ΠΠρΧαλκίδας 62/2019 Με την αρνητική αγωγή μπορεί να ενωθεί η αναγνωριστική αγωγή αν αμφισβητείται από τον εναγόμενο η κυριότητα του ενάγοντος με αίτημα την αναγνώριση της κυριότητας του ενάγοντος

106

Με την αρνητική αγωγή μπορεί να ενωθεί η αναγνωριστική αγωγή αν αμφισβητείται από τον εναγόμενο η κυριότητα του ενάγοντος με αίτημα την αναγνώριση της κυριότητας του ενάγοντος, καθώς και η αρνητική αναγνωριστική αγωγή για την αναγνώριση ότι δεν έχει δικαίωμα ο εναγόμενος. Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ, σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, το Δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Το παρεπόμενο αίτημα περί κήρυξης της εκδοθησομένης απόφασης προσωρινώς εκτελεστής πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο, για το λόγο ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 909 περ. 1 του ΚΠολΔ, καταψηφιστική απόφαση σε βάρος δήμων δεν επιτρέπεται να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός Απόφασης 62/2019

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Συγκροτήθηκε από την Κωνσταντίνα Φλετούρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ελένη Πετροπούλου, Πρωτόδικη, Δέσποινα Ταβούτη, Πρωτόδικη – Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Νίκη Γιάνναλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, την 4η Απριλίου 2019, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των εναγόντων: 1) …. … του … και της …, κατοίκου …., οδός … αριθμ. … (Α.Φ.Μ. … Δ.Ο.Υ. …), 2) … …, φυσικού τέκνου του … και της … και θετού τέκνου του … … του …, κατοίκου …, οδός … αριθμ. … (Α.Φ.Μ. … Δ.Ο.Υ. …), οι οποίοι αμφότεροι ήταν απόντες κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στο ακροατήριο και παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους, Ευγενίας Φωτοπούλου, που προκατέθεσε κοινές προτάσεις, δυνάμει των από 19.02.2019 δικαστικών πληρεξουσίων.

Του εναγομένου: Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) AJ βαθμού με την επωνυμία «…», νομίμως εκπροσωπουμένου, που εδρεύει στη … (Α.Φ.Μ. … Δ.Ο.Υ. …), ο οποίος ήταν απών κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στο ακροατήριο και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Νικολάου Κασσαβέτη, που προκατέθεσε προτάσεις [δυνάμει της υπ’ αριθμ. ./2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου … για παροχή πληρεξουσιότητας στον τελευταίο για εκπροσώπηση του στην παρούσα δίκη (72 παρ. 1 περ. ιε’ ν. 3852/2010)].

Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 19.10.2018 αγωγή τους, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με γενικό και ειδικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου .…/…./2018, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο. Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1108 ΑΚ «αν η κυριότητα προσβάλλεται με άλλο τρόπο, εκτός από αφαίρεση ή κατακράτηση του πράγματος, ο κύριος, δικαιούται να απαιτήσει από εκείνον που προσέβαλε την κυριότητα, να άρει την προσβολή και να την παραλείπει στο μέλλον. Δεν αποκλείεται περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης κατά τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες». Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει σαφώς ότι η αρνητική αγωγή ασκείται στην περίπτωση μερικής και όχι ολικής προσβολής της κυριότητας, δηλαδή όταν ο κύριος διαταράσσεται στην νομή του, που ασκεί επί του πράγματος και όχι όταν προσβάλλεται με άλλον τρόπο όπως με την αφαίρεση ή κατακράτηση του πράγματος. Ειδικότερα, κάθε πράξη που αποτελεί διατάραξη της νομής είναι συγχρόνως και διατάραξη της κυριότητας, δηλαδή αποτελεί επέμβαση στην κυριότητα, η οποία δικαιολογεί την έγερση της αρνητικής αγωγής, με αίτημα την άρση της προσβολής (εκτελούμενη κατά τον τρόπο που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 945 – 946 ΚΠολΔ) ή την παράλειψη της προσβολής (διατάραξης) στο μέλλον (εκτελούμενη κατά τον τρόπο που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 947 ΚΠολΔ) ή και τα δύο μαζί (ΑΠ 49/1998 ΕλλΔνη 39, 1271, ΕφΔωδ 306/2004 δημοσ. ΝΟΜΟΣ, ΕΑ 645/2002 ΕλλΔνη 43. 775, ΕΑ 951/1995 ΕλλΔνη 37, 1611, ΕΑ 3690/1985 ΕλλΔνη 26.1173). Με την αρνητική αγωγή μπορεί να ενωθεί η αναγνωριστική αγωγή αν αμφισβητείται από τον εναγόμενο η κυριότητα του ενάγοντος με αίτημα την αναγνώριση της κυριότητας του ενάγοντος, καθώς και η αρνητική αναγνωριστική αγωγή για την αναγνώριση ότι δεν έχει δικαίωμα ο εναγόμενος (Κ. Παπαδόπουλο Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου έκδ. 1989. παρ. 155 αρ. 4. ΕΑ 90/2009 ο.α., ΕΑ 53 16/2007 ο.α., ΕA 7997/1999 ΕλλΔνη 2001, 450).

Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298 και 914 ΑΚ συνάγεται ότι προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία, είναι εκτός της υπαιτιότητας του υπόχρεου, η παράνομη συμπεριφορά του υπόχρεου σε αποζημίωση έναντι εκείνου που ζημιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της παράνομης συμπεριφοράς και της ζημίας. Στην έννοια της υπαιτιότητας περιλαμβάνεται τόσο η αμέλεια, όσο και ο δόλος. Η παράνομη συμπεριφορά, ως όρος της αδικοπραξίας, μπορεί να συνίσταται σε θετική πράξη ή παράλειψη, αντιβαίνουσα σε απαγορευτική διάταξη νόμου, όπως επί προσβολής απόλυτου δικαιώματος, τέτοιο δε δικαίωμα είναι και το εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας (άρθρο 1000 του ΑΚ) [ΑΠ 1495/2009 δημ. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 508/2003 ΕλλΔνη 2003, 1557). Συνεπώς, αν το πράγμα αφαιρέθηκε ή έπαθε βλάβη παράνομα και υπαίτια (άρθρο 914 ΑΚ) ή με πρόθεση και κατά τρόπο ανήθικο (άρθρο 919 ΑΚ) ο νομέας του δύναται να εγείρει και την αγωγή αποζημιώσεως για τη θεμελίωση και το ορισμένο της οποίας πρέπει στο δικόγραφο της να αναφέρονται, κατ’ άρθρο 216 ΚΠολΔ, όλα εκείνα τα στοιχεία που αποτελούν τις προϋποθέσεις της αποζημίωσης και κυρίως η παράνομη ενέργεια του υπόχρεου, η υπαιτιότητα αυτού, η ζημία και ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ αυτής και της παράνομης συμπεριφοράς του, καθώς και τα αναγκαία στοιχεία για τον προσδιορισμό της θετικής και αποθετικής ζημίας του ζημιωθέντος (ΑΠ 926/2004 ΕλλΔνη 2005. 1658, ΕΑ 37/2009 ΕΦΑΔ 2009. 593. ΕφΛαρ 23/2004 ΕλλΔνη 45, 827), η οποία σε περίπτωση βλάβης του πράγματος συνίσταται στο ποσό που χρειάζεται για την αποκατάστασή της. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ, σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, το Δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Συνίσταται δε η ηθική βλάβη στην περίπτωση αυτή, στη μη αποτιμητή σε χρήμα ζημία που υφίσταται το πρόσωπο από την προσβολή σε προστατευόμενα από το νόμο έννομα αγαθά του. Κατά κανόνα, η ηθική βλάβη προκαλείται από την προσβολή μη περιουσιακών αγαθών (ζωή, σωματική ακεραιότητα, ελευθερία, τιμή), δεν αποκλείεται, όμως, να προκαλείται προσβολή περιουσιακών αγαθών, όπως π.χ. η κυριότητα ή συγκυριότητα (Γεωργιάδης – Σταθόπουλος Αστ. Κωδ. IV σελ. 814, Κρητικός, Αποζημίωση Εκδ.1998, αρ. 931 σελ. 325. ΟλΑΠ 444/1964 ΝοΒ 12. 1075. ΑΠ 335/1965 ΝοΒ 14.228. ΕΑ 1933/2003 ΕΔΠολ 2003,53). Ουσιαστική προϋπόθεση για την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης είναι η απόδειξη ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υπέστη πράγματι τέτοια, η οποία μπορεί να προέρχεται και από την καταστροφή ή φθορά πράγματος (Γεωργιάδης – Σταθόπουλος ο,π. σελ 816, Κρητικός, ο.π. αρ. 936, ΕΑ 1933/2003 ΕΔΠολ 2003, 53, ΕΑ 658/1975 ΝοΒ 23. 508).

