ΤρΣυμβΔΠρ(άρθρ. 2 του Ν. 3068/2002) Ηρακλείου 674/2021Διαπίστωση μη συμμόρφωσης ΔΟΥ σε εκδοθείσα δικαστική απόφαση που έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής εκτέλεσης, κατά αναγκαστικής κατάσχεσης της ΔΟΥ, κατά της πρωτοφειλέτιδας αιτούσας

93

Διαπίστωση μη συμμόρφωσης ΔΟΥ σε εκδοθείσα δικαστική απόφαση που έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής εκτέλεσης, κατά αναγκαστικής κατάσχεσης της ΔΟΥ, κατά της πρωτοφειλέτιδας αιτούσας, για τον λόγο, ότι, το κατασχεθέν ποσό του μηνιαίου μισθώματος αποτελεί το μοναδικό αξιόλογο εισόδημα βιοπορισμού της αιτούσας. Έγγραφο ΔΟΥ στον τρίτο μισθωτή, μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης αναστολής εκτέλεσης, ότι θα πρέπει να προβεί στην δημόσια παρακατάθεση του κατασχεθέντος ποσού μισθώματος (άρθρο 983 § 4 ΚΠολΔ). Κρίση του τριμελούς συμβουλίου διαπίστωσης παράλειψης συμμόρφωσης, ότι, θα καθίστατο άνευ ουσιαστικού περιεχομένου, ενόψει του κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης, διαφορετική ερμηνεία.

Αριθμός Πρακτικού: ΑΣ674/2021

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τμήμα Β’ (άρθρ. 2 του Ν. 3068/2002)

Συνεδρίασε σε Συμβούλιο στις 23 Ιουνίου 2021, με την εξής σύνθεση: Αλεξία Γοναλάκη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., Εμμανουήλ Στρατάκης (Εισηγητής) και Δανάη Περογιαννάκη, Πρωτοδίκες Δ.Δ . Γραμματέας η Μαρία Γενετζάκη, δικαστική υπάλληλος.

Γ ι α να εξετάσει την από 6.5.2021 αίτηση (αρ. κατ. ΣΔ ./6.5.2021),

της …, κατοίκου … Χερσονήσου, με την οποία ζητείται η συμμόρφωση της Διοίκησης προς τη Ν65/2020 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Β’ Μονομελές).

Το Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Εισηγητή, Πρωτοδίκη Δ.Δ., Εμμανουήλ Στρατάκη, δέχθηκε τα εξής:

1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, η οποία εισάγεται νομίμως ενώπιον του Συμβουλίου τούτου, η αιτούσα ζητεί να διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση της Διοίκησης, και συγκεκριμένα της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Ηρακλείου, προς τη Ν65/2020 απόφαση προσωρινής δικαστικής προστασίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Β’ Μονομελές), και να κληθεί η Διοίκηση να συμμορφωθεί προς εν λόγω απόφαση.

2. Επειδή, όπως έχει κριθεί (ΣτΕ 269/2017 2280/2017 7μ, 1282/2016 7μ), στις δικαστικές αποφάσεις που δημιουργούν υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης, κατά τα άρθρα 95 παρ. 5 του Συντάγματος και 1 του ν. 3068/2002, περιλαμβάνονται και εκείνες που εκδίδονται κατά την διαδικασία παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος (ΣτΕ 2040/2007 Ολομ., 2599/1998), όπως επίσης και οι προσωρινές διαταγές που χορηγούνται επί αιτήσεων παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας (βλ. 77/2009 και 60/2006 αποφάσεις του Τριμελούς Συμβουλίου του ΣτΕ του άρθρου 2 του ν. 3068/2002). Εξάλλου, η συμμόρφωση ή μη ή η πλημμελής συμμόρφωση του Δημοσίου ή των νπδδ προς δικαστικές αποφάσεις που παράγουν υποχρέωση προς συμμόρφωση ή είναι εκτελεστές προσδιορίζεται κατά περιεχόμενο, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, από το διατακτικό της δικαστικής απόφασης σε συνδυασμό προς τις κρίσεις του δικαστηρίου (αιτιολογικό) που στηρίζουν το διατακτικό (αποφάσεις του Τριμελούς Συμβουλίου του ΣτΕ του άρθρου 2 του ν. 3068/2002 35/2007, 92, 145/2009, πρακτικά του αυτού Συμβουλίου 2/2017, 7/2007, 87/2010).

3. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Στις 4.2.2020, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, αφού έλαβε υπόψη του τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της αιτούσας προς το Δημόσιο, συνολικού ύψους 47.100,22 ευρώ, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στον ./2019 πίνακα χρεών, και αφορούν, μεταξύ άλλων, σε μη καταβληθέντες φόρους εισοδήματος των οικονομικών ετών 1998, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 και 2018 και μη καταβληθέντα, επίσης, πρόστιμα Φ.ΠΑ. και Κ.Β.Σ. των οικονομικών ετών 2001, 2006, 2007, 2008, 2009 και 2010, επέδωσε στον …,-ο οποίος μισθώνει από την αιτούσα (εκμισθώτρια), δυνάμει του από 1.3.2019 ιδιωτικού συμφωνητικού επαγγελματικής μίσθωσης, ισόγεια αποθήκη εμβαδού 280 τ.μ., ευρισκόμενη στις … Δήμου Χερσονήσου, για το χρονικό διάστημα από 1.3.2019 έως 28.2.2022, έναντι μηνιαίου μισθώματος 650 ευρώ, αναπροσαρμοσθέντος από 1.3.2020 στο ποσό των 700 ευρώ-, την ./24.7.2019 πράξη αναγκαστικής κατάσχεσης. Με την πράξη αυτή, ο ως άνω Προϊστάμενος κατάσχεσε εις χείρας του εν λόγω μισθωτή, ως τρίτου, τα μισθώματα που αυτός όφειλε ή μέλλει να οφείλει στην αιτούσα μέχρι του συνολικού ποσού των 47.100,22 ευρώ. Κατά της ./24.7.2019 πράξης αναγκαστικής κατάσχεσης του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, η αιτούσα άσκησε την με αριθμό κατάθεσης ΑΚ./5.3.2020 ανακοπή, καθώς και την με αριθμό κατάθεσης ΑΝ./15.7.2020 αίτηση αναστολής, κατ’ αποδοχή δε σχετικού αιτήματος της εκδόθηκε η από 29.7.2020 προσωρινή διαταγή της Προέδρου Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με την οποία ανεστάλη η εκτέλεση της εν λόγω πράξης αναγκαστικής κατάσχεσης, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης αναστολής. Ακολούθως, με τη Ν65/2020 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Β’ Μονομελές), η οποία κοινοποιήθηκε στην Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου στις 7.12.2020, έγινε δεκτή η με αριθμό κατάθεσης ΑΝ./15.7.2020 αίτηση και διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης της ./24.7.2019 πράξης αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, έως τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της με αριθμό κατάθεσης Α./5.3.2020 ανακοπής. Ειδικότερα, με την εν λόγω απόφαση του, το Δικαστήριο, αφού έλαβε υπόψη ότι το κατασχεθέν, δια της προσβαλλόμενης πράξης κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, μίσθωμα (μηνιαίου ύψους 650,00 και ήδη αναπροσαρμοσθέντος από 1.3.2020 σε 700,00 ευρώ), αποτελεί το μοναδικό αξιόλογο εισόδημα της αιτούσας, καθόσον το προερχόμενο από αγροτική δραστηριότητα εισόδημα αυτής ανήλθε, σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στο φάκελο της αιτήσεως αναστολής στοιχεία, μόλις σε 98,58 ευρώ κατά το φορολογικό έτος 2019, και συνεκτιμώντας την εν γένει οικονομική κατάσταση αυτής, την προχωρημένη ηλικία της (67 ετών), το γεγονός της αναπηρίας της και τα χαμηλά, επίσης προκύπτοντα από επίσημα στοιχεία, ετήσια εισοδήματα του συζύγου της, έκρινε ότι από την άμεση εκτέλεση του αναγκαστικού μέτρου της προσβαλλόμενης κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, η αιτούσα υφίσταται ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη, συνιστάμενη στην απώλεια των μοναδικών μέσων (εισοδημάτων) βιοπορισμού της.

5. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση, η αιτούσα υποστηρίζει ότι η Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου αρνείται να συμμορφωθεί με τη Ν65/2020 απόφαση του Δικαστηρίου, δεδομένου ότι μετά την έκδοση αυτής ο Προϊστάμενος της εν λόγω Υπηρεσίας απέστειλε στον τρίτο μισθωτή (.) το ./11.12.2020 έγγραφο, με το οποίο του ζήτησε να μην αποδίδει τα κατασχεθέντα μισθώματα στην ίδια, αλλά να τα καταθέτει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Κατ’ αποτέλεσμα, ο τρίτος μισθωτής, ο οποίος, συμμορφούμενος, προηγουμένως, προς την εκδοθείσα από 29.7.2020 προσωρινή διαταγή, κατέβαλε στην ίδια τα μισθώματα (ήδη) από τον μήνα Αύγουστο έως τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2020, παρακαταθέτει δημόσια τα μισθώματα από τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2021 έως σήμερα, αποστερώντας την από το μοναδικό αξιόλογο εισόδημα βιοπορισμού που διαθέτει, παρά τα αντιθέτως κριθέντα με τη Ν65/2020 απόφαση. Η δε φορολογική αρχή, με τις εκθέσεις απόψεων που απέστειλε στο Δικαστήριο, υποστηρίζει ότι, σε συμμόρφωση με το διατακτικό της Ν65/2020 απόφασης, επέδωσε την 3η.2.2021 στον τρίτο (μισθωτή) το ./11.12.2020 έγγραφο, με το οποίο τον ενημέρωσε για την έκδοση της εν λόγω απόφασης και για την υποχρέωση του να καταθέτει στο εξής τα κατασχεμένα μισθώματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δοθέντος ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1175/7.8.2015 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και την 341/2014 γνωμοδότηση της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε περίπτωση κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, όπως εν προκειμένω, η τυχόν χορήγηση αναστολής δε θίγει την επιβληθείσα κατάσχεση και δεν ανατρέπει τις έννομες συνέπειες που επέρχονται με την κοινοποίηση του κατασχετήριου εγγράφου στον τρίτο, ο οποίος δεν επιτρέπεται να καταβάλει τα κατασχεθέντα στον καθ’ ου η κατάσχεση, λόγω της διατηρούμενης νομικής δέσμευσης τούτων, αλλά και της ιδιότητας του ως εκ του νόμου (άρθρο 983 παρ. 4 ΚΠολΔ) μεσεγγυούχου, έως ότου η επιβληθείσα με την κατάσχεση εκτελεστική διαδικασία ακυρωθεί με δικαστική απόφαση, η μόνη δε συνέπεια της χορηγηθείσας αναστολής έγκειται στην απαγόρευση του τρίτου να καταβάλει ή να εξαναγκαστεί να καταβάλει τα κατασχεθέντα στη διοικητική αρχή που εξέδωσε το κατασχετήριο έγγραφο.

