ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 199/2023 Ο πλειστηριασμός ορίζεται υποχρεωτικά επτά μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης αλλά δεν μπορεί να ξεπεράσει τους οκτώ και δεν συνάγεται ότι ο μήνας Αύγουστος δεν υπολογίζεται στην προπαρασκευαστική προθεσμία.

43

Αριθμός απόφασης   199 /2023

 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τον δικαστή, Ηλία Σταυρόπουλο, Εφέτη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Πειραιώς και τη γραμματέα, Τ.Λ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις ……….. για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της εκκαλούσας : ……….., κατοίκου ……….., η οποία εκπροσωπήθηκε από τη πληρεξούσια δικηγόρο, Θεοδώρα Μαζαράκη.

Της εφεσίβλητης : Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «………», και με τον διακριτικό τίτλο «……….», με έδρα την …….., ως νομίμως εκπροσωπείται, ενεργούσα επ’ ονόματι και για λογαριασμό της «……..», με έδρα το …….. Ιρλανδίας, νομίμως εκπροσωπούμενης, που έχει καταστεί ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……….», με έδρα την ……, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο, Ελένη Μουζακίτη.

Η εκκαλούσα άσκησε την με αρ. κατ. ………./2021 ανακοπή προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς, το οποίο με την με αρ. 148/2022 απόφασή του την απέρριψε.

Την οριστική αυτή απόφαση προσέβαλε η ανακόπτουσα με την από 24.1.2022 με αρ. κατ. ……/2022 έφεση προς το Δικαστήριο τούτο, η οποία ορίστηκε (με την με αρ. ………./2022 έκθ. κατ. Εφετείου Πειραιώς) να συζητηθεί τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή.

Οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων αναφέρθηκαν στις προτάσεις που κατέθεσαν και ζήτησαν να γίνουν δεκτές.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η υπό κρίση έφεση ασκήθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως (ΚΠολΔ 518 παρ. 2) και κατατέθηκε και το σχετικό παράβολο (ηλεκτρ. παράβολο ……………./2022). Είναι συνεπώς τυπικά δεκτή και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Με την πρωτοδίκως κριθείσα ανακοπή και κατ’ ορθή εκτίμηση αυτής, η εκκαλούσα (ανακόπτουσα) ζήτησε να ακυρωθεί η με αρ. ……/18.6.2021 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου της δικ. επιμ. …….., η οποία επιβλήθηκε επιμελεία της εφεσίβλητης (καθ’ ης), με βάση την ……/2013 διαταγή πληρωμής του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εναντίον της οποίας και της επιταγή προς εκτέλεση αυτής έχει ασκήσει ανακοπές, που εκκρεμούν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για τους λόγους που αναφέρει. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την  εκκαλουμένη απέρριψε την ανακοπή. Εναντίον αυτής της απόφασης παραπονείται η εκκαλούσα με την έφεσή της για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων και ζητά την εξαφάνισή της προκειμένου να γίνει δεκτή η ανακοπή της και ακυρωθεί η πράξη εκτέλεσης.

Ειδικότερα, με τον πρώτο λόγο της ανακοπής η ανακόπτουσα εκκαλούσα ζήτησε την ακύρωση της με αρ. …/18.6.2021 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου της δικ. επ. ……., επειδή σε αυτήν ορίστηκε ο πλειστηριασμός, κατά παράβαση της διατάξεως του άρθρου 954 παρ. 2 του ΚΠολΔ, που ορίζει ότι ο πλειστηριασμός ορίζεται υποχρεωτικά επτά μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης έως οκτώ μήνες κατ’ ανώτατο όριο και όρισε ημέρα πλειστηριασμού την 2.2.2022, υπολογίζοντας και το μήνα Αύγουστο, που δεν θα έπρεπε, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 147 παρ. 2 ΚΠολΔ, αφού κατά τον μήνα αυτόν δεν δύναται να γίνει καμία πράξη εκτέλεσης (ΚΠολΔ 940Α). Ο λόγος αυτός ανακοπής είναι μη νόμιμος, γιατί από τις διατάξεις των άρθρων 940Α και 147 παρ. 2 ΚΠολΔ, δεν συνάγεται ότι ο μήνας Αύγουστος δεν υπολογίζεται στην προπαρασκευαστική προθεσμία του άρθρου 954 παρ. 2 ΚΠολΔ. Τα ίδια που δέχθηκε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δεν έσφαλε ως προς την εφαρμογή του νόμου.