Με την υπό κρίση αγωγή τους, οι ενάγοντες εκθέτουν ότι είναι κύριοι των λεπτομερώς περιγραφομένων στο αγωγικό δικόγραφο ακινήτων, κείμενων στην ευρύτερη περιοχή της κτηματικής περιφέρειας … Εύβοιας, την κυριότητα των οποίων απέκτησαν με παράγωγο τρόπο δυνάμει κληρονομικής διαδοχής. Ότι τα επίδικα αγροτεμάχια γειτνιάζουν με το Νέο Κοιμητήριο του Δήμου …, που ευρίσκεται στην περιοχή …, το οποίο ανήκει κατά κυριότητα στον έχοντα τη διοίκηση και διαχείριση του εναγόμενο Δήμο. Ότι το εν λόγω κοιμητήριο δε διαθέτει επαρκές σύστημα συλλογής και απορροής όμβριων υδάτων, με αποτέλεσμα κατά τις περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, μεγάλος όγκων των υδάτων που λιμνάζουν εντός του κοιμητηρίου να παροχετεύονται στα αγροτεμάχια, κυριότητας των εναγόντων. Ότι συνεπεία της διαμορφωθείσας κατάστασης, οι ιδιοκτησίες των εναγόντων έχουν υποστεί περιβαλλοντική υποβάθμιση, ενώ έχουν υποστεί περιβαλλοντική υποβάθμιση, ενώ έχουν καταστεί ακατάλληλοι προς γεωργική εκμετάλλευση και αξιοποίηση, κατά τρόπο ώστε να διαταράσσεται η κυριότητά τους επί των ανωτέρω ακινήτων. Ότι εξαιτίας της παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς του εναγομένου Δήμου, δια των αρμοδίων οργάνων του, οι ίδιοι υπέστησαν την περιγραφόμενη στην αγωγή ηθική βλάβη. Με βάση τα περιστατικά αυτά, ζητούν: α) η μεν πρώτη ενάγουσα ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να παύσει τη διατάραξη της κυριότητας της στα επίδικα αγροτεμάχια και ειδικότερα να αφαιρέσει, με δικές του δαπάνες, τους σωλήνες απορροής όμβριων υδάτων που διέρχονται από οπές που έχουν ανοιχθεί στο ευρισκόμενο στη δυτική πλευρά του Νέου Κοιμητηρίου … τοιχίο, καθώς και να παραλείπει αυτή (τη διατάραξη) στο μέλλον, β) ο δε δεύτερος εναγών ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να παραλείπει κάθε μελλοντική διατάραξη της κυριότητας του στα ένδικα αγροτεμάχια. Επίσης, ζητούν να απειληθεί κατά του εναγομένου χρηματική ποινή ύψους 3,000 ευρώ για κάθε μελλοντική διατάραξη και να κηρυχθεί η παρούσα απόφαση προσωρινώς εκτελεστή. Τέλος, ζητούν, μετά από παραδεκτό, κατ’ άρθρο 223 σε συνδυασμό με τα άρθρα 294 και 295 παρ. 1 ΚΠολΔ, περιορισμό μέρους του αγωγικού αιτήματος από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό, με τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις τους, να αναγνωρισθεί ότι ο εναγόμενος οφείλει να καταβάλει σε έκαστο των εναγόντων το ποσό των 20.000 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση, λόγω της ηθικής βλάβης, την οποία φέρεται ότι έχουν υποστεί καθώς και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην καταβολή της εν γένει δικαστικής τους δαπάνης. Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα, η ένδικη αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας παραδεκτώς σωρεύονται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1108 παρ. 21 εδαφ. β, του ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παρ. 1 του ΚΠολΔ αρνητική της κυριότητας αγωγή και αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας, εισάγεται ενώπιον του αρμοδίου, καθ’ ύλη και κατά τόπο, Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 7, 8, 9 εδ. α’, 10, 12, 18 και 29 του ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία, ως ανεπίδεκτη χρηματικής αποτίμησης (ΕφΠατρ 256/2006, ΑχΝμλγ 2007.149, ΕφΑΘ 2067/2005, ΕλλΔνη 47.534, ΕφΑΘ 5518/2003, ΕλλΔνη 45.181, ΕφΛαρ 69/2001, Δικογραφία 2001.84, ΕφΑθ 1115/2000, ΕλλΔνη 41.797, ΠΠρΑθ 558/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Γεωργιάδη-Σταθόπουλο, Εμπρ.Δικ. υπό το άρθρο 1108 αριθ. 28, σελ. 623). Είναι δε νόμιμη και ορισμένη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 1000, 1001, 1033, 1108, 1192 αρ. 1, 1193, 1194, 71, 914, 932 του ΑΚ, ΥΑ Α5/1210/1978, 947 και 176 του ΚΠολΔ. Το παρεπόμενο αίτημα περί κήρυξης της εκδοθησομένης απόφασης προσωρινώς εκτελεστής πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο, για το λόγο ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 909 περ. 1 του ΚΠολΔ, καταψηφιστική απόφαση σε βάρος δήμων δεν επιτρέπεται να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή (Π.Πρ.Ρόδου 53/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Η ανωτέρω δε διάταξη δεν θεωρείται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, καταργημένη, μετά τη δημοσίευση του Ν. 2462/1997 που κύρωσε το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, όπως υποστηρίζεται (βλ. σχετικά με την άποψη αυτή 6457/11, ΠΠΑΘ 3811/2014, ΜΠρΠειρ. 5243/2013, ΜΠρ Χαν. 123/2012, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Β. Βαθρακοκοίλη Ερμ. Κ.Πολ.Δ., Συμπλήρωμα 2001, άρθρο 909 αρ. 2), αλλά συνεχίζει να ισχύει, χωρίς να προσκρούει στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του Συμφώνου, που υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εγγυώνται την εκτέλεση από τις αρμόδιες αρχές κάθε απόφασης που θα έχει κάνει δεκτή μία προσφυγή (αγωγή κ.τ.λ.), αφού με την τελευταία διάταξη δεν ορίζεται ο βαθμός δικονομικής ωριμότητας της απόφασης για την εκτέλεση αυτής, ενώ με το άρθρο 909 αριθ. 1 του ΚΠολΔ, δεν αποκλείεται γενικά η εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. (όπως συνέβαινε για τις χρηματικές απαιτήσεις με το ήδη καταργηθέν άρθρο 8 του Ν. 2097/1952), αλλά απαγορεύεται απλά και μόνο η εκτέλεση σε ένα πρώιμο στάδιο, προτού δηλαδή η απόφαση τελεσιδικήσει και αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου, το επιτρεπτό δε της εκτέλεσης κατά του Δημοσίου και ν.π.δ.δ. για χρηματικές απαιτήσεις δε συνεπάγεται και την κατάργηση της απαγόρευσης της προσωρινής εκτελεστότητας κατ’ αυτού (βλ. ΠΠΘεσ 12582/2015, ΜΠρΠειρ 2266/2012, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, με εκεί παραπομπές, Μ. Μαργαρίτη, Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τ. II, σελ. 534-535). Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση αγωγή, να ερευνηθεί περαιτέρω, και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι α) για το παραδεκτό της άσκησης της έχει καταχωρισθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως περίληψη αυτής στα βιβλία διεκδικήσεων του γραφείου της περιφέρειας όπου βρίσκονται τα ακίνητα σύμφωνα με το άρθρο 220 ΚΠολΔ (βλ. το προσκομιζόμενο μετ’ επίκλησης από τους ενάγοντες υπ’ αριθμ. πρωτ. ./03.12.2018 πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης του Κτηματολογικού Γραφείου), β) για το παραδεκτό της συζήτησης της προσκομίζεται πιστοποιητικό ενημερότητας της Φορολογικής Διοίκησης περί περίληψης των ακινήτων στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων κατ’ άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4223/2013, ενώ δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου για την αξίωση εκ της αρνητικής αγωγής (ΕφΑθ 3690/1985, ΕλλΔνη 1985.1173, Γεωργιάδη στον ΑΚ Γεωργ/Σταθ, άρθρ. 1108 αριθ. 30, Παπαδόπουλο, Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου 1989, σελ. 372 αριθ. 9) σε συνδυασμό με το ότι δεν απαιτείται η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου για την αξίωση αποζημίωσης, μετά την τροπή του αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό και ενόψει του ότι για το παραδεκτό της κατάθεσης της αγωγής και παράστασης κατά τη συζήτηση, η παρασταθείσα πληρεξούσια δικηγόρος των εναγόντων προσκόμισε τα υπ’ αριθμ. Π./06.11.2018 και Π./19.02.2019 γραμμάτια προκαταβολής εισφορών του Δικηγορικού του Συλλόγου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 4 του ν. 4194/2013, ενώ ο πληρεξούσιος δικηγόρος του εναγόμενου απαλλάσσεται από την προσκόμιση σχετικού γραμματίου προκαταβολής εισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 3 περ. β’ του ν. 4194/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 παρ. 2 του ίδιου νόμου.

Ο εναγόμενος Δήμος, με τις νομοτύπως και εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις του, δεν αμφισβητεί ειδικώς την ύπαρξη κυριότητας στο πρόσωπο των εναγόντων, αλλά κατά τα λοιπά αρνείται αιτιολογημένα την αγωγή. Ακόμη, ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι η ένδικη αξίωση των εναγόντων έχει υποπέσει σε ενιαύσια παραγραφή, χωρίς να εντοπίζει χρονικώς το σημείο έναρξης αυτής, πλην, όμως ο εν λόγω ισχυρισμός τυγχάνει μη νόμιμος, καθώς η αξίωση από την αρνητική αγωγή υπόκειται στη συνήθη εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249 του ΑΚ. Τέλος, ο εναγόμενος υποβάλει με τις κατατεθείσες προτάσεις του, αίτημα για διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης σχετικά με το εάν το κοιμητήριο διαθέτει ικανό σύστημα συλλογής και απορροής όμβριων υδάτων.

Από όλα τα νομίμως και με επίκληση προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα και συγκεκριμένα από το σύνολο των εγγράφων, μερικά εκ των οποίων αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω, χωρίς όμως να παραλείπεται κανένα από αυτά για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς (άρθρα 339 και 395 ΚΠολΔ), τις υπ’ αριθμ. 109/2017, 110/2019, 111/2019 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων …. και … ενώπιον του Ειρηνοδίκη Χαλκίδας, τις οποίες επικαλούνται και προσκομίζουν οι ενάγοντες, με πρωτοβουλία των οποίων έγιναν, μετά από νόμιμη πριν από δύο εργάσιμες ημέρες κλήτευση του αντιδίκου τους (βλ. την υπ’ αριθμ. ./14.02.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή … της από 13.02.2019 εξώδικης γνωστοποίησης – κλήσης προς εξέταση μαρτύρων των εναγόντων), καθώς και από την επισκόπηση των προσκομιζομένων φωτογραφιών, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται (άρθρα 444 αρ.3, 448 παρ. 2, 457 παρ. 4 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό και με τα διδάγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ) αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι ενάγοντες έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε αγροτικά ακίνητα που ευρίσκονται στη κτηματική περιφέρεια …. του Δήμου …. του Νομού …, και παράκεινται του Νέου Κοιμητηρίου …, το οποίο ευρίσκεται στην τοποθεσία …. Ειδικότερα, η πρώτη ενάγουσα έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της τα κάτωθι δύο αγροτεμάχια: α) Έναν αγρό, που έχει έκταση έξι χιλιάδες (6.000) τετραγωνικά μέτρα περίπου, βρίσκεται στη θέση «…» της κτηματικής περιφέρειας …, του Δήμου …, της επαρχίας …, του Νομού …, έξω από το σχέδιο πόλης, τα όρια οικισμού, την περιμετρική ζώνη και τη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) και έξω από κάθε περιοχή ή έτερη ζώνη που εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 1337/1983 και ιδίως του άρθρου 4 αυτού «περί μη κατατμήσεως» και σε καθαρά αγροτική περιοχή, καθορίζεται με κτηματολογικά στοιχεία, όπως τούτα εμφαίνονται στο συνημμένο στην κατωτέρω εκτιθέμενη υπ’ αριθμ. ./17.02.2004 συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς του Συμβολαιογράφου Χαλκίδος, …, υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου . κτηματογραφικό απόσπασμα του Εθνικού Κτηματολογίου με τα συνημμένα φύλλα αποσπάσματος, και φέρει ΚΑΕΚ ….. Ο ανωτέρω αγρός, κατά τα ρητώς διαλαμβανόμενα στον προρρηθέντα τίτλο κτήσης, συνορεύει γύρω-γύρω βόρεια με άγονη ιδιοκτησία Ιερού Ναού ……, νότια με την έτερη, κατωτέρω περιγραφόμενη ιδιοκτησία της ενάγουσας, ανατολικά με Νεκροταφείο και δυτικά με αδιανέμητη εδαφική λωρίδα συγκυριότητας πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων. Το εν λόγω αγροτεμάχιο περιήλθε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην πρώτη ενάγουσα, με παράγωγο τρόπο, και ειδικότερα με εκ διαθήκης κληρονομική διαδοχή από τη μητέρα της και κυρία του ως άνω αγρού, …. …. του … και της …, χήρα … …., κάτοικο εν ζωή Χαλκίδος Εύβοιας, η οποία απεβίωσε στην Αθήνα την 26.08.2002. Η ως άνω αποβιώσασα – κληρονομούμενη, … του .. και της …, χήρα …, κατέλιπε την υπ’ αριθμ. … δημόσια διαθήκη της που συντάχθηκε στη Χαλκίδα, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Χαλκίδας, …, και δημοσιεύτηκε νόμιμα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας, με το υπ’ αριθμ. … πρακτικό συνεδριάσεως της …, δυνάμει της οποίας όρισε ότι επιθυμεί να περιέλθει στην πρώτη ενάγουσα άπασα η κινητή και ακίνητη περιουσία της, εγκαθιστώντας την τελευταία κληρονόμο, μεταξύ άλλων, και του ανωτέρω αγρού κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή.

