Το πρόστιμο για όχημα σταθμευμένο σε διαφορετικό χώρο από αυτον που δηλώθηκε στην ακινησία

158

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven
 

Ιστορικό
Σε φορολογούμενο επιβλήθηκε πρόστιμο 1.170,00€, διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε από το Τμήμα Τροχαίας, διαπιστώθηκε ότι το όχημα ιδιοκτησία του  βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο διαφορετικό από τον οριζόμενο στη δήλωση ακινησίας φέροντας επί αυτού τις πινακίδες κυκλοφορίας.
 

Η προσφυγή 
Ο ιδιοκτήτης άσκησε ενδικοφανή προσφυγή ζητώντας την ακύρωση την ακύρωση του προστίμου. ισχυριζόμενος ότι το εν λόγω ΕΙΧ ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από την οικία του, ήτοι τον ιδιόκτητο χώρο στάθμευσης που είχε δηλωθεί στη δήλωση ακινησίας.
 

Η ΔΕΔ απέρριψε την προσφυγή και επικύρωσε το πρόστιμο με τα παρακάτω σκεπτικά:

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4223/2013: «…».
 
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 1 του ν. 4174/2013: «….».

Επειδή, στην ΠΟΛ 1064/2017 «..».

Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, συνάγεται σαφώς ότι σκοπός της θέσπισης της διαδικασίας της ενδικοφανούς προσφυγής είναι μεταξύ άλλων η λειτουργία ενός σταδίου προελέγχου για εκείνες τις υποθέσεις που πρόκειται να εισαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης με το ένδικο βοήθημα της προσφυγής, κατά συνέπεια, στο πεδίο εφαρμογής της ενδικοφανούς προσφυγής υπάγονται οι πράξεις, οι οποίες με βάση το προϊσχύον καθεστώς προσβάλλονταν απευθείας στα δικαστήρια με το ένδικο βοήθημα της προσφυγής (άρθρο 63 επ. Κ.Δ.Δ.).
 
Επειδή, περαιτέρω, στην ΠΟΛ.1014/2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ορίζεται ότι ¨Στο άρθρο 2 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) καθώς και στο Παράρτημα του ΚΦΔ ορίζονται τα δημόσια έσοδα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του εν λόγω Κώδικα. Τα τέλη κυκλοφορίας αφενός δεν κατονομάζονται ρητώς στο άρθρο 2, αφετέρου δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του Κώδικα και επομένως δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του.¨

Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση, απαραδέκτως ασκείται ενδικοφανής προσφυγή κατά της υπ΄αριθμ………./2022 πράξης επιβολής προστίμου του προϊσταμένου της ΔΟΥ Βόλου, δεδομένου ότι η κύρια φορολογία, με την οποία συνδέεται το εν λόγω πρόστιμο είναι τα τέλη κυκλοφορίας (Ν.2367/1953), που δεν υπάγονται στο άρθρο 2 του ΚΦΔ και το παράρτημά του και κατ΄επέκταση είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 63 του ΚΦΔ και της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την απόρριψη της

ΠΗΓΗtaxheaven.gr