ΕιρΜυκόνου 31/2023 Αν ακίνητο στερείται την αναγκαία δίοδο προς τον δρόμο, έχει δικαίωμα ο κύριος του να απαιτήσει δίοδο από τους γείτονες έναντι ανάλογης αποζημίωσης.

115

Για τον καθορισμό της υλικής αρμοδιότητας σε υποθέσεις παροχής διόδου κατ’ άρθρο 1012 ΑΚ επ. λαμβάνεται υπ’ όψιν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς, η οποία προσδιορίζεται από το Δικαστήριο με βάση το ποσό της ανάλογης αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί στον ιδιοκτήτη. Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται αφού συνυπολογισθεί η μείωση της αξίας του βαρυνόμενου κτήματος ή οποιαδήποτε άλλη από την παροχή της διόδου επαγόμενη ζημία κατά τον χρόνο έκδοσης της αποφάσεως με την οποία παρέχεται η δίοδος. Σημαντικός παράγοντας για τον υπολογισμό της μείωσης της αξίας του ακινήτου είναι η έκταση της διόδου. Δίοδος μπορεί να παρασχεθεί και προσωρινά κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Για το ορισμένο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων απαιτείται να περιέχεται σε αυτή μεταξύ άλλων το ποσό της καταβλητέας αποζημίωσης αλλά και ακριβής καθορισμός της αιτούμενης διόδου ώστε η απόφαση που θα εκδοθεί να είναι δεκτική εκτέλεσης από δικαστικό επιμελητή, άλλως η αίτηση είναι απορριπτέα ως αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής κρίσης. Απορρίπτεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα την παροχή διόδου κατ’ άρθρο 1012 ΑΚ διότι στην αίτηση και στο επισυναπτόμενο σε αυτή διάγραμμα γεωγραφικών μεταβολών περιγράφεται αντιφατικά η έκταση της αιτούμενης διόδου, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον για το Δικαστήριο να υπολογίσει τη μείωση της αξίας των ακινήτων, να προσδιορίσει την καταβλητέα αποζημίωση και έτσι να ελέγξει την καθ’ ύλην αρμοδιότητά του, γενομένης δεκτής σχετικής ενστάσεως των καθ’ ων.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης 31/2023

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

Συγκροτήθηκε από την Δ. Ειρηνοδίκη Μαρία Καραμπούλα και την Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Τήνου Ευαγγελία Διασκούφη που αναπληρώνει νόμιμα τη Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Μυκόνου δυνάμει σχετικής πράξης του Προέδρου Πρωτοδικών Σύρου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 6η Ιουλίου 2023, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: μονοπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «… ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (… ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) και τον διακριτικό τίτλο «… Μ.Ι.Κ.Ε.»,. όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Χαρίκλειας Δεκαβάλα (ΑΜΔΣΣ .)

Των καθ’ ων η αίτηση: 1) . του . και της . , κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός . με ΑΦΜ . 2) . του . και της . κατοίκου Αθηνών, οδός. με ΑΦΜ . οι οποίοι παραστάθηκαν στο Δικαστήριο ο μεν πρώτος δια, η δε δεύτερη μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων τους Νικολάου Κουκλουμπέρη (ΑΜΔΣΑ…) και Χριστίνας Αργυροπούλου (ΑΜΔΣΣ…).

Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 06.06.2023 αίτηση της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, έλαβε αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου αίτησης ./07.06.2023 και προσδιορίστηκε αρχικά μεν για την 19.09.2023 και κατόπιν της από 15.06.2023 υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου . Α/15.06.2023 αίτησης επίσπευσης των καθ’ ων, η οποία έγινε δεκτή, επαναπροσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί αυτοί καθώς και όσα αναφέρονται στα σημειώματα τους, τα οποία άπαντες κατέθεσαν εμπρόθεσμα.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Κατά τους ορισμούς των άρθρων 1012 και 1013 ΑΚ, αν ακίνητο στερείται την αναγκαία δίοδο προς τον δρόμο, έχει δικαίωμα ο κύριος του να απαιτήσει δίοδο από τους γείτονες έναντι ανάλογης αποζημίωσης. Η κατεύθυνση της διόδου και η έκταση του δικαιώματος για τη χρήση της, καθώς και η αποζημίωση που πρέπει να καταβληθεί, καθορίζονται με δικαστική απόφαση. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι ακίνητο που στερείται της αναγκαίας διόδου προς την οδό, είναι εκείνο που στερείται κάθε επικοινωνία με την δημόσια, δημοτική ή κοινοτική οδό, αναγκαία για την, σύμφωνα με τον προορισμό του, εκμετάλλευση, καθώς και εκείνο το οποίο έχει μεν δίοδο, πλην αυτή ατελώς εξυπηρετεί τις ανάγκες του ακινήτου δια της υφισταμένης επικοινωνίας. Η έκταση του προς χρήση διόδου δικαιώματος, που καθορίζεται αντικειμενικώς, πρέπει να ανταποκρίνεται προς την οικονομική χρησιμότητα αυτού, η δε επάρκεια της διόδου κρίνεται επίσης αντικειμενικώς κατά τις, κατά τον χρόνο εγέρσεως της αγωγής, συγκεκριμένες εκάστοτε συνθήκες, δηλαδή τις υφιστάμενες ανάγκες του ακινήτου, τον υφιστάμενο προορισμό, την θέση ή περιοχή (ΑΠ 555/2012 Δημοσίευση Νόμος, ΑΠ 1194/2012 Δημοσίευση Νόμος). Προσέτι, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 682 § 1, 683, 731 και 732 ΚΠολΔ σε επείγουσα περίπτωση ή προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου, ο δικαιούχος μπορεί να προσφύγει και στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ζητώντας παροχή διόδου υπό τη μορφή προσωρινής ρυθμίσεως της καταστάσεως. Η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε πριν είτε μετά την έγερση της κατ’ άρθρο 1012 ΑΚ αγωγής. Με την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων δεν συνιστάται δουλεία διόδου, αλλά ρυθμίζεται προσωρινώς η κατάσταση ενόψει του επείγοντος και της ανάγκης αποτροπής της ζημίας, δηλαδή στο πλαίσιο του σκοπού των ασφαλιστικών μέτρων (ΠΠρΣπάρτης 54/2005 Δημοσίευση Νόμος, ΕφΑΘ 28/1956, ΕΕΝ 23.377, ΠΠρΘεσ 14/194, ΕλλΔ/νη 5.411, Γεωργιάδη – Σταθόπουλο, άρθρο 1012 αριθ. 55, Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, 1980, σελ. 278 επ., Σταυράκη, Η αγωγή για την παροχή διόδου, ΕλλΔ/νη 25.90, Γεωργίου, Ασφαλιστικά Μέτρα, 1994, σελ. 389 επ). Η υλική αρμοδιότητα του δικαστηρίου καθορίζεται συμφώνως των άρθρων 14 και 18 ΚΠολΔ, δηλαδή ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της διαφοράς κατά το χρόνο της υποβολής της