Το περί ου ο λόγος κληρονομιαίο στοιχείο αποδέχθηκε ρητώς η ενάγουσα δυνάμει της υπ’ αριθμ. … συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς του Συμβολαιογράφου Χαλκίδος, …, η οποία μεταγράφηκε νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου … την 02.03.2004, στον τόμο … και με αριθμό μεταγραφής …. Η δικαιοπάροχος – μητέρα της, … χήρα …, το γένος … και της …, απέκτησε τον προρρηθέντα αγρό κατ’ αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή, δυνάμει του υπ’ αριθμ. …./01.07.1993 συμβολαίου διανομής αγροτικών ακινήτων του αυτού ως άνω Συμβολαιογράφου Χαλκίδος, …, το οποίο μεταγράφηκε νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου … την 28.06.1994, στον τόμο … και με αριθμό μεταγραφής …. β) Έναν αγρό, που κείται στην ευρύτερη περιοχή «…» και στην ειδικότερη θέση «….» της κτηματικής περιφέρειας …., του Δήμου …, του Νομού …, έξω από το σχέδιο πόλης, τα όρια οικισμού και την περιμετρική Ζώνη και τη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) και έξω από κάθε περιοχή ή έτερη ζώνη που εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 1337/1983 και ιδίως του άρθρου 4 αυτού περί μη κατατμήσεως και σε καθαρά αγροτική περιοχή, έχει έκταση πέντε (5) στρέμματα πλέον ή έλαττον, όσα και αν είναι αυτή, περικλειομένη από τα παρακάτω όρια, και συνορεύει γύρω-γύρω βόρεια με το ανωτέρω περιγραφέν μερικότερο τμήμα εκτάσεως έξι (6) στρεμμάτων περίπου του προαναφερθέντος όλου αγρού εκτάσεως δέκα (10) στρεμμάτων περίπου, ο οποίος (όλος αγρός) είχε περιέλθει στη …. χήρα …., το γένος …. και της …, δυνάμει του προρρηθέντος υπ’ αριθμ. …/01.07.1993 συμβολαίου διανομής αγροτικών ακινήτων και έχει πλέον, κατά το μερικότερο επίδικο τμήμα του εκτάσεως έξι (6) στρεμμάτων περίπου, περιέλθει στην ενάγουσα με την προρρηθείσα υπ’ αριθμ. ./17.02.2004 συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς του Συμβολαιογράφου Χαλκίδος, .., νομίμως μεταγεγραμμένη, νότια με αγροτικό δρόμο κατά τον τίτλο κτήσης (νυν επαρχιακό), ανατολικά με Νεκροταφείο και δυτικά με αδιανέμητη εδαφική λωρίδα (δρόμο), συγκυριότητας πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων και συνολικού μήκους μέτρων διακοσίων εξήντα και 2/100 (260,02) συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων ενενήντα εννέα και 80/100 (1099,80), ενώ περί ου ο λόγος αγρός φέρει ΚΑΕΚ …. Το ανωτέρω εκτεθέν αγροτεμάχιο, εκτάσεως πέντε (5) στρεμμάτων περίπου, ανήκε κατά πλήρη και αποκλειστική συγκυριότητα, σύννομη και συγκατοχή στους 1) …, χήρα … …, κατά ποσοστό πέντε δέκατα τέταρτα (5/14) εξ αδιαιρέτου, 2) πρώτη ενάγουσα, κατά ποσοστό τρία δέκατα τέταρτα (3/14) εξ αδιαιρέτου, 3) δεύτερο ενάγοντα, κατά ποσοστό τρία δέκατα τέταρτα (3/14) εξ αδιαιρέτου, και 4) … του … και της …, κατά ποσοστό τρία δέκατα τέταρτα (3/14) εξ αδιαιρέτου. Δυνάμει, δε, του υπ’ αριθμ. …/01.07.1993 συμβολαίου διανομής αγροτικών ακινήτων του Συμβολαιογράφου Χαλκίδος, …, στο οποίο συμβλήθηκαν άπαντα τα ανωτέρω πρόσωπα αποφασίστηκε ομοφώνως μεταξύ των ως άνω η εξωδικαστική διανομή των αναλυτικά περιγραφομένων στο ανωτέρω διανεμητήριο συμβόλαιο αγρών – μεταξύ των οποίων συγκαταλεγόταν και ο προρρηθείς αγρός εκτάσεως πέντε (5) στρεμμάτων περίπου – κατά ποσοστό ανάλογο προς την κληρονομική τους μερίδα, με αποτέλεσμα η ενάγουσα να καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος του εν λόγω αγρού με διανομή, ήτοι με παράγωγο τρόπο. Το ως άνω αγροτεμάχιο εκτάσεως πέντε (5) στρεμμάτων περίπου είχε περιέλθει 1) στη … χήρα … …, το γένος … … και της …, κατά ποσοστό πέντε δέκατα τέταρτα (5/14) εξ αδιαιρέτου, 2) στην πρώτη ενάγουσα, κατά ποσοστό τρία δέκατα τέταρτα (3/14) εξ αδιαιρέτου, 3) στο δεύτερο ενάγοντα, κατά ποσοστό τρία δέκατα τέταρτα (3/14) εξ αδιαιρέτου, και 4) στο … … του … και της …, κατά ποσοστό τρία δέκατα τέταρτα (3/14) εξ αδιαιρέτου, εκ κληρονομιάς του … του … και της …, συζύγου της πρώτης των ανωτέρω και πατρός των τριών λοιπών, ο οποίος απεβίωσε στη Χαλκίδα την 06.06.1973, χωρίς να αφήσει διαθήκη, την οποία κληρονομιά αποδέχθηκαν τα ανωτέρω τέσσερα πρόσωπα με την υπ’ αριθμ. …/16.7.1980 πράξη αποδοχής κληρονομιάς του Συμβολαιογράφου Χαλκίδας, …, που μεταγραφήκε νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου … την 28.07.1980, στον τόμο … και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής ., σε συνδυασμό με το υπ’ αριθμ. ./5.7.1982 διανεμητήριο συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών, …, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου … την 13.07.1982, στον τόμο … και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής …. Περαιτέρω, ο δεύτερος ενάγων έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του τα κάτωθι δύο αγροτεμάχια: α) Έναν αγρό που κείται στη θέση «…» της κτηματικής περιφέρειας …του Δήμου …, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα ένα (6.151), φέρει ΚΑΕΚ …, φαίνεται περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Β-Γ-Δ-Ε-Ι-Β στο από μηνός Ιανουάριου 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα – μηχανικού … (νομίμως προσαρτημένο στην προαναφερθείσα υπ’ αριθμ. ./30.01.2003 συμβολαιογραφική πράξη κατάτμησης αγρού σε δύο επί μέρους αγροτεμάχια της Συμβολαιογράφου Χαλκίδος …), με την επ’ αυτού υπεύθυνη δήλωση του, σύμφωνα με το Ν. 651/1977 ότι το τεμάχιο αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, και συνορεύει Βόρεια στην πρόσοψη Β-Γ-Δ του διαγράμματος, που έχει συνολικό μήκος ενενήντα μέτρα και