ΜΠρΠατρών 561/2019 Πραγματογνωμοσύνη – Αγωγή αναγνώρισης της πατρότητας -.

71

Από την έκθεση πραγματογνωμοσύνης που διενεργήθηκε με τη σύγκριση των γενετικών προφίλ του ενάγοντος και του τέκνου προσδίδεται πιθανότητα πατρότητας μεγαλύτερη από 99,99995. Κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης η εναγομένη ήταν αδύνατο να έχει συλλάβει από τον εναγόμενο καθώς ήταν σε διάσταση και δεν είχαν καμία σχέση και επαφή μεταξύ τους.

Απόφαση 561 /2019

(αριθ καταθ. κλήσης ./18.3.2019)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αποτελούμενο από την Δικαστή Ελένη Μποσιώλη Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Πρόεδρος Πρωτοδικών καθώς και από τη Γραμματέα Ευφροσύνη Λιαρομμάτη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 17η Μαΐου 2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: ., κατοίκου Πατρών, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Βασιλείου Γαλανόπουλου του Δ.Σ. Πατρών, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

ΤΩΝ ΚΑΟ’ ΩΝ Η ΚΛΗΣΗ 1. …, κατοίκου Πατρών, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Παναγιώτη Αναστασόπουλου του Δ.Σ. Πατρών, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις, 2. …, ο οποίος δεν παραστάθηκε και δεν εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο και 3. του ανηλίκου αβάπτιστου τέκνου που γεννήθηκε την 23.8.2016 στην Πάτρα από την πρώτη εναγόμενη και εκπροσωπείται από την διορισθείσα ειδική επίτροπο αυτού … που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Παναγιώτη Αναστασόπουλου του Δ.Σ. Πατρών, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

Ο καλών με την από 10.3.2019 (αριθ.εκθ.καταθ. ./18.3.2019) κλήση του που απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτήν.

Κατά τη σημερινή δημόσια συζήτηση της υποθέσεως και κατά την εκφώνηση της από τη σειρά του οικείου πινακίου, παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως σημειώνεται παραπάνω, οι πληρεξούσια δικηγόροι των οποίων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την με αριθμό ./19.3.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών με έδρα το Πρωτοδικείο Πατρών …, που προσκομίζει και επικαλείται ο καλών, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης κλήσης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον δεύτερο των καθών η κλήση. Ο τελευταίος όμως, δεν εμφανίστηκε κατά τη δικάσιμο αυτή κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το δικαστήριο ωστόσο πρέπει να προχωρήσει στην εκδίκαση της υπόθεσης σαν να ήταν και αυτός παρών (άρθρο 595 ΚΠολΔ).

Νόμιμα φέρεται με την από 10-3-2019 (με αριθμό κατάθεσης ./18.3.2019) κλήση προς περαιτέρω συζήτηση η από 10-6-2019 (με αριθμό κατάθεσης ./2017) αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 141/2018 μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου, που έκρινε την αγωγή παραδεκτή και νόμιμη και διέταξε τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία και διενεργήθηκε.

Από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι μεταξύ των οποίων και η από 31.5.2018 έκθεση πραγματογνωμοσύνης της διορισθείσας με την ως άνω μη οριστική απόφαση πραγματογνώμονα … που κατατέθηκε στο Δικαστήριο αυτό την 15.6.2018, από την ομολογία του περιεχομένου της αγωγής από την πρώτη εναγόμενη, που εκτιμάται ελεύθερα, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη η ένορκη κατάθεση του μάρτυρα … που περιέχεται στα υπ’ αριθ. ./2018 πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού καθώς ο εν λόγω μάρτυρας είναι τέκνο της πρώτης και της δεύτερης των εναγόμενων και δεν επιτρέπεται να εξεταστεί ως μάρτυρας (άρθρο 597 παρ.2 αρ.2 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Η πρώτη εναγόμενη τέλεσε νόμιμο γάμο με τον δεύτερο εναγόμενο στην Πάτρα την 25.6.1994 o οποίος λύθηκε αμετάκλητα την 29.7.2016 με την παραίτηση από τα ένδικα μέσα κατά της υπ’ αριθ. 341/2016 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού που διέτασσε την λύση του γάμου τους. Οι σύζυγοι βρίσκονταν σε διάσταση ήδη δύο χρόνια πριν, ενώ η πρώτη εναγόμενη διατηρούσε κατά το ίδιο διάστημα μόνιμη σχέση με σαρκική συνάφεια με τον ενάγοντα, με τον οποίο εν τέλει τέλεσαν γάμο την 19.2.2017. Ήδη όμως την 23.8.2016, ήτοι ένα μήνα σχεδόν μετά την αμετάκλητη λύση του γάμου της με τον δεύτερο εναγόμενο, η πρώτη εναγόμενη γέννησε στην Πάτρα ένα άρρεν τέκνο. Το τέκνο αυτό παρόλο που γεννήθηκε μέσα σε τριακόσιες μέρες από την λύση του γάμου της με τον δεύτερο εναγόμενο, δεν είναι τέκνο του τελευταίου, καθόσον σύμφωνα με την ως άνω διεξαχθείσα έκθεση πραγματογνωμοσύνης από την σύγκριση των γενετικών προφίλ του ενάγοντος και του ως άνω τέκνου προσδίδεται πιθανότητα πατρότητας μεγαλύτερη από 99,9999%. ‘’λλωστε είναι φανερά αδύνατο η πρώτη εναγόμενη να έχει συλλάβει από τον δεύτερο εναγόμενο, διότι κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης, που περιλαμβάνεται μεταξύ της 300ης και 180ης ημέρας πριν από τον τοκετό, ήταν σε διάσταση και δεν είχαν καμία σχέση και επαφή μεταξύ τους. Συνεπώς, μετά τα παραπάνω αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, η κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο διατακτικό. Πρέπει δε, ενόψει της ερημοδικίας του δεύτερου των εναγόμενων, να ορισθεί για την περίπτωση άσκησης από αυτόν ανακοπής ερημοδικίας κατά της απόφασης αυτής το νόμιμο παράβολο (άρθρ. 501 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τα άρθρα 502 παρ. 1, 505 παρ. 2 ΚΠολΔ ) και να συμψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων (άρθρο 179 Κ.Πολ.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του δεύτερου των εναγόμενων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων .

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας από τον δεύτερο εναγόμενο στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ ως μη γεννημένο τέκνο στο μεταξύ της πρώτης εναγόμενης και δεύτερου εναγόμενου νόμιμο γάμο, το ανήλικο, αβάπτιστο ακόμη, άρρεν τέκνο, της ενάγουσας, που γεννήθηκε στην Πάτρα στις 23.8.2016, δηλαδή, μη γνήσιο τέκνο του δεύτερο εναγόμενου και αυτό ως γνήσιο τέκνο του ενάγοντος.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Πάτρα στις 28-6-2019, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗdsanet.gr