εξήγησε πλήρως στα ελεγκτικά όργανα, ωστόσο τα τελευταία προέβησαν στην καταγραφή αυτού ως εργαζόμενου στο οικείο δελτίο ελέγχου. Προς απόδειξη των ισχυρισμών της επικαλείται και προσκομίζει, μεταξύ άλλων: α) την από 8.12.2016 βεβαίωση του Προϊσταμένου του Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εν λόγω βεβαίωση περιέχονται στο σχετικό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, σύμφωνα με το οποίο ο …, έχει, μεταξύ άλλων, τέκνο την …, β) την με αρ. πρωτ. ./2.6.2016 ανακοίνωση του τμήματος μητρώου του Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με την οποία την 2η.6.2016 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ … το από 15.7.2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 16.7.2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α.Ε.» και αρ. ΓΕΜΗ … που εδρεύει στο .ο χλμ. της οδού . Καρδίτσας, από τα οποία προκύπτει, μεταξύ άλλων ότι ο … είναι Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και εκπρόσωπος της ανώνυμης αυτής εταιρείας έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εν λόγω εταιρείας στις 30.6.2018, γ) το με αρ. πρωτ. ./6.12.2016 έγγραφο του Προϊσταμένου του ΟΑΕΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας (Περιφερειακό Τμήμα Τρικάλων), σύμφωνα με το οποίο ο ανωτέρω είναι ενεργός ασφαλισμένος στα μητρώα του εν λόγω Οργανισμού με ημερομηνία εγγραφής 3.5.1983 για δραστηριότητα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, δ) την με αρ. ./3.12.2014 απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (ημερομηνία δημιουργίας της απόδειξης 10.7.2015), από την οποία προκύπτει ότι η προσφεύγουσα μίσθωσε από την ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία («. Α.Ε.») τα 496 τ.μ. από τα 1.032 τ.μ. του ισογείου του καταστήματος και τα 3.000 τ.μ. από το αγροτεμάχιο εμβαδού 10.636 τ.μ., που βρίσκεται στο .ο χλμ. της ΕΟ Τρικάλων Καρδίτσης, για να τα χρησιμοποιήσει ως επαγγελματική στέγη, έναντι μηνιαίου μισθώματος 300,00 ευρώ και 100,00 ευρώ, αντιστοίχως, ε) το ./16.8.2013 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Τρικάλων …, από το οποίο, πέραν της προαναφερθείσας αλλαγής επωνυμίας της προσφεύγουσας εταιρείας, προκύπτει ότι η διαχειρίστρια αυτής … ανέθεσε με το εν λόγω συμβόλαιο στον πατέρα της, …, ο οποίος δεν μετέχει ως εταίρος στην εταιρεία της προσφεύγουσας, τη διενέργεια ορισμένων πράξεων διαχείρισης, όπως είσπραξη χρημάτων από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έως του ποσού των 10.000,00 ευρώ, έκδοση, οπισθογράφηση και είσπραξη τραπεζικών επιταγών έως του ποσού των 10.000,00 ευρώ, σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και τρίτων έως του ποσού των 10.00,00 ευρώ και το άνοιγμα κάθε φύσεως και μορφής λογαριασμών σε τράπεζες, καθώς και τη διακίνηση των λογαριασμών αυτών και ε) τον με αρ. πρωτ. του Σ.Ε.Π.Ε. ΠΠ./6.10.2015 πίνακα προσωπικού (Ε4) της επιχείρησής της, σύμφωνα με τον οποίο σε αυτή απασχολεί τρεις (3) εργαζόμενους ως υπαλλήλους γραφείου. Αντιθέτως, το καθ’ ου με το κατατεθέν στις 6.12.2016 έγγραφο των απόψεών του, καθώς και με τα κατατεθέντα στις 14.12.2016 και 25.9.2019 υπομνήματά του ζητεί την απόρριψη της προσφυγής ως αβάσιμης.

          12. Επειδή, εν προκειμένω, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1759/1988 και της, εκδοθείσας βάσει αυτού, με αρ. Φ.21/3288/20.12.1988 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ρυθμίζουν, κατά τα εκτιθέμενα στην 9η σκέψη, την απασχόληση προσώπων από εργοδότες, με τους οποίους τα πρόσωπα αυτά είναι σύζυγοι ή συγγενείς, καθώς οι διατάξεις αυτές αφορούν σε ατομικές επιχειρήσεις και όχι, όταν, όπως στην προκείμενη περίπτωση, τίθεται ζήτημα απασχόλησης προσώπων από εταιρία, με τα μέλη ή τους διαχειριστές της οποίας, τα πρόσωπα αυτά είναι συγγενείς (πρβλ. ΔΕφΑθ 3392/2003).