αιτήσεως, η οποία κρίνεται από την καθοριζόμενη από το δικαστήριο ανάλογη αποζημίωση που πρέπει να καταβληθεί στον ιδιοκτήτη του καθ’ ου η δίοδος ακινήτου για τη ζημία που προκλήθηκε σε αυτόν (ΑΠ 290/1970 ΝοΒ 18, 1060). Για τον καθορισμό της αποζημιώσεως λαμβάνεται υπόψη το ποσό κατά το οποίο μειώνεται η αξία του βαρυνόμενου κτήματος κατά το χρόνο εκδόσεως της αποφάσεως με την οποία η δίοδος ή η μείωση της προσόδου ή η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για αποζημίωση του μισθωτή ή κάθε άλλη από την παροχή της διόδου ζημία, όπως πχ η βλάβη ή εκρίζωση δέντρων ή καταστροφή τεχνικών έργων. Επομένως, η αποζημίωση αυτή δεν ταυτίζεται με την αξία του καταλαμβανόμενου από τη δίοδο μέρους του ακινήτου ή των βλαπτόμενων υπόλοιπων μερών αυτού (ΑΠ 652/1989 ΝοΒ 38, 992). Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ως εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο, για να είναι ορισμένη πρέπει, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 216 παρ. 1 ΚΠολΔ, να περιέχει, εκτός των οριζομένων στα άρθρα 118 ή 117 και 688 παρ. 1 ΚΠολΔ, σαφή έκθεση των γεγονότων που τη θεμελιώνουν και δικαιολογούν την άσκησή της, ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς και ορισμένο αίτημα. Περαιτέρω, η αγωγή (ή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων) για την παροχή άδειας διόδου, για να είναι ορισμένη πρέπει να περιέχει και: α) τις προϋποθέσεις του κατ’ άρθρο 1012 ΑΚ δικαιώματος (δηλ. κυριότητα του ενάγοντα ή αιτούντα πάνω στο περίκλειστο ακίνητο, κυριότητα του εναγομένου ή καθ’ ου η αίτηση πάνω στο γειτονικό ακίνητο από το οποίο ζητείται η δίοδος), β) το αίτημα, γ) περιγραφή των ακινήτων, δ) το ποσό της καταβλητέας αποζημίωσης, ε) ακριβή προσδιορισμό (κατεύθυνση, διαστάσεις κλπ.) της αιτούμενης διόδου (Γεωργιάδη – Σταθόπουλου, Αστικός Κώδικας, κατ’ άρθρο ερμηνεία, εκδ. 1996, άρθρο 1012, σελ. 366, 367). Εξάλλου, αν η αίτηση αφορά ακίνητο, πρέπει να αναφέρεται το είδος, η έκταση, η θέση, τα όρια και τα όμορα αυτού, έτσι ώστε να μη δημιουργείται αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του επίδικου, να μπορεί να αμυνθεί σχετικά ο καθ’ ου και να διατυπωθεί απόφαση σαφής με επιδεκτικό εκτέλεσης διατακτικό, εμπεριέχον σαφείς και ακριβείς διατάξεις σε σχέση με τη θέση, την έκταση και τα όρια του επιδίκου, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση της απόφασης από τον δικαστικό επιμελητή. Αν στην αίτηση δεν αναφέρονται τα παραπάνω απαραίτητα στοιχεία, τότε αυτή είναι αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής κρίσης και για το λόγο αυτό απορριπτέα (Τζίφρας, Π., «Ασφαλιστικά Μέτρα», 1976, σελ. 382, Παπαδόπουλος, ό.π., σελ. 210-211, Μακρής, ό.π., σελ. 74-75). Η αοριστία δε αυτή δεν μπορεί να συμπληρωθεί και θεραπευτεί ούτε με τις έγγραφες προτάσεις του αιτούντος, ούτε με παραπομπή σε άλλα έγγραφα της δίκης, ούτε από την εκτίμηση των αποδείξεων, αφού πρόκειται για ζήτημα αναγόμενο στην προδικασία (ΑΠ 1347/2010, ΑΠ 930/2005 Νόμος, ΑΠ365/ 2000, ΕφΑΘ 8511/2005, ΕφΑΘ 7395/1998, Ειρ. Ρόδου 201/2014).