6. Επειδή, όταν διατάσσεται, στο πλαίσιο της διαδικασίας παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, η αναστολή της εκτέλεσης κατασχετηρίων εγγράφων μελλοντικών απαιτήσεων εις χείρας τρίτου, η αναστολή αυτή δεν συνεπάγεται, άνευ ετέρου, την άρση της δέσμευσης αυτής. Υπό αυτήν την έννοια δε δύναται να υποστηριχθεί ότι στην έννοια της συμμόρφωσης της επισπεύδουσας διοικητικής αρχής προς απόφαση αναστολής εκτέλεσης πράξεων κατάσχεσης και μελλοντικών απαιτήσεων του καθ’ ου οφειλέτη εις χείρας τρίτου εμπίπτει και η υποχρέωση της αρχής αυτής να διασφαλίσει ότι τα κατασχεθέντα θα αποδίδονται στο εξής στον οφειλέτη. Επομένως, η αναστολή της εκτέλεσης σε αυτήν την περίπτωση απλώς υποχρεώνει τον τρίτο να μην αποδίδει τα κατασχεθέντα στο δανειστή. Ωστόσο, όταν η προσωρινή προστασία παρέχεται ενόψει του κινδύνου να προκληθεί στον αιτούντα ανεπανόρθωτη βλάβη, διότι τούτος θα στερηθεί πόρους αναγκαίους για να καλύψει τις βασικές του βιοτικές ανάγκες, υφίσταται υποχρέωση απόδοσης των κατασχεθέντων σε αυτόν. Διαφορετική ερμηνεία θα καθιστούσε, άλλωστε, την προσωρινή δικαστική προστασία άνευ ουσιαστικού περιεχομένου, γεγονός που επισημαίνει η αιτούσα στην υπό κρίση αίτηση της. Περαιτέρω, εφόσον, κατά γενόμενα δεκτά στη δεύτερη σκέψη της παρούσας, το περιεχόμενο της υποχρέωσης συμμόρφωσης διαμορφώνεται όχι μόνο από το διατακτικό αλλά και από το αιτιολογικό κάθε απόφασης, δεν αποκλείεται να γεννάται τέτοια υποχρέωση, ακόμη και όταν στο διατακτικό της απόφασης δεν περιλαμβάνεται ρητή διάταξη για την απόδοση των κατασχεθέντων, αλλά από το συνδυασμό όσων έγιναν δεκτών από το δικαστήριο της αναστολής ως προς την οικονομική κατάσταση του αιτούντος, τις βιοτικές του ανάγκες και το είδος της επαπειλούμενης βλάβης, συνάγεται ότι η μη απόδοση τους στον καθ’ ου οφειλέτη δεν επαρκεί για την αποτροπή της βλάβης αυτής. Τ’ ανωτέρω λαμβάνοντας υπόψη το Συμβούλιο και συνεκτιμώντας ότι, ενόψει των κριθέντων με τη Ν65/2020 απόφαση, όπως αυτά εκτέθηκαν αναλυτικά ανωτέρω, η χορηγηθείσα με την απόφαση αυτή αναστολή εκτέλεσης της ./24.7.2019 πράξης καταλαμβάνει, προδήλως, την απόδοση των κατασχεθέντων μισθωμάτων στην αιτούσα, προς αποτροπή ανεπανόρθωτης βλάβης της τελευταίας, συνιστάμενης στην απώλεια των μοναδικών μέσων (εισοδημάτων) βιοπορισμού της, διαπιστώνει ότι, δια της αποστολής στον τρίτο μισθωτή (…) του ./11.12.2020 εγγράφου, με το οποίο ζήτησε από τον τελευταίο να μην αποδίδει τα κατασχεθέντα μισθώματα στην αιτούσα, αλλά να τα καταθέτει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,-με την υπόμνηση, μάλιστα, ότι ενδεχόμενη καταβολή αυτού προς την καθ’ ου η εκτέλεση (αιτούσα) δεν τον απαλλάσσει, αλλά είναι υποχρεωμένος να προβεί σε νέα καταβολή (για δεύτερη φορά) προς τον δανειστή που επέβαλε την κατάσχεση (Ελληνικό Δημόσιο)-, όπως αυτός έπραξε έκτοτε, συντρέχει, εν προκειμένω, περίπτωση μη συμμόρφωσης της Δ.ΟΎ. Ηρακλείου προς το περιεχόμενο της Ν65/2020 απόφασης προσωρινής δικαστικής προστασίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Β’ Μονομελές), κατά παράβαση των προαναφερόμενων στη δεύτερη σκέψη διατάξεων του Συντάγματος και του ν. 3068/2002. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να κληθεί η Δ.ΟΎ. Ηρακλείου να προβεί σε κάθε αναγκαία νόμιμη ενέργεια, προκειμένου να αρθεί η, προκληθείσα εκ της αποστολής του ./11.12.2020 εγγράφου στον τρίτο μισθωτή (…), συνέπεια της κατάθεσης των κατασχεθέντων μισθωμάτων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ώστε, τελικά, αφενός να αποδίδονται αυτά εφεξής στην αιτούσα, αφετέρου να της αποδοθούν και όσα μισθώματα παρακατατέθηκαν δημόσια από τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2021 έως σήμερα.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Διαπιστώνει την παράλειψη συμμόρφωσης του Ελληνικού Δημοσίου και δη της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου προς τη Ν65/2020 απόφαση προσωρινής δικαστικής προστασίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Β’ Μονομελές).

Καλεί το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, να συμμορφωθεί προς την ανωτέρω απόφαση, κατά τα διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό του παρόντος πρακτικού, εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση του πρακτικού αυτού.

Ορίζει νέα ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου την 8.12.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στο Ηράκλειο την 20η.8.2021 και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο την 9η.9.2021.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΑΛΕΞΙΑ ΓΟΝΑΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΕΝΕΤΖΑΚΗ

ΠΗΓΗdsanet.gr