ΔΕΔ – Ακύρωση προστίμου τροποποιητικής δήλωσης ΜΥΦ για διόρθωση ενός αριθμητικού ψηφίου

74

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Ιστορικό
Σε φορολογούμενο επιβλήθηκε  πρόστιμο συνολικού ποσού 200,00 €, για το φορολογικό έτος 2016 λόγω εκπρόθεσμης υποβολής αρχικής και τροποποιητικής δήλωσης για καταστάσεις φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών στις 27-05-2017.
 

Η προσφυγή 
Ο προσφεύγων με την ενδικοφανή προσφυγή που κατέθεσε ζήτησε την επανεξέταση της προσβαλλόμενης πράξεως, προβάλλοντας τον παρακάτω λόγο:
Η μοναδική θεωρηθείσα ως «τροποποιητική» εκπρόθεσμη καταχώρηση αποτελεί αυθημερόν διόρθωση εύλογου σφάλματος-αβλεψίας κατά την πληκτρολόγηση ενός και μοναδικού αριθμητικού ψηφίου χωρίς απολύτως καμία άλλη μεταβολή.
 

Η ΔΕΔ δικαίωσε τον φορολογούμενο ως προς το πρόστιμο της τροποποιητικής δήλωσης τα παρακάτω σκεπτικά:

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ., ορίζεται ότι: «…»

Επειδή, στην ΠΟΛ.1022/2014 «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διευκρινίζεται ότι:
«…..Άρθρο 4 Χρόνος υποβολής
Για το ημερολογιακό έτος 2016, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Απριλίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν. Εξαιρετικά για το ημερολογιακό έτος 2016, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι 8-5-2017.»

Επειδή, στην ΠΟΛ.1252/2015 διευκρινίζεται ότι: «…. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση (εκ παραδρομής).»

Επειδή, στην ΠΟΛ.1026/2018 διευκρινίζεται ότι: «….»

Επειδή, στην ΔΕΛ Α 1127318 ΕΞ 2020/27-10-2020 με θέμα «…

 καταστάσεων που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2014 έως και 2017 επιβάλλεται για τις περιπτώσεις ά και β της παρ. 1 του άρθρου 4 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014, όπως ισχύει, ένα (1) πρόστιμο των εκατό (100) ευρώ, ανά τρίμηνο και για τις περιπτώσεις γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 4 αυτής, ένα (1) πρόστιμο των εκατό (100) ευρώ ανά έτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α , της παρ. 2, του άρθρου 54 του ν. 4174/2013………..
»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4987/2022 ορίζεται ότι: «…»

Επειδή, από την εφαρμογή «Ελεγχος Εκπρόθεσμων Δηλώσεων ΜΥΦ» της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών της ΑΑΔΕ, αναφορικά με τις εκπρόθεσμες δηλώσεις ΜΥΦ και τις μεταβολές που προκαλούν με τα ήδη υποβληθέντα δεδομένα, προκύπτει ότι ο προσφεύγων υπέβαλε στις 27-05-2017 αρχική και τροποποιητική δήλωση κατάστασης φορολογικών στοιχείων πελατών (έσοδα) με αριθμό δήλωσης……………… και………………αντίστοιχα. Με την τροποποιητική δήλωση προέκυψε μεταβολή ως προς τα στοιχεία πελατών-εσόδων άνω των 100,00 ευρώ. Συγκεκριμένα, με την εν λόγω τροποποιητική δηλώθηκαν για τον πελάτη με ΑΦΜ 121067432 έσοδα αξίας προ ΦΠΑ ύψους 2.120,00 €, ΦΠΑ 0,00 €, ενώ με την αρχική δήλωση είχαν δηλωθεί έσοδα προ ΦΠΑ ύψους 2.320,00 €, ΦΠΑ 0,00 €.

Επί των ως άνω δηλώσεων επιβλήθηκε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρόστιμο ύψους 100,00 € για την αρχική και 100,00 € για την τροποποιητική δήλωση καθότι, ως προς το ημερολογιακό έτος 2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα της ΠΟΛ.1022/2014 η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δηλώσεων ως προς τα στοιχεία εσόδων ήταν η 10-04-2017 και για την διόρθωση αποκλίσεων η 08-05-2017.

Επειδή, η δράση της Δημόσιας Διοίκησης διέπεται από την αρχή της νομιμότητας και ασκείται για την ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος. Από το πλαίσιο αυτό εξάγεται και η ανάγκη της προστασίας του διοικουμένου, τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του οποίου κατοχυρώνονται μεν από τους κανόνες της νομιμότητας, θίγονται δε από τη δράση της Διοίκησης. Δια τούτο, η αρχή της χρηστής διοίκησης – όπως και η αρχή της αναλογικότητας, της φανερής Διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου – επιβάλλει στα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το αίσθημα του δικαίου που επικρατεί, ώστε κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων να αποφεύγονται οι ανεπιεικείς και δογματικές ερμηνευτικές εκδοχές και να επιδιώκεται η προσαρμογή των κανόνων δικαίου προς τις εκάστοτε επικρατούσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες (Σπηλιωτόπουλος Ε., Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Τόμος 1, 14η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ. 95-97).

Επειδή, από το πλέγμα των ανωτέρω διατάξεων αλλά και υπό το φως της αρχής της χρηστής διοίκησης, η οποία επιτάσσει την άσκηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, δηλαδή κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη, συνάγεται ότι δεν είναι δυνατόν η αυθημερόν με την αρχική εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής κατάστασης ΜΥΦ για την διόρθωση κατά την πληκτρολόγηση ενός ποσού και συγκριμένα ενός μοναδικού αριθμητικού ψηφίου «3» αντί του ορθού «1» να επισύρει πρόστιμο ποσού 100,00 €, και ως εκ τούτου, το υπό κρίση πρόστιμο που αφορά την τροποποιητική δήλωση πρέπει να ακυρωθεί.

Αποφασίζουμε

Τη μερική αποδοχή ……

ΠΗΓΗtaxheaven.gr