Φωτιές: Τι προβλέπει ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας για ακίνητα κοντά σε δασικές εκτάσεις – Τα μέτρα προστασίας και τα… πρόστιμα

241

Ανθεκτικότερα και λιγότερο τρωτά στις πυρκαγιές φιλοδοξούν να κάνουν έως το 2026 τα κτίρια που βρίσκονται σε δάση και δασικές εκτάσεις, αλλά και σε περιαστικό πράσινο τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Κλιματικής Κρίσης. Ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει σειρά μέτρων, τα οποία στόχο έχουν να ενισχύσουν το βαθμό πυρασφάλειας και κατά συνέπεια να μειώσουν τον αριθμό των σπιτιών, τα οποία καταστρέφονται ολικώς ή μερικώς από πυρκαγιές και ακολούθως οδηγούν στη δαπάνη σημαντικών ποσών συνδρομής στους πληγέντες. Αφορά τον περιβάλλοντα χώρο των ακινήτων (επιστρώσεις ακαλύπτου, φύτευση, διαμορφώσεις, υπαίθριες κατασκευές, κ.λ.π) και τα στοιχεία που απαρτίζουν το κέλυφος του κτιρίου (εξωτερικοί τοίχοι, στέγες, κουφώματα, κ.λ.π), στα οποία επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της πυροπροστασίας τους.

Τα κτίρια διαχωρίζονται σε τέσσερεις κατηγορίες επικίνδυνότητας (χαμηλή, μεσαία, υψηλή και ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα), ενώ οι ιδιοκτήτες τους θα χρειαστεί να βαλουν το χέρι στην τσέπη καθώς ακόμα και για τα υφιστάμενα κτίρια προβλέπεται εκτός των απαραίτητων καθαρισμών στα οικόπεδα, σειρά μέτρων από περιφράξεις και διάνοιξη οδών έως αξιολόγηση του κτιρίου από τεχνικό επιστήμονα και κατάρτιση πορίσματος με την κατάσταση του ακινήτου και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν. Ορίζεται επίσης ότι κάθε ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Η κατηγοριοποίηση των ακινήτων ως προς την επικινδυνότητά τους για πυρκαγιά, γίνεται μετά από αξιολόγηση χαρακτηριστικών παραμέτρων της περιοχής, στα οποία συγκαταλέγονται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της, οι κλιματολογικές συνθήκες που συνυπολογίζουν και τον ημερήσιο δείκτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, η κλίση, η βλάστηση και η φυτική καύσιμη ύλη, οι υποδομές και τα δίκτυα, (οι οποίες περιλαμβάνουν την πρόσβαση στο ακίνητο, την ύπαρξη σημείων υδροληψίας, την πυκνότητα του δομημένου περιβάλλοντος και την ύπαρξη δικτύων ηλεκτρισμού και αερίων καυσίμων) και η συχνότητα συμβάντων και οι εγγενείς κίνδυνοι.

Σε ό,τι αφορά το τελευταίο λαμβάνεται υπόψη ο κατά τόπους αριθμός των πυρκαγιών ανά Νομό, οι καμένες εκτάσεις ανά Νομό και το ποσοστό που αυτές καταλαμβάνουν στον Νομό σε σχέση με την έκτασή του.

Την ίδια στιγμή άλλη μία ευθύνη πέφτει στους δήμους, οι οποίοι παραμένουν υποστελεχωμένοι καθώς δικά τους συνεργεία θα πρέπει να προβαίνουν σε δειγματοληπτικές αυτοψίες για την τήρηση των μέτρων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο Κανονισμός προβλέπει και την επιβολή προστίμων στους ιδιοκτήτες.