πεντακόσια δεκαεννέα χιλιοστά του μέτρου (90,519) με αγροτικό δρόμο, Νότια στην πλευρά Ε-Ι του διαγράμματος, που έχει μήκος ενενήντα μέτρα και τετρακόσια ογδόντα ένα χιλιοστά του μέτρου (90,481), με το έτερο, κατωτέρω περιγραφόμενο επίδικο αγροτεμάχιο ανήκον στον ίδιο κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών είκοσι μίας χιλιάδων εβδομήντα ένα (21.071), εμφαινόμενο περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Ι-Ε-Ζ-Η-Θ-Α στο προαναφερθέν από μηνός Ιανουάριου 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα – μηχανικού …, το οποίο συνιστά και το έτερο τμήμα του όλου αγρού που κατατμήθηκε δυνάμει της κατωτέρω αναφερόμενης υπ’ αριθμ. ./30.01.2003 συμβολαιογραφικής πράξης κατάτμησης αγρού σε δύο επί μέρους αγροτεμάχια της Συμβολαιογράφου Χαλκίδος …, Ανατολικά στην πλευρά Δ-Ε του διαγράμματος, που έχει μήκος εξήντα επτά μέτρα (67.00), με ιδιοκτησία …, και Δυτικά στην πλευρά Β-Ι του διαγράμματος, που έχει μήκος εξήντα επτά μέτρα και τετρακόσια ογδόντα πέντε χιλιοστά του μέτρου (67,485), με το έτερο, κατωτέρω περιγραφόμενο επίδικο αγροτεμάχιο πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής του ενάγοντα, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών είκοσι μίας χιλιάδων εβδομήντα ένα (21.071). β) Έναν αγρό που κείται στη θέση «…» της κτηματικής περιφέρειας … του Δήμου …, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά είκοσι μία χιλιάδες εβδομήντα ένα (21.071), φέρει ΚΑΕΚ …., εμφαίνεται περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Ι-Ε-Ζ-Η-Θ-Α στο ως άνω αναφερόμενο από μηνός Ιανουάριου 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα – μηχανικού … (νομίμως προσαρτημένο στην προαναφερθείσα υπ’ αριθμ. ./30.01.2003 συμβολαιογραφική πράξη κατάτμησης αγρού σε δύο επί μέρους αγροτεμάχια της Συμβολαιογράφου Χαλκίδος …), με την επ’ αυτού υπεύθυνη δήλωση του, σύμφωνα με το Ν. 651/1977 ότι το τεμάχιο αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, και συνορεύει Βόρεια στην πρόσοψη Α-Β του διαγράμματος, που έχει μήκος πενήντα οκτώ μέτρα και 73/100 (58,73) με αγροτικό δρόμο και στην πλευρά Ε-Ι του διαγράμματος, που έχει μήκος ενενήντα μέτρα και τετρακόσια ογδόντα ένα χιλιοστά του μέτρου (90,481) με το έτερο ανωτέρω περιγραφέν τμήμα του όλου αγρού του ενάγοντα, ήτοι με το πρώτο επίδικο αγροτεμάχιο του εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα ένα (6.151), Νότια στην πλευρά Ζ-Η του διαγράμματος, που έχει μήκος εκατόν δεκαέξι μέτρα και πεντακόσια εβδομήντα τρία χιλιοστά του μέτρου (116,573), με βουνό … ή …, Ανατολικά στην πλευρά Ε-Ζ του διαγράμματος, που έχει μήκος εκατόν σαράντα επτά μέτρα και 63/100 (147,63), με ιδιοκτησία … και στην πλευρά Β-Ι του διαγράμματος, που έχει μήκος εξήντα επτά μέτρα και τετρακόσια ογδόντα πέντε χιλιοστά του μέτρου (67,485), με το ανωτέρω εκτεθέν πρώτο επίδικο αγροτεμάχιο του ενάγοντα, και Δυτικά στην πλευρά Α-Θ-Η του διαγράμματος, που έχει συνολικό μήκος εκατόν ενενήντα πέντε μέτρα και τριακόσια εξήντα πέντε χιλιοστά του μέτρου (195,365) με ιδιοκτησία …. Τα ανωτέρω δύο περιγραφόμενα αγροτεμάχια προέκυψαν κατόπιν κατατμήσεως, δυνάμει της υπ’ αριθμ. ./30.01.2003 συμβολαιογραφικής πράξης κατάτμησης αγρού σε δύο επί μέρους αγροτεμάχια της Συμβολαιογράφου Χαλκίδος …, η οποία μεταγράφηκε νομίμως στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου … την 31.01.2003, στον τόμο … και με αριθμό …. Ειδικότερα, ο δεύτερος ενάγων είχε αρχικώς στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή μου έναν αγρό, κείμενο στη θέση «…» της κτηματικής περιφέρειας … του Δήμου … ο οποίος, κατά τον ως άνω τίτλο, είχε έκταση μέτρα τετραγωνικά είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι δύο (27.222), φαίνεται περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α στο από μηνός Ιανουάριου 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονος – μηχανικού …, με την επ’ αυτού υπεύθυνη δήλωση του, σύμφωνα με το Ν. 651/1977, ότι ο αγρός αυτός βρίσκεται εκτός σχεδίου, εκτός περιμετρικής ζώνης, εκτός ζώνης οικιστικού ελέγχου (Ζ.Ο.Ε), και είναι άρτιος και οικοδομήσιμος, το οποίο (τοπογραφικό διάγραμμα) νόμιμα υπογεγραμμένο και χαρτοσημασμένο από το δεύτερο ενάγοντα και την ανωτέρω Συμβολαιογράφο Χαλκίδος … προσαρτήθηκε στην εν λόγω υπ’ αριθμ. …/30.01.2003 συμβολαιογραφική πράξη, και συνορεύει Βόρεια στην πρόσοψη Α-Β-Γ-Δ του διαγράμματος, που έχει συνολικό μήκος εκατόν σαράντα εννέα μέτρα και διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά του μέτρου (149,249) με αγροτικό δρόμο, Νότια στην πλευρά Η-Ζ του διαγράμματος, που έχει μήκος εκατόν δεκαέξι μέτρα και πεντακόσια εβδομήντα τρία χιλιοστά του μέτρου (116,573), με βουνό … ή …, Ανατολικά στην πλευρά Δ-Ε-Ζ του διαγράμματος, που έχει συνολικό μήκος διακόσια δεκατέσσερα μέτρα και 63/100 (214,63), με ιδιοκτησία …, και Δυτικά στην πλευρά Α-Θ-Η του διαγράμματος, που έχει συνολικό μήκος εκατόν ενενήντα πέντε μέτρα και τριακόσια εξήντα πέντε χιλιοστά του μέτρου (195,365), με ιδιοκτησία …. Το προπεριγραφέν ακίνητο, ήτοι το ως άνω όλο αγροτεμάχιο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο (27.222), το οποίο κατατμήθηκε στα δύο επίδικα αγροτικά ακίνητα κατά τα προαναπτυχθέντα, ο ενάγων το απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με παράγωγο τρόπο, και ειδικότερα με εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή, ήτοι εκ κληρονομιάς του θετού πατέρα του, … …του … και της …, κατοίκου εν ζωή Χαλκίδος