Με την υπό κρίση αίτηση, η αιτούσα εκθέτει ότι δυνάμει της υπ’ αριθ. ./25.01.2023 κατακυρωτικής έκθεσης σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ./06.03.2023 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης του Συμβολαιογράφου Νάξου . των οποίων την καταχώριση έχει αιτηθεί στο Κτηματολόγιο Μυκόνου ήδη από την 29.03.2023, απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το περιγραφόμενο στην αίτηση γεωτεμάχιο εκτάσεως 4.020 τ.μ. μετά των επ’ αυτού κτισμάτων, κείμενο στη Μύκονο θέση «… ή .. ή …», με αριθμό ΚΑΕΚ … ανήκον μέχρι τότε κατά πλήρη κυριότητα στον πρώτο των καθ’ ων, στον οποίο περιήλθε δυνάμει των υπ’ αριθ. ./10.05.1989 και ./1994 πράξεων του Συμβολαιογράφου Αθηνών . . Ότι με την υπ’ αριθ. .β/23.04.2023 έκθεση βίαιης αποβολής και εγκατάστασης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Αιγαίου . αποβλήθηκε ο πρώην κύριος του ακινήτου και πρώτος των καθ’ ων από αυτό και παραδόθηκε στην αιτούσα η νομή και κατοχή του. Ότι το ως άνω ακίνητο ανέκαθεν ετύγχανε και εξακολουθεί να παραμένει περίκλειστο αφού στερείται προσβάσεως στον μόνο υφιστάμενο στην περιοχή βατό δημόσιο δρόμο με ΚΑΕΚ… . Ότι η παλαιά αγροτική ρύμνη που αποτελεί συνέχεια του ως άνω δημόσιου δρόμου και φέρει το ίδιο ΚΑΕΚ με αυτήν αδυνατεί, ως έχει, να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ακινήτου με όχημα λόγω πλάτους και κακής βατότητας αλλά και ότι απαγορεύεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας όποια αλλοίωση, διαπλάτυνση ή εν γένει μετατροπή της. Ότι για το λόγο αυτό ήδη από έτους 2003 και μέχρι την κατακύρωση του ακινήτου στην αιτούσα εταιρεία, το εν λόγω ακίνητο εξυπηρετούνταν από διανοιχθέντα και πλήρως υλοποιημένο χωματόδρομο, ο οποίος εκκινεί από τη βορειοδυτική πλευρά του ως άνω ακινήτου και διέρχεται από τμήματα ακινήτων ιδιοκτησίας των καθ’ ων, ως αυτά περιγράφονται στην αίτηση και αποτυπώνονται στο συνημμένο σε αυτήν από Μαΐου 2023 διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών του Αγρ/μου Τοπογράφου Μηχανικού . . Ειδικότερα, η ως άνω αναφερόμενη χωμάτινη δίοδος διέρχεται από τμήμα ακινήτου με αριθμό ΚΑΕΚ … επιφάνειας  119,21  τ.μ., συνιδιοκτησίας των καθ’ ων, τμήμα ακινήτου με αριθμό ΚΑΕΚ … επιφάνειας 261,66 τ.μ., ιδιοκτησίας του πρώτου των καθ’ ων και τμήμα ακινήτου με αριθμό ΚΛΕΚ .. επιφάνειας 566,40 τ.μ., ιδιοκτησίας της δεύτερης των καθ’ ων, χωρίς ουδέποτε να συσταθεί δουλεία διόδου λόγω κυριότητας του πρώτου ως άνω περιγραφόμενου τμήματος από τον πρώτο των καθ’ ων αλλά και της συγγενικής σχέσης των καθ’ ων. Ότι μετά την κατακύρωση του ακινήτου στην αιτούσα οι καθ’ ων αρνούνται να επιτρέψουν τη διέλευσή της από τη δίοδο αυτή, συντρέχει δε επείγουσα περίπτωση καθώς εκείνη στερείται της δυνατότητας ηλεκτροδότησης, συντήρησης και εν γένει εκμετάλλευσης του εν λόγω ακινήτου. Ότι για το λόγο αυτό προσφεύγει στο παρόν Δικαστήριο, το οποίο εκθέτει ότι είναι καθ’ ύλην αρμόδιο λόγω της αξίας της επίδικης δουλείας, την οποία υπολογίζει στο συνολικό ποσό 4.736,35 ευρώ και ζητεί: α) να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση και να της παρασχεθεί η άδεια να διέρχεται η ίδια, οι προστηθέντες της και οι τρίτοι μισθωτές της από την περιγραφόμενη στην αίτηση δίοδο, β) να υποχρεωθούν προσωρινά οι καθ’ ων καθώς και οποιοσδήποτε τρίτος έλκει δικαιώματα από αυτούς να ανέχονται και να μην παρενοχλούν με οποιονδήποτε τρόπο τη διέλευση και οδική εξυπηρέτηση (πεζοί ή με οχήματα) της αιτούσας μέσω της περιγραφείσας στην αίτηση διόδου, γ) να απειληθεί κατά των καθ’ ων χρηματική ποινή 1000 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός μηνός για κάθε παραβίαση του διατακτικού της εκδοθησόμενης απόφασης, δ) να υποχρεωθούν οι καθ’ ων να διατηρούν ελεύθερη και χωρίς εμπόδια τη δίοδο και να μην εμποδίζουν τη διέλευση της αιτούσας από και προς το ακίνητο της και ε) να καταδικαστούν οι καθ’ ων στη δικαστική της δαπάνη.