Τι προβλέπεται 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας προβαίνει στην εξέταση των κριτηρίων επικινδυνότητας του ακινήτου και συμπληρώνει το έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας από το οποίο προκύπτει η κατάταξή του. Στη συνέχεια συντάσσει έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται οπωσδήποτε τα εξής:

 1. Περιγραφή του ακινήτου, του κτιρίου, των εγκαταστάσεών του και του περιβάλλοντος χώρου, με αναφορά στα στοιχεία που τεκμηριώνουν την επιλογή των κριτηρίων κατάταξης του ακινήτου ως προς την επικινδυνότητά του και ως προς τα μέτρα πυροπροστασίας που εφαρμόζονται (η θέση του ακινήτου ως προς τη δασική έκταση και ως προς τα γειτονικά κτίρια, γεωμετρικά χαρακτηριστικά, δομικά υλικά, βλάστηση, κλπ).
 2. Απαιτούμενα προληπτικά μέτρα, μέτρα παθητικής πυροπροστασίας και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.
 3. Σχέδιο κάτοψης του ακινήτου όπου θα αποτυπώνονται τα απαραίτητα στοιχεία όπως ενδεικτικά, οι θέσεις των κτισμάτων κύριας και βοηθητικής χρήσης, η πρόσβαση στο ακίνητο, οι ζώνες προστασίας, οι θέσεις και αποστάσεις των δέντρων, οι αποστάσεις των όμορων κτιρίων, κ.λ.π

Στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας νέου κτιρίου, αυτά θα υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες μαζί με την αρχιτεκτονική μελέτη.

Στην περίπτωση ακινήτων με υφιστάμενα κτίρια, θα αναγράφονται επιπρόσθετα στην τεχνική έκθεση οι ενέργειες – εργασίες που πρέπει να γίνουν. Το έντυπο αξιολόγησης της επικινδυνότητας και η έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα με τα συνοδευτικά τους στοιχεία, υποβάλλονται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2024 και έως τις 31/03/2024.

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου εντός ενός μηνός από την παραπάνω ημερομηνία και για κάθε επόμενο έτος μέχρι τις 30/4, θα πρέπει να υποβάλει δήλωση εφαρμογής μέτρων πυρασφάλειας με την οποία δηλώνει ότι έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και πληροί τις οριζόμενες απαιτήσεις του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου του σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς, όπως αυτές ορίζονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα.

Τα μέτρα που προτείνονται είναι προληπτικής, παθητικής και ενεργητικής (κατασταλτικής) πυροπροστασίας θα πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολό τους για τα νέα κτίρια, ενώ για τα υφιστάμενα προβλέπεται ότι:

 • το έντυπο αξιολόγησης της επικινδυνότητας και η έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα με τα συνοδευτικά τους στοιχεία, υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένο διαχειριστή έως 31/3/2024. Μέχρι τότε και ειδικά για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο του έτους 2023 συστήνεται για όλα τα ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, η άμεση εφαρμογή τουλάχιστον των προληπτικών μέτρων που προβλέπονται για τα κτίρια χαμηλής επικινδυνότητας.
 • Οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά από την επόμενη αντιπυρική περίοδο (2024).
 • Οι διατάξεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31/03/2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31/03/2026 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας.

Τα μέτρα

Τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας αφορούν μεταξύ άλλων την πρόσβαση στο ακίνητο, τη δημιουργία ζώνης προστασίας ελάχιστου πλάτους δέκα μέτρων σε τρία επίπεδα με στόχο να επιβραδύνει το ρυθμό της πυρκαγιάς και να επιτρέπει την επέμβαση των πυροσβεστών.

Παράλληλα ορίζεται ότι απαγορεύεται η αποθήκευση καυστών ή εύφλεκτων υλικών και αντικειμείνων (έπιπλα, απορρίμματα, καυσόξυλα) κάτω από εξώστες κτιρίων, από υπερυψωμένες βεράντες ή πλησίον των εξωτερικών ανοιγμάτων του κτιρίου, η αποθήκευση καυσόξυλων κοντά στα κτίρια ακόμα και το χειμώνα και η αποθήκευση εύφλεκτων υλικών, όπως καυσίμων για μηχανήματα κηπουρικής, κλπ.