Εύβοιας, ο οποίος απεβίωσε στη Χαλκίδα, την 26.08.1976, χωρίς ν’ αφήσει διαθήκη, την οποία κληρονομιά αποδέχθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. ./24.6.1983 συμβολαιογραφικής πράξεως αποδοχής κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου Χαλκίδος, …, η οποία μεταγράφηκε νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου … 24.06.1983, στον τόμο … και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής …, όπως η εν λόγω πράξη αποδοχής κληρονομιάς διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. …/30.1.2003 Πράξη Διόρθωσης και Επανάληψης Συμβολαίου Αποδοχής Κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου Χαλκίδος, …, που μεταγράφηκε νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου … την 31.01.2003, στον τόμο … και με αριθμό μεταγραφής …. Ακολούθως, το Νέο Κοιμητήριο …, η ίδρυση και συντήρηση του οποίου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του α.ν. 582/1968 (Α’ 225) «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων», ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου …, βρίσκεται στη τοποθεσία … στην ευρύτερη περιοχή της …. Σύμφωνα με την από Οκτωβρίου 2018 τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης του μηχανολόγου μηχανικού …, που διενεργήθηκε με επιμέλεια των εναγόντων, το εν λόγω νεκροταφείο «έχει έκταση περίπου 100 στρεμμάτων και διαθέτει περιμετρική περίφραξη με τοιχία και συρμάτινα πλέγματα. Ο προσανατολισμός του κοιμητηρίου ακολουθεί τη φορά Νότου -Βορρά, με τη βόρεια πλευρά να βρίσκεται στους πρόποδες ενός λόφου και την νότια πλευρά να εφάπτεται με επαρχιακή οδό. Ακριβώς απέναντι από τις κύριες εισόδους του κοιμητηρίου στην νότια πλευρά βρίσκονται τα αγροτεμάχια του κυρίου ……, σ’ ένα εκ των οποίων υπάρχει ένα επίμηκες κτίριο με καταστήματα. Αντίστοιχα η δυτική πλευρά του κοιμητηρίου συνορεύει με αγροτεμάχια ιδιοκτησίας …, ενώ ανατολικά με αγροτεμάχιο άγνωστης ιδιοκτησίας». Συνεπώς, τα επίδικα αγροτεμάχια γειτνιάζουν με το Νέο Κοιμητήριο…, καθόσον τα μεν δύο ανωτέρω εκτεθέντα αγροτικά ακίνητα της πρώτης ενάγουσας εφάπτονται, στην ανατολική τους πλευρά, με το εν λόγω δημοτικό νεκροταφείο, οι δε προρρηθέντες δύο αγροί του δεύτερου ενάγοντα ευρίσκονται έναντι ακριβώς του ως άνω κοιμητηρίου, παρεμβαλλόμενου αγροτικού δρόμου μεταξύ του τελευταίου και της βόρειας πλευράς των εν λόγω δύο αγροτεμαχίων. Περαιτέρω, το περί ου ο λόγος κοιμητήριο υποδεικνύεται ότι δε διαθέτει επαρκές σύστημα συλλογής, διαχείρισης και απορροής υδάτων. Κατά τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω τεχνική έκθεση, αυτό διαθέτει φρεάτια για τη συλλογή των όμβριων υδάτων μόνο σε ελάχιστα σημεία, κυρίως πλευρικά του κύριου , διαδρόμου που καταλήγει στη δεύτερη είσοδο του κοιμητηρίου, ενώ απουσιάζουν φρεάτια και αγωγοί στους πλευρικούς δευτερεύοντες διαδρόμους και ειδικότερα εγκάρσια φρεάτια, ικανά να ανακόψουν τα βρόχινα νερά που κατευθύνονται ένεκα της κλίσης του εδάφους στη νότια πλευρά του νεκροταφείου. Μάλιστα, στο νοτιοδυτικό τμήμα του κοιμητηρίου έχει κατασκευαστεί μία υπόγεια δεξαμενή προσωρινής συλλογής όμβριων υδάτων. Η εν λόγω δεξαμενή διαθέτει σύστημα απάντλησης αποτελούμενο από ηλεκτροκίνητη αντλία και δίκτυο σωληνώσεων. Η απόληξη του συγκεκριμένου δικτύου ευρίσκεται στο δυτικό άκρο του νεκροταφείου, παραπλεύρως των δύο προαναφερθέντων αγροτεμαχίων της πρώτης ενάγουσας. Πιο συγκεκριμένα, στο ευρισκόμενο στη δυτική πλευρά του κοιμητηρίου τοιχίο έχουν ανοιχτεί οπές από τα όργανα του εναγομένου Δήμου, εκ των οποίων εξέρχονται σωλήνες απορροής που διοχετεύουν μέρος των κατακλυζόντων το νεκροταφείο υδάτων στα δύο προαναφερόμενα ακίνητα της πρώτης ενάγουσας. Αξίζει να επισημανθεί ότι το Νέο Κοιμητήριο …, εξ απόψεως μορφολογίας, εμφανίζει σημαντικές κλίσεις στο βόρειο τμήμα του, καθώς και πέριξ του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Λαζάρου όπου έχει διαμορφωθεί ένας λοφίσκος. Η επικλινότητα του εδάφους στην κατεύθυνση Νότος – Βορράς, εκτιμάται, κατά τον ως άνω τεχνικό σύμβουλο, ότι υπερβαίνει το 20%, με τη μεγίστη τιμή του να εκτιμάται σε 38%. Αντίστοιχα, στην κατεύθυνση Νοτιοδυτικά -Βορειοανατολικά εντοπίστηκαν κλίσεις μεγαλύτερες του 10%, με τη μεγίστη τιμή τους να εκτιμάται σε 14,1%. Συνεπεία των ανωτέρω, κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, ιδίως κατά τις περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, τα όμβρια ύδατα που πίπτουν εντός του κοιμητηρίου συγκεντρώνονται στη νότια και δυτική πλευρά του νεκροταφείου, ακολουθώντας ακριβώς τις προεκτεθείσες κλίσεις του εδάφους. Ειδικότερα, η έντονη επικλινότητα του εδάφους, ανώτερη της νομοθετικά επιτασσόμενης για τα νεκροταφεία, η ανεπάρκεια του συστήματος συλλογής, διαχείρισης και απορροής των υδάτων του νεκροταφείου, που δεν επαρκεί για την έγκαιρη και αποτελεσματική αποστράγγιση του νερού, σε συνδυασμό με τη μειωμένη απορροφητική ικανότητα του εδάφους του νεκροταφείου λόγω της κάλυψης μεγάλου τμήματος αυτού με κατασκευές (ήτοι ταφικά μνήματα και μνημεία, επιστρώσεις τσιμέντου, οδοποιία εντός του κοιμητηρίου κ.