Με το δεύτερο λόγο της ανακοπής η ανακόπτουσα εκκαλούσα ζήτησε να ακυρωθεί η αναγκαστική κατάσχεση γιατί αυτή επιβλήθηκε καθ’ υπέρβαση των ορίων που επιβάλλει η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, επειδή η αξία του ακινήτου της (115.000 ευρώ) δεν αντισταθμίζει το μέρος της απαίτησης της καθ’ ης για την οποία επιβλήθηκε κατάσχεση (50.000 ευρώ), ώστε να κινδυνεύει να απωλέσει το εν λόγω ακίνητο που θα μπορούσε να εκμισθώσει και λόγω της παλαιότητάς του δυσχερώς θα εκπλειστηριαστεί ελλείψει ενδιαφέροντος. Επιπλέον δε, επειδή επιβλήθηκε κατάσχεση, ενώ ήδη εκκρεμεί ανακοπή κατά της επιταγής και του εκτελεστού τίτλου που επιστηρίζει αυτήν, ήτοι της υπ’ αρ. ……./2013 διαταγής πληρωμής του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Τα επικαλούμενα από την εκκαλούσα ανακόπτουσα με το δικόγραφο της έφεσης περιστατικά, ότι δηλαδή, αν και μετά την επίδοση της επίδικης διαταγής πληρωμής οι διάδικοι κατόπιν ιδιωτικού συμφωνητικού προέβησαν σε εξώδικο διακανονισμό του χρέους από το έτος 2016 έως το έτος 2019, στην τήρηση του οποίου η εκκαλούσα υπήρξε συνεπής, έχουσα έτσι καλόπιστα την πεποίθηση ότι η εφεσίβλητη δεν θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης, παρά ταύτα όλως καταχρηστικά προέβη στην επιβολή της επίδικης κατάσχεσης, αποτελούν νέα πραγματικά περιστατικά, τα οποία εισφέρονται απαραδέκτως το πρώτον με το δικόγραφο της έφεσης, αφού δεν είχαν προταθεί με το δικόγραφο της ανακοπής, μεταβάλλοντας έτσι ανεπίτρεπτα τη βάση αυτής (ΚΠολΔ 526, 585 παρ. 2).

Με τον τρίτο λόγο της ανακοπής η εκκαλούσα ισχυρίστηκε ότι η επίδικη διαταγή πληρωμής, με την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, είναι άκυρη επειδή δεν επιδόθηκε εντός δύο μηνών από την έκδοσή της, ούτε προσκομίστηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου, όπου υπηρετεί ο δικαστής που την εξέδωσε αντίγραφο της έκθεσης επίδοσης εντός της ίδιας προθεσμίας (ΚΠολΔ 630Α).

Με τον τέταρτο λόγο της ανακοπής η εκκαλούσα ισχυρίστηκε ότι η καταγγελία της σύμβασης δανείου (4.12.2012) είναι άκυρη και άρα η απαίτηση για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής και επισπεύδεται η αναγκαστική εκτέλεση είναι μη ληξιπρόθεσμη, γιατί αυτή (η καταγγελία) έγινε από άγνωστα σ’ αυτήν πρόσωπα, χωρίς να προκύπτει από πληρεξούσιο έγγραφο ότι τα πρόσωπα αυτά εκπροσωπούσαν την δανείστρια τράπεζα και ότι νομιμοποιούνταν στην καταγγελία, την οποία απέκρουσε και έτσι αυτή είναι άκυρη.

Με τον πέμπτο λόγο της ανακοπής η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι δεν προκύπτει ότι μεταξύ των δανείων που μεταβιβάστηκαν στην εκπροσωπούμενη από την καθ’ ης εφεσίβλητη αλλοδαπή εταιρεία (………………) περιλαμβάνονται και τα επίδικα δάνεια για την ικανοποίηση των οποίων επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση.