Για τα υφιστάμενα κτίρια, πάντως, θα εξακολουθήσει να επιτρέπεται κατ΄εξαίρεση η διατήρηση νομίμως εγκατεστημένων υφιστάμενων υπέργειων δεξαμενών αερίων καυσίμων μέχρι τις 31.12.2030.

Επιπροσθέτως επιβάλλεται ο τακτικός καθαρισμός των αυλών, της στέγης και των υδρορροών από απορρίμματα και υπολείμματα βλάστησης όπως πευκοβελόνες, ξερά φύλλα και χόρτα και η απομάκρυνσή τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καθαρισμό της περιοχής των στεγών σε ακτίνα 3 μέτρων από καπνοδόχους.

Οι ιδιοκτήτες κάθε ακινήτου στις περιοχές αυτές θα πρέπει να προχωρήσουν στην κατάρτιση σχεδίου προετοιμασίας εκκένωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς, που μπορεί να είναι μια απλή λίστα ενεργειών, στο οποίο καταγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν πριν την εκκένωση του κτιρίου, καθώς και ο τρόπος διαφυγής των χρηστών από το ακίνητο σε ασφαλές μέρος. Στην περίπτωση ακινήτων με περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες το σχέδιο προετοιμασίας εκκένωσης συντάσσεται με ευθύνη των συνιδιοκτητών και αναρτάται σε εμφανές σημείο της συνιδιοκτησίας για την ενημέρωση ενοίκων και κοινού.

Υποχρεωτική καθίσταται και η περίφραξη ακόμα και για τα υφιστάμενα κτίρια καθώς ο Κανονισμός προβλέπει ότι σε όλα τα ακίνητα πλην εκείνων που χαρακτηρίζονται χαμηλής επικινδυνότητας, επιβάλλεται η δημιουργία συμπαγούς περίφραξης ύψους ενός μέτρου ή η αντικατάσταση μη συμπαγούς περίφραξης με συμπαγή από άκαυστα υλικά ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου. Στα ακίνητα ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας, επιβάλλεται η κατασκευή πάνω από την συμπαγή περίφραξη και σε επαφή με αυτήν, μεταλλικού πλέγματος ύψους τουλάχιστον μισού μέτρου με άνοιγμα βρόγχου μικρότερο ή ίσο του ενός τετραγωνικού εκατοστού.

Υποχρεωτική είναι επίσης η αντικατάσταση ή προσθήκη σίτας με μεταλλικές ίνες στα κουφώματα του κτιρίου, για τα ακίνητα υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας, στα οποία επιβάλλεται επίσης η σφράγιση των κενών μεταξύ της τελικής επικάλυψης και του γείσου με ειδικά άκαυστα τεμάχια και η κάλυψη τυχόν εμφανών ξύλινων στοιχείων της επικάλυψης της στέγης με άκαυστα υλικά.

Σε περίπτωση ανακαίνισης είναι επίσης υποχρεωτική η επένδυση του κτιρίου με άκαυστα υλικά (π.χ σοβάς, τούβλο, πέτρα, κ.ά) στην περίπτωση που ο δείκτης πυραντίστασης του περιβλήματος του κτιρίου, πλην των κουφωμάτων του, υπολείπεται των τριάντα λεπτών καθώς και η αντικατάσταση των κουφωμάτων με πυράντοχα.

Ελεγχοι και κυρώσεις

Ο έλεγχος τήρησης του Κανονισμού διενεργείται κατόπιν αυτοψίας, από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τον οικείο Δήμο και συγκροτείται από έναν δασολόγο ή γεωπόνο, έναν μηχανικό και έναν ακόμα υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής προστασίας του Δήμου.