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αίτηση εισάγεται μεν στο κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο (άρθρο 29 ΚΠολΔ) προς εκδίκαση κατά την προσήκουσα διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επόμ. 731, 732 ΚΠολΔ), πλην όμως δεν μπορεί να ελεγχθεί η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του παρόντος Δικαστηρίου η οποία, κατά τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα, καθορίζεται από το ποσό της αποζημίωσης που θα πρέπει να αποδοθεί στους καθ’ ων. Και αυτό διότι σημαντικός παράγοντας για τον προσδιορισμό της μείωσης της αξίας των ακινήτων των καθ’ ων είναι η έκταση της αιτούμενης διόδου, συναποτελούμενης από τρία τμήματα γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας των καθ’ ων υπό στοιχεία Δ1, Δ2 και Δ3, τα οποία τμήματα όμως περιγράφονται αντιφατικά στην αίτηση και στο επισυναπτόμενο σε αυτήν και αποτελόν αναπόσπαστο τμήμα της διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών. Ειδικότερα, το υπό στοιχεία Δ3 επίδικο τμήμα του ακινήτου με αριθμό KAEK … συνιδιοκτησίας των καθ’ ων, αναφέρεται στην αίτηση ότι είναι επιφάνειας 119,21 τ.μ. ενώ στο διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών επιφάνειας 115,78 τ.μ., το υπό στοιχεία Δ2 επίδικο τμήμα του ακινήτου με αριθμό ΚΑΕΚ… ιδιοκτησίας του πρώτου των καθ’ ων, αναφέρεται στην αίτηση ότι είναι επιφάνειας 261,66 τ.μ. ενώ στο διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών επιφάνειας 723,50 τ.μ. και το υπό στοιχεία Δ1 επίδικο τμήμα ακινήτου με αριθμό ΚΑΕΚ …, ιδιοκτησίας της δεύτερης των καθ’ ων, αναφέρεται στην αίτηση ότι είναι επιφάνειας 566,40 τ.μ. ενώ στο διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών επιφάνειας 556,40 τ.μ.. Εκ των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι αναφερόμενες στην αίτηση και στο συνημμένο σε αυτήν και αποτελόν αναπόσπαστο τμήμα της διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών εκτάσεις των επίδικων τμημάτων είναι σε πλήρη αναντιστοιχία παρουσιάζοντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις σοβαρές αποκλίσεις (βλ. ανωτέρω Δ2), με αποτέλεσμα να καταλείπεται αμφιβολία για την ταυτότητα τους. Αυτό, πέραν του ότι καθιστά ανέφικτο τον προσδιορισμό της μείωσης της αξίας των ακινήτων των καθ’ ων, συνακόλουθα δε και του ύψους της αποζημίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί σε αυτούς και επομένως κατ’ ακολουθία και τον έλεγχο της υλικής αρμοδιότητας  του  Δικαστηρίου,  καθιστά  αδύνατο  και  τον  προσδιορισμό  του αντικειμένου της διαφοράς κατά τρόπο ακριβή, σαφή και ορισμένο με αποτέλεσμα να δημιουργείται αμφιβολία ως προς την έκταση της διόδου που ζητείται, να μην μπορούν να αμυνθούν σχετικά οι καθ’ ων και να μην μπορεί να διατυπωθεί απόφαση σαφής με επιδεκτικό εκτέλεσης διατακτικό, εμπεριέχον σαφείς και ακριβείς διατάξεις σε σχέση με την έκταση της διόδου, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση της από τον δικαστικό επιμελητή. Κατόπιν αυτών, η υπό κρίση αίτηση τυγχάνει αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, γενομένης δεκτής της σχετικώς προβαλλόμενης ένστασης των καθ’ ων και θα πρέπει ούτως να απορριφθεί.

Με βάση τα ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί κατ’ αρχήν ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας, καθώς τυγχάνει ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, κατά παραδοχή της παραδεκτά προτεινόμενης ένστασης των καθ’ ων. Η δικαστική δαπάνη των καθ’ ων πρέπει να επιβληθεί σε βάρος της αιτούσας λόγω της ήττας της (αρ. 176 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της αιτούσας τα δικαστικά έξοδα των καθ’ ων, τα οποία ορίζει στο ποσό των Ευρώ Διακοσίων (200,00).

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στη Μύκονο την 11η Αυγούστου 2023, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαρία Καραμπούλα                  Ευαγγελία Διασκούφη

Δημοσιεύτηκε την 11.08.2023 στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση, με άλλη σύνθεση, από τη Δόκιμη Ειρηνοδίκη Μυκόνου Μαρία Καραμπούλα χωρίς την παρουσία των διαδίκων και του πληρεξουσίου δικηγόρου της αιτούσας.

η Δοκ. Ειρηνοδίκης Μυκόνου        Η Γραμματέας αα

Μαρία Καραμπούλα

ΠΗΓΗdsanet.gr