λπ.) έχουν ως αποτέλεσμα, σε περιόδους υδατόπτωσης, τα όμβρια ύδατα να πλημμυρίζουν το νεκροταφείο και να λιμνάζουν σε αυτό. Προς το σκοπό εκτόνωσης του φαινομένου, ήτοι αποστράγγισης του χώρου του κοιμητηρίου, τα όργανα του εναγόμενου Δήμου διοχετεύουν μέρος των υδάτων που συγκεντρώνονται εντός του νεκροταφείου προς τα προεκτεθέντα δύο αγροτεμάχια της πρώτης ενάγουσας, διαμέσου σωλήνων απορροής που διέρχονται από οπές που έχουν ανοιχθεί στο ανεγερθέν στη δυτική πλευρά του νεκροταφείου τοιχίο. Οι εν λόγω σωλήνες συνιστούν την απόληξη του δικτύου σωληνώσεων που συνέχεται με την υπόγεια δεξαμενή προσωρινής συλλογής υδάτων που έχει κατασκευαστεί στο νοτιοδυτικό τμήμα του κοιμητηρίου. Ταυτοχρόνως, ένα έτερο μέρος των κατακλυζόντων και λιμναζόντων εντός του νεκροταφείου υδάτων, ιδίως δε αυτών που συσσωρεύονται στον κεντρικό διάδρομο της δεύτερης εισόδου του κοιμητηρίου ωθείται από τα όργανα του εναγομένου, είτε με εκσκαφέα είτε με εύκαμπτους σωλήνες που αντλούν τα νερά από τις δεξαμενές συλλογής όμβριων ή από έτερα σημεία του νεκροταφείου, προς το οδόστρωμα της διερχόμενης από τη νότια πλευρά του κοιμητηρίου επαρχιακής οδού και, κατά συνέπεια, και στα προρρηθέντα δύο αγροτικά ακίνητα του δεύτερου ενάγοντα που στη βόρεια πλευρά τους συνορεύουν με τον εν λόγω δρόμο. Η συγκέντρωση, λοιπόν, σε περιόδους βροχοπτώσεων, των όμβριων υδάτων στο νοτιοδυτικό τμήμα του Νέου Κοιμητηρίου … και η ακόλουθη συστηματική διοχέτευση από τα αρμόδια όργανα του εναγομένου Δήμου σημαντικού όγκου αυτών των υδάτων αφενός προς τα δύο ανωτέρω περιγραφέντα αγροτεμάχια της πρώτης ενάγουσας μέσω σωλήνων απορροής εντοιχισμένων στο τοιχίο του νεκροταφείου στη δυτική πλευρά του, και αφετέρου προς τους δύο προαναφερθέντες αγρούς του δεύτερου ενάγοντα με εκσκαφείς και εύκαμπτους σωλήνες που ωθούν τα νερά στο δρόμο που διέρχεται από τη νότια πλευρά του κοιμητηρίου και συνακολούθα στους επίδικους αγρούς που εφάπτονται του συγκεκριμένου δρόμου, διαταράσσουν παρανόμως την κυριότητα των εναγόντων επί των επιδίκων αγροτεμαχίων, καθώς τα εν λόγω ακίνητα πλημμυρίζουν συστηματικά, το δε νερό λιμνάζει σε αυτά, οδηγώντας αναπόδραστα στη διαρκή περιβαλλοντική τους υποβάθμιση και, συνακόλουθα, στην ακαταλληλότητα τους προς γεωργική εκμετάλλευση και αξιοποίηση. Η υποβάθμιση αυτή συνίσταται τόσο στο διαρκώς επιδεινούμενο υδατοκορεσμό του εδάφους των αγροτεμαχίων και στις συνθήκες ασφυξίας που δημιουργούνται σ’ αυτό, αφού το έδαφος των ακινήτων αδυνατεί να απορροφήσει τον υπερβαίνοντα τον φυσιολογικό όγκο νερού, όσο και – προεχόντως – στη σύσταση των εν λόγω υδάτων, τα οποία, σε καμία περίπτωση, δε δύνανται να χαρακτηριστούν ως καθαρά βρόχινα νερά, αφού τα όμβρια ύδατα του κοιμητηρίου έρχονται σε επαφή με δομικά υλικά από τις κατασκευές των μνημάτων και με υπολείμματα από εργασίες συντήρησης και καθαρισμού αυτών, έλαια, απορρυπαντικά, παραφίνες, καρβουνάκια, στεφάνια κ.λπ. που παραμένουν έκθετα σε διάφορα σημεία του νεκροταφείου. Τα προεκτεθέντα πραγματικά περιστατικά δεν αμφισβητούνται ειδικώς από το εναγόμενο νομικό πρόσωπο, ενώ επιρρωνύονται τόσο από το περιεχόμενο της από Οκτωβρίου 2018 τεχνικής έκθεσης πραγματογνωμοσύνης του μηχανολόγου μηχανικού … και της από 13.03.2017 τεχνικής έκθεσης αυτοψίας του γεωοπόνου … (απορριπτομένου εκ του λόγου αυτού και του σχετικού προβληθέντος από τον εναγόμενο Δήμο αιτήματος περί διενέργειας πραγματογνωμοσύνης), όσο και από το περιεχόμενο των προσκομιζομένων μετ’ επίκλησης από τους ενάγοντες ενόρκων βεβαιώσεων. Ακολούθως, η ανωτέρω διαμορφωθείσα κατάσταση έγινε αντιληπτή από τους ενάγοντες το πρώτον κατά τους φθινοπωρινούς μήνες του έτους 2016, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να οχλήσουν επανειλημμένως το εναγόμενο νομικό πρόσωπο, ώστε να άρει την υφιστάμενη διατάραξη της κυριότητας τους επί των επιδίκων αγροτεμαχίων. Μάλιστα, για το λόγο αυτό ο δεύτερος εναγών απευθύνθηκε στην αρμόδια αστυνομική αρχή, όπως τούτο προκύπτει από το από 05.02.2017 ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων του Α.Τ. Χαλκίδας της 2ας.02.201, και διατύπωσε παράπονα σε βάρος του τότε Αντιδημάρχου … (υπεύθυνου του Δημοτικού Κοιμητηρίου …), του… και της …, ο οποίος παραδέχθηκε ότι τα όμβρια ύδατα του κοιμητηρίου, λόγω της επικλινότητας του εδάφους, κατευθύνονται στη δημοτική οδό και στα παρακείμενα του νεκροταφείου αγροτεμάχια. Επομένως, τα αρμόδια όργανα του εναγομένου Δήμου τελούσαν σε γνώση τόσο της μη συμμόρφωσης της λειτουργίας του κοιμητηρίου με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις όσο και της προεκτεθείσας διατάραξης της κυριότητας των εναγόντων. ʼλλωστε, τα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται στις ιδιοκτησίες των εναγόντων ένεκα των αστοχιών και ελλείψεων του συστήματος συλλογής, διαχείρισης και απορροής υδάτων του Κοιμητηρίου …, είχαν απασχολήσει και τον τοπικό τύπο (οράτε δημοσίευμα της εφημερίδας «…» στο φύλλο της 17ης Μαρτίου 2017). Επομένως, αποδεικνύεται ότι οι κατασκευαστικές και λειτουργικές πλημμέλειες του Κοιμητηρίου …, που συντελούν στη διατάραξη της κυριότητας των εναγόντων, συνδέονται αιτιωδώς με την παραβίαση εκ μέρους του εναγομένου νομικού προσώπου των νομοθετικών διατάξεων για τη συλλογή και απορροή των όμβριων υδάτων και για τη διαχείριση των αποβλήτων και τη μη συμμόρφωση του με την υγειονομική διάταξη με στοιχεία Α5/1210/1978 «περί όρων για την ίδρυση κοιμητηρίων». Περαιτέρω, τα αρμόδια όργανα του εναγομένου Δήμου, ανοίγοντας οπές στο τοιχίο που κείται στη δυτική πλευρά του κοιμητηρίου και τοποθετώντας σε αυτές σωλήνες απορροής, αλλά και επιστρατεύοντας εκσκαφείς και εύκαμπτους σωλήνες για την αποστράγγιση του κοιμητηρίου, προσέβαλαν την κυριότητα των εναγόντων επί των εν λόγω ακινήτων τους δια της διοχέτευσης σε αυτά των όμβριων υδάτων του νεκροταφείου, ενώ δεν έχουν λάβει κάποιο ενδεδειγμένο