Στις περιπτώσεις ακινήτων ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας, διενεργείται αυτοψία σε δείγμα τουλάχιστον 80% όλων των ιδιοκτησιών. Στα ακίνητα υψηλής επικινδυνότητας, διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος τουλάχιστον στο 60% των ιδιοκτησιών. Στις περιπτώσεις ακινήτων χαμηλής και μέσης επικινδυνότητας γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος τουλάχιστον σε ποσοστό 10% των ακινήτων.

Σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων του κανονισμού, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στους ιδιοκτήτες των ακινήτων και συγκεκριμένα:

 • Σε περίπτωση μη υποβολής του εντύπου αξιολόγησης της επικινδυνότητας του ακινήτου και της τεχνικής έκθεσης απαιτούμενων μέτρων και λοιπών στοιχείων από τεχνικό επιστήμονα, επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογο με την επιφάνεια του ακινήτου και την κατηγορία επικινδυνότητας του. Για ακίνητα χαμηλής επικινδυνότητας επιβάλλεται πρόστιμο 0,10 ευρώ ανά τ.μ. επιφάνειας του ακινήτου. Για ακίνητα μεσαίας επικινδυνότητας επιβάλλεται πρόστιμο 0,20 ευρώ ανά τ.μ. Για ακίνητα υψηλής επικινδυνότητας επιβάλλεται πρόστιμο 0,30 ευρώ ανά τ.μ. και για ακίνητα ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας επιβάλλεται πρόστιμο 0,50 ευρώ ανά τ.μ. Το πρόστιμο δεν μπορεί, πάντως, να είναι μικρότερο των 250 ευρώ.Πριν την επιβολή του προστίμου, προηγείται σύσταση στον ιδιοκτήτη του ακινήτου να προβεί εντός του πρώτου μήνα σε υποβολή του εντύπου αξιολόγησης και της τεχνικής έκθεσης και εντός δύο μηνών, στην υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας. Μετά το πέρας της δίμηνης προθεσμίας συμμόρφωσης και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ιδιοκτήτης έχει συμμορφωθεί πλήρως, επιβάλλεται σε αυτόν μόνο το ελάχιστο διοικητικό πρόστιμο των 250 ευρώ. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει συνταχθεί το έντυπο αξιολόγησης και η τεχνική έκθεση του τεχνικού επιστήμονα, καθώς και η δήλωση εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων, ενώ δεν έχουν εφαρμοστεί τα προβλεπόμενα μέτρα, το πρόστιμο μειώνεται στο μισό. Αν διαπιστωθεί ότι δεν έχει γίνει καμία ενέργεια συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του Κανονισμού, επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη το σύνολο του προστίμου.
 • Σε περίπτωση που κατά την αυτοψία της επιτροπής διαπιστωθούν λάθη στη σύνταξη του εντύπου αξιολόγησης της επικινδυνότητας του ακινήτου ή στην επιλογή των μέτρων πυροπροστασίας της τεχνικής έκθεσης, γίνεται σύσταση στον ιδιοκτήτη για τη διόρθωσή τους εντός προθεσμίας δύο μηνών, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται πρόστιμο 250 ευρώ. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σε περίπτωση μη εφαρμογής μεμονωμένων μέτρων πυροπροστασίας, εφόσον μετά τη σύσταση της επιτροπής δεν γίνει συμμόρφωση εντός χρονικής προθεσμίας δύο μηνών. Αν ωστόσο διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εφαρμοστεί τα προβλεπόμενα στην τεχνική έκθεση μέτρα πυροπροστασίας, επιβάλλονται για κάθε ενότητα μέτρων (προληπτικά, παθητικά, ενεργητικά) πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.
 • Η μη υποβολή της ετήσιας δήλωσης ιδιοκτήτη για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στην τεχνική έκθεση μέτρων πυροπροστασίας, στην περίπτωση που έχουν εφαρμοστεί όμως το σύνολο των μέτρων πυροπροστασίας θεωρείται παράλειψη για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Θετικό βήμα, αλλά με προβληματικά σημεία