Με τον έκτο λόγο της ανακοπής η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι η απαίτηση για την οποία επιβλήθηκε κατάσχεση δεν είναι εκκαθαρισμένη και βέβαιη, γιατί δεν προσδιορίζεται στην διαταγή πληρωμής, ποιο μέρος από το επιτασσόμενο ποσό αφορά κεφάλαιο, ποιο αφορά τόκους, ποιο κεφαλαιοποιημένους τόκους, έως την ημέρα της καταγγελίας, ποιοι οι αντίστοιχοι μετά απ’ αυτήν και ποιο το ποσοστό το επιτοκίου υπολογισμού τους.

Με τον έβδομο λόγο της ανακοπής η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι η απαίτηση για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, με την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, περιλάμβανε και κονδύλια από χρεώσεις παράνομων τόκων και δεδουλευμένων τόκων που προέκυψαν από παράνομα επιτόκια, που επιβάρυναν υπέρμετρα την απαίτηση.

Με τον όγδοο λόγο της ανακοπής η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι οι συμβάσεις δανείων, από τις οποίες προέκυψε η οφειλή της, περιέχουν Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ), τους οποίους αναφέρει στην ανακοπή της, οι οποίοι είναι παράνομοι και καταχρηστικοί, γι’ αυτό και η οφειλή της είναι άκυρη, όπως και η εκδοθείσα διαταγή πληρωμής με την οποία διατάχθηκε να καταβάλει αυτήν στην δανείστρια τράπεζα και με την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση.

Με τον ένατο λόγο της ανακοπής η εκκαλούσα επικαλείται ακυρότητα της επίδικης διαταγής πληρωμής, με την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, γιατί σ’ αυτήν έχουν περιληφθεί τόκοι, οι οποίοι υπολογίστηκαν παράνομα με έτος 360 ημερών.

Με τον δέκατο λόγο της ανακοπής η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι η επίδικη διαταγή πληρωμής, με την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, τυγχάνει ακυρωτέα, διότι η τράπεζα μετά την, βάσει σχετικού όρου της ενδίκου δανειακής συμβάσεως, προσαύξηση του επιτοκίου της χορηγηθείσης πιστώσεως με το ποσοστό της εισφοράς του ν. 128/1975 και τον γενόμενο με βάση και αυτή υπολογισμό των τόκων, προέβη παρανόμως σε ανατοκισμό των ποσών της εισφοράς.