μέτρο προς άρση της υφισταμένης προσβολής. Εκ της ως άνω εκτιθέμενης παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς των οργάνων του Δήμου, συνεπεία της οποίας οι ιδιοκτησίες των εναγόντων έχουν υποβαθμιστεί, έχει απομειωθεί η εμπορική τους αξία ως καλλιεργήσιμων εκτάσεων, έχει δε τρωθεί η αισθητική τους αξία ένεκα της μετατροπής τους, κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων, σε λίμνες – έλη και της εναπόθεσης σε αυτά λυμάτων και αποβλήτων που παρασύρονται από τα διοχετευόμενα ύδατα, οι ενάγοντες έχουν υποστεί ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας δικαιούνται εύλογη χρηματική ικανοποίηση. Ειδικότερα, οι ενάγοντες βιώνουν ιδιαίτερη στεναχώρια και ψυχική ταλαιπωρία από την προσβολή της περιουσίας τους αλλά και τη επί μακρόν προσπάθεια τους για διευθέτηση του ζητήματος και τη μη ανταπόκριση των ιθυνόντων στις οχλήσεις τους προς άρση της υφιστάμενης διατάραξης δια της λήψης των αναγκαίων προς τούτο μέτρων. Ενόψει, δε, του είδους, της βαρύτητας και των συνθηκών τέλεσης της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς, της υπαιτιότητας των οργάνων του εναγόμενου Δήμου, της έλλειψης οποιουδήποτε πταίσματος στο πρόσωπο των εναγόντων, της επαγγελματικής, κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των διαδίκων μερών, το Δικαστήριο κρίνει ότι η εύλογη χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν οι ενάγοντες ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για έκαστο εξ αυτών. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η ένδικη αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και ειδικότερα, πρέπει να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να παύσει να διαταράσσει την κυριότητα της πρώτης ενάγουσας στα προπεριγραφέντα στο ιστορικό της παρούσας δύο αγροτεμάχια της, αφαιρώντας, με δική του επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνες, τους σωλήνες απορροής όμβριων υδάτων που διέρχονται από οπές που έχουν ανοιχθεί στο ευρισκόμενο στη δυτική πλευρά του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου … τοιχίο, μέσω των οποίων διοχετεύονται τα κατακλύζοντα το εν λόγω νεκροταφείο ύδατα στους δύο αγρούς της ενάγουσας, καθώς και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να παραλείπει κάθε μελλοντική διατάραξη της κυριότητας της πρώτης ενάγουσας με απειλή, εναντίον του και υπέρ της ενάγουσας, χρηματικής ποινής ύψους τριακοσίων ευρώ (300€) για κάθε στο μέλλον διατάραξη (ενόψει του ότι στην αγωγή ζητείται η απειλή του ενός από τα σωρευτικά προβλεπόμενα μέσα της διάταξης του άρθρου 947 του ΚΠολΔ, οπότε υποδηλώνεται σαφώς παραίτηση από το άλλο). Επίσης, πρέπει να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να παραλείπει κάθε μελλοντική διατάραξη της κυριότητας του δεύτερου εναγόντα επί των περιγραφομένων στο ιστορικό της παρούσας αγροτεμαχίων του, με απειλή, εναντίον του και υπέρ του δεύτερου ενάγοντα, χρηματικής ποινής ύψους τριακοσίων ευρώ (300€) για κάθε στο μέλλον διατάραξη. Τέλος, πρέπει να αναγνωρισθεί ότι ο εναγόμενος οφείλει να καταβάλει σε έκαστο εκ των εναγόντων, για την αναφερομένη στο ιστορικό της παρούσας αιτία, το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση και να καταδικασθεί το εναγομένο στην καταβολή μέρους της δικαστικής δαπάνης των εναγόντων, λόγω της ήττας του (άρθρα 176, 189 παρ.1, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), μειωμένη όμως σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, βλ. ΑΠ 1017/1988 ΕλλΔνη 1990.518), κατά τα οριζόμενα κατωτέρω στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζοντας αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να παύσει να διαταράσσει την κυριότητα της πρώτης ενάγουσας στα προπεριγραφέντα στο ιστορικό της παρούσας δύο αγροτεμάχια της, αφαιρώντας, με δική του επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνες, τους σωλήνες απορροής όμβριων υδάτων που διέρχονται από οπές που έχουν ανοιχθεί στο ευρισκόμενο στη δυτική πλευρά του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου … τοιχίο, μέσω των οποίων διοχετεύονται τα κατακλύζοντα το εν λόγω νεκροταφείο ύδατα στους δύο αγρούς της ενάγουσας, καθώς και υποχρεώνει τον εναγόμενο να παραλείπει κάθε μελλοντική διατάραξη της κυριότητας της πρώτης ενάγουσας με απειλή, εναντίον του και υπέρ της ενάγουσας, χρηματικής ποινής ύψους τριακοσίων ευρώ (300€) για κάθε στο μέλλον διατάραξη.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να παραλείπει κάθε μελλοντική διατάραξη της κυριότητας του δεύτερου εναγόντα επί των περιγραφομένων στο ιστορικό της παρούσας αγροτεμαχίων του, με απειλή, εναντίον του και υπέρ του δεύτερου ενάγοντα, χρηματικής ποινής ύψους τριακοσίων ευρώ (300€) για κάθε στο μέλλον διατάραξη.

Αναγνωρίζει ότι ο εναγόμενος οφείλει να καταβάλει σε έκαστο εκ των εναγόντων το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Καταδικάζει το εναγόμενο στην καταβολή μέρους της δικαστικής δαπάνης των εναγόντων, την οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300€) ευρώ για κάθε ενάγοντα.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στη Χαλκίδα την 30.09.2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, την 14.10.2019, μετεχόντων στη σύνθεση για τη δημοσίευση της Προέδρου Πρωτοδικών Κωνσταντίνας Φλετούρη και των Πρωτοδικών Δέσποινας Ταβούτη και Αναστασίας Βοϊτσίδου, λόγω μετάθεσης της Πρωτόδικη Ελένης Πετροπούλου, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗdsanet.gr