Την ανάγκη ουσιαστικής διαβούλευσης με τους ειδικούς επιστήμονες, η οποία δεν προηγήθηκε στην περίπτωση του Κανονισμού, επισημαίνει στο «Εθνος» ο περιβαλλοντολόγος και ειδικός στις δασικές πυρκαγιές, Μιλτιάδης Αθανασίου. Ο ίδιος εκτιμά ως θετικό βήμα την έκδοση κανονισμού, ωστόσο προσθέτει πως «υπάρχουν αρκετά προβληματικά σημεία. Δεν έχει δοθεί η δέουσα προσοχή στο τι συμβαίνει σε διεθνές επίπεδο, ενώ υπάρχει πρόβλημα στη χρήση πολλών όρων και υπολογισμών. Υπάρχουν λάθη στην εκτίμηση της ευφλεκτότητας των ειδών, για τα οποία είχαμε ενημερώσει με σχετικό υπόμνημα» τονίζει. Και καταλήγει: «Θεωρώ ότι ο τρόπος, με τον οποίο εκτιμάται η απειλή που προέρχεται από δασική πυρκαγιά είναι εξαιρετικά προβληματικός και χρήζει συζήτησης και αναδιαμόρφωσης. Δεν τίθεται ζήτημα ενός ειδικού. Για το θέμα αυτό απαιτείται ουσιαστική σύνθεση, μηχανικοί, δασολόγοι, πολεοδόμοι, ειδικοί στις δασικές πυρκαγιές. Εκτός από προετοιμασμένους οικισμούς, θέλουμε και ανθεκτικά σπίτια και σωστή διαχείριση της βλάστησης. Θέλουμε ενημερωμένους πολίτες, οι οποίοι όταν απειλούνται να είναι σε θέση να λαμβάνουντ τις σωστές αποφάσεις. Σε μια δύσκολη χρονιά που ο μηχανισμός δε θα μπορεί να είναι ταυτόχρονα παντού, οι άνθρωποι θα πρέπει να γνωρίζουν σε κάποια στάδια πως να κινηθούν μόνοι τους χωρίς να επιδεινώνουν την κατάσταση, στην οποία βρίσκονται».

Τι πρέπει να περιλαμβάνει το σχέδιο προετοιμασίας εκκένωσης

Μία ενδεικτική λίστα ενεργειών σε περιπτώσεις πυρκαγιάς προτείνει ο Κανονισμός στα παραρτήματά του. Συγκεκριμένα, το σχέδιο προετοιμασίας εκκένωσης προτείνεται να περιλαμβάνει:

 • Γνώση του σχεδίου πολιτικής προστασίας της κοινότητας, στην οποία ανήκει το ακίνητο συμπεριλαμβανομένων των σημείων συγκέντρωσης.
 • Το σχεδιασμό της διαδρομής διαφυγής, τις εναλλακτικές οδούς διαφυγής και τον προορισμό στο καθορισμένο ασφαλές μέρος.
 • Τον καθορισμό σημείου συνάντησης των μελών της οικογένειας, το οποίο καλό είναι να ταυτίζεται με εκείνο της κοινότητας.
 • Τον καθορισμό των επαφών με τους οποίους θα έρθουν σε επικοινωνία οι πληγέντες, οι οποίοι θα αναλάβουν την επικοινωνία και ενημέρωση των συγγενών και φίλων.
 • Την ενημέρωση όλης της οικογένειας για την ενδεδειγμένη αντίδραση σε περίπτωση που τα ρούχα τους πιάσουν φωτιά (στάση, πτώση, κύλιση).
 • Την ύπαρξη σε ετοιμότητα μιας τσάντας ανεφοδιασμού – έκτακτης ανάγκης η οποία θα περιλαμβάνει νερό και φαγητό που δεν χρειάζεται ψύξη ή μαγείρεμα, φακό, ραδιόφωνο, μπαταρίες, τσαντάκι πρώτων βοηθειών, χρήματα και χρήσιμα έγγραφα.