        13. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις διατάξεις που προπαρατέθηκαν και ερμηνεύθηκαν και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι: α) με τη διάταξη του άρθρου 1 της Φ.11321/11115/802/2.6.2014 Κ.Υ.Α. θεσπίζεται μαχητό τεκμήριο σχετικά με το ότι ο αναφερόμενος από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο ως εργαζόμενος, ο οποίος δεν αναγράφεται στον πίνακα προσωπικού, συνδέεται με εργασιακή σχέση με τον εργοδότη, ο οποίος δύναται να ανατρέψει το τεκμήριο αυτό με την άσκηση προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, αποδεικνύοντας ότι ουδεμία σχέση εργασίας τον συνδέει με το εν λόγω πρόσωπο, β) στην προκειμένη περίπτωση, η επιβολή σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας των ένδικων προστίμων στηρίζεται αποκλειστικά στο ./9.10.2015 δελτίο ελέγχου των ελεγκτών υπαλλήλων της Ε.ΥΠ.Ε.Α. Περιφέρειας Αττικής του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., από το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει ότι τα ελεγκτικά όργανα απέδωσαν στον … την ιδιότητα του εργαζόμενου με την ειδικότητα του υπαλλήλου γραφείου, χωρίς, όμως, να εξειδικεύονται τα πραγματικά εκείνα περιστατικά, από τα οποία συνήχθη η ιδιότητα αυτή από τους ελεγκτές του καθ’ ου, δεδομένου ότι μόνη η απλή παρουσία του ανωτέρω προσώπου στον χώρο των γραφείων, λόγω μάλιστα της στενής συγγενικής του σχέσης με την διαχειρίστρια της προσφεύγουσας, που αποδείχθηκε προσηκόντως (βλ. την ανωτέρω βεβαίωση των στοιχείων του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του …), δεν αποτελεί απόδειξη της απασχόλησής του, ούτε, εξάλλου, συνεπικουρείται το συμπέρασμα αυτό από άλλα στοιχεία και γ) κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας είναι σύνηθες στενά συγγενικά πρόσωπα του διαχειριστή μιας εταιρείας, όπως οι γονείς αυτού, να βρίσκονται στο χώρο της επιχείρησης αυτής, πολλώ δε μάλλον στην προκείμενη περίπτωση, που, όπως αποδεικνύεται από το ./16.8.2013 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Τρικάλων …, στον … είχε ανατεθεί από τη διαχειρίστρια της προσφεύγουσας η διενέργεια ορισμένων πράξεων διαχείρισης, ενώ, εξάλλου, αυτός, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα στοιχεία, είναι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ (δραστηριότητα ηλεκτρονικά) και Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, μέτοχος και εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ», που εδρεύει στο ίδιο κτίριο που βρίσκεται και η έδρα της προσφεύγουσας εταιρείας, το Δικαστήριο κρίνει ότι από τα πραγματικά περιστατικά που βεβαίωσε ο έλεγχος δεν αποδεικνύεται η εργασιακή σχέση του Ηλία Καραθανάση με την προσφεύγουσα. Κατόπιν τούτων, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ο Ηλίας Καραθανάσης δεν απασχολείτο ως μισθωτός υπάλληλος στην επιχείρηση της προσφεύγουσας κατά τον χρόνο του ένδικου ελέγχου και, ως εκ τούτου, αυτή δεν ήταν υποχρεωμένη να τον εγγράψει στον πίνακα προσωπικού της επιχείρησής της ούτε να τηρεί πίνακα για τον εργαζόμενο αυτόν. Συνεπώς, η προσφεύγουσα δεν υπέπεσε στις αποδιδόμενες σε αυτή παραβάσεις, κατ’ αποδοχή του σχετικού ισχυρισμού της ως βάσιμου, και, ως εκ τούτου, μη νομίμως επιβλήθηκαν σε βάρος της τα ένδικα πρόστιμα με την προσβαλλόμενη πράξη, η οποία πρέπει για το λόγο αυτό να ακυρωθεί, παρελκούσης ως αλυσιτελούς της εξέτασης των λοιπών λόγων της προσφυγής.

         14. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη Μ./14.10.2015 πράξη επιβολής προστίμου του αρμόδιου υπαλλήλου της Ε.ΥΠ.Ε.Α. Περιφέρειας Αττικής του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Τέλος, πρέπει να αποδοθεί στην προσφεύγουσα το καταβληθέν παράβολο (άρθρο 277 παρ. 9 εδ. πρώτο του Κ.Δ.Δ.), ενώ, κατ’ εκτίμηση των συντρεχουσών περιστάσεων, πρέπει να απαλλαγεί ο καθ’ ου Φορέας από τα δικαστικά έξοδα της προσφεύγουσας (άρθρο 275 παρ. 1 εδαφ. τελευταίο του Κ.Δ.Δ.).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

         Δέχεται την προσφυγή.

         Ακυρώνει την Μ./14.10.2015 πράξη επιβολής προστίμου του αρμόδιου υπαλλήλου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) Περιφέρειας Αττικής του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 

         Διατάσσει την απόδοση στην προσφεύγουσα εταιρεία του καταβληθέντος παραβόλου.

         Απαλλάσσει τον Ε.Φ.Κ.Α. από τα δικαστικά έξοδα της προσφεύγουσας.

         Η απόφαση δημοσιεύθηκε στα Τρίκαλα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, στις 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗdsanet.gr