Σε σχέση με τους δεύτερο (κατά το μέρος που κρίθηκε παραδεκτός), τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο, ένατο και δέκατο λόγους της ανακοπής, οι οποίοι βάλλουν κατά του τίτλου της εκτέλεσης και της απαίτησης, αυτοί όλοι προβλήθηκαν με τις με αρ. ………../13.8.2020 και ………/2021 ανακοπές της εκκαλούσας κατά της εφεσίβλητης κατά της επιταγής προς εκτέλεση της ίδιας διαταγής πληρωμής (……./2013), με βάση την οποία επιβλήθηκε η προσβαλλόμενη αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου, οι οποίες ασκήθηκαν προγενέστερα από την επίδικη ανακοπή (βλ. τις ……./2.9.2020 και ……../7.6.2021 εκθέσεις επίδοσης του δικ. επιμ. ……….) και εκκρεμούν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την υπό κρίση ανακοπή, κατ’ ορθή εκτίμηση του περιεχομένου της, δεν επαναπροβάλλονται οι λόγοι αυτοί ως αυτοτελείς λόγοι ακυρότητας της επιβληθείσας κατάσχεσης, αφού τούτο προσκρούει σε δικονομικό απαράδεκτο (ΚΠολΔ 935, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 4055/12.3.2012), αλλά με αυτήν ζητείται η ακύρωση της επίδικης κατάσχεσης, ακριβώς επειδή στηρίζεται σε τίτλο και επιβλήθηκε για την ικανοποίηση απαίτησης, που είναι άκυροι και έχουν προσβληθεί για λόγους ακυρότητας με τις προγενέστερες ανακοπές που αναφέρονται στο δικόγραφο. Και τούτος ο λόγος είναι νόμιμος. Διαφορετικά, αν δηλαδή δεν μπορούσε να προταθεί αυτός ο λόγος, η καθ’ ης η εκτέλεση, η οποία έχει ήδη ασκήσει ανακοπές κατά του τίτλου, της απαίτησης και κατά της επιταγής προς εκτέλεσης εμπρόθεσμα, δεν θα μπορούσε να προτείνει με ανακοπή κανέναν άλλο λόγο εναντίον της επίδικης κατάσχεσης που επέβαλε η επισπεύδουσα δανείστρια, παρά την εκκρεμοδικία των ανακοπών, αφού αυτή καθαυτή (η εκκρεμοδικία) δεν αποτελεί τυπικό εμπόδιο στη συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, αφήνοντας έτσι στο απυρόβλητο την κατάσχεση, η οποία θα εξακολουθούσε να ισχύει και θα οδηγούσε σε πλειστηριασμό του ακινήτου, ακόμη και αν τελικά ακυρωνόταν ο τίτλος ή απαίτηση, δεκτών γενομένων των προγενεστέρων εκκρεμών ανακοπών. Μετά ταύτα, η συζήτηση της υπό κρίση ανακοπής, ως προς τον ως άνω λόγο που έχει να κάνει με την εκκρεμοδικία των προγενέστερων ασκηθεισών ανακοπών κατά προηγούμενου σταδίου της εκτέλεσης με βάση τους ως άνω λόγους (2ο – 10ο), έπρεπε να αναβληθεί κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ μέχρι τελεσιδίκου πέρατος των δικών επί των ως άνω προγενέστερων ανακοπών, που εκκρεμούν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, από το αποτέλεσμα των οποίων εξαρτάται η εγκυρότητα ή μη της επίδικης κατάσχεσης. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που απέρριψε τους λόγους της ανακοπής και συγκεκριμένα, δεύτερο και πέμπτο λόγους, ως αβάσιμους και τους λοιπούς (τρίτο, τέταρτο, έκτο, έβδομο, όγδοο, ένατο και δέκατο λόγους), ως απαραδέκτως προβαλλόμενους κατ’ άρθρο 935 ΚΠολΔ, επειδή είχαν προταθεί με άλλη προγενέστερη ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής και της επιταγής προς εκτέλεσης αυτής (την …………/13.8.2020 ως άνω ανακοπή), έσφαλε στην εφαρμογή του νόμου, ως προς την εκτίμηση του δικογράφου της ανακοπής, αφού παρείδε το αίτημα αυτής για ακύρωση της κατάσχεσης ενόψει των προγενεστέρων ασκηθεισών ανακοπών κατά του τίτλου, της απίτησης και της επιταγής προς εκτέλεση για τους ως άνω λόγους. Πρέπει επομένως να γίνει δεκτή η έφεση, να εξαφανιστεί η υπόθεση ως προς τα ως άνω κεφάλαια των ως άνω λόγων (2ο – 10ο) ανακοπής και στη συνέχεια να αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης μέχρι τελεσιδίκου πέρατος των δικών επί των προγενέστερων ασκηθεισών ανακοπών. Τέλος πρέπει να επιστραφεί το παράβολο της έφεσης στον καταθέσαντα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την έφεση μόνο για εκείνα τα κεφάλαια της εκκαλουμένης (148/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς), τα οποία αφορούν την απόρριψη των δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, έκτου, έβδομου, όγδοου, ένατου και δέκατου λόγων της ανακοπής, με τη σειρά που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης,  και απορρίπτει την έφεση κατά τα λοιπά.

Εξαφανίζει την 148/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, κατά τα πιο πάνω κεφάλαια, που έγινε δεκτή η έφεση.

Δικάζει την ανακοπή ως προς τα ως άνω κεφάλαια των λόγων.

Αναβάλλει τη συζήτηση, κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ, μέχρι τελεσιδίκου πέρατος των δικών επί των ως άνω προγενέστερων ανακοπών (με αρ. κατ. ……/13.8.2020 και ………./2021), που εκκρεμούν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου της έφεσης στον καταθέσαντα αυτό.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους, στον Πειραιά στις   5.4.2023.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΠΗΓΗefeteio-peir.gr