Τη σύνταξη μιας λίστας ενεργειών πριν την εκκένωση. Στη λίστα ενεργειών περιλαμβάνονται τα εξής:

α) Ενέργειες στο εσωτερικό του κτιρίου:

 1. κλείσιμο των παραθύρων και των θυρών, αφήνοντάς τα ξεκλείδωτα,
 2. μάζεμα εύφλεκτων τεντών, αφαίρεση-μάζεμα κουρτινών και τοποθέτηση των μεταλλικών σιτών εφόσον υπάρχουν,
 3. συγκέντρωση των εύφλεκτων επίπλων στο κέντρο των δωματίων, μακριά από παράθυρα και πόρτες,
 4. φράξιμο των θυρών στο κάτω μέρος με βρεγμένες πετσέτες,
 5. κλείσιμο του συστήματος κλιματισμού.
 6. κλείσιμο της παροχής του αερίου από τον μετρητή και σβήσιμο της φλόγας ανάφλεξης εφόσον γίνεται χρήση αερίων καυσίμων.
 7. άνοιγμα των φωτιστικών σωμάτων εντός του κτιρίου έτσι ώστε οι πυροσβέστες να μπορούν να εντοπίζουν το κτίριο μέσα σε συνθήκες καπνού.

β) Ενέργειες στο εξωτερικό του κτιρίου:

 1. συγκέντρωση των εύφλεκτων αντικειμένων του περιβάλλοντος χώρου (έπιπλα κήπου, παιχνίδια, κάδοι απορριμμάτων, κ.λ.π) και τοποθέτησή τους στο εσωτερικό του κτιρίου ή μέσα σε κολυμβητική δεξαμενή.
 2. κλείσιμο των δεξαμενών προπανίου.
 3. απομάκρυνση ψησταριών που χρησιμοποιούν αέριο, από κτίρια, κατασκευές και εγκαταστάσεις.
 4. σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων του κήπου σε εξωτερικές βαλβίδες νερού ή στόμια για χρήση από τους πυροσβέστες. Γέμισμα κουβάδων με νερό και τοποθέτησή τους γύρω από το σπίτι.
 5. διακοπή λειτουργίας ψεκαστήρων αυτόματου ποτίσματος για να μην επηρεαστεί η πίεση του νερού.
 6. άνοιγμα των φωτιστικών σωμάτων του κήπου έτσι ώστε οι πυροσβέστες να εντοπίζουν το σπίτι μέσα σε συνθήκες καπνού ή στο σκοτάδι.
 7. τοποθέτηση της τσάντας ανεφοδιασμού – έκτακτης ανάγκης στο αυτοκίνητο.
 8. μετακίνηση του αυτοκινήτου στην είσοδο του ακινήτου με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Φύλαξη των κλειδιών πάνω σας.
 9. τοποθέτηση σκάλας σε εμφανές σημείο του σπιτιού για να έχουν άμεση πρόσβαση στη στέγη του κτιρίου οι πυροσβέστες.
 10. ασφάλιση των παραθύρων των σοφιτών και των υπογείων με άκαυστα ή βραδύκαυστα πανέλα.
 11. διενέργεια περιπολίας στο ακίνητό σας και αξιολόγηση της κατάστασης. Εκκένωση του ακινήτου εφόσον νιώσετε απειλή από τη φωτιά.
 12. επικοινωνία με γείτονες για παροχή βοήθειας και για από κοινού εκκένωση.
 13. προστασία κατοικιδίων και μέριμνα για τον εντοπισμό τους. Εάν έχετε ζώα εκτροφής, έγκαιρη μεταφορά τους σε ασφαλές μέρος.
ΠΗΓΗethnos.gr