Απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου που καταδικάζει το Ελληνικό Δημόσιο σε υπέρμετρα δικαστικά έξοδα - Έννοια προδήλου σφάλματος δικαστικού λειτουργού Δε συντρέχει ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου προς αποζημίωση από απορριπτική απόφαση του Αρείου Πάγου – Δεν...
Τα όργανα του Δημοσίου οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια για δημόσια έγγραφα - στοιχεία (ΔΠΑ 2390/2019) Διαρροή στον τύπο...
AΠ 351/2018 (πολ.):Κοινός τραπεζικός λογαριασμός- Η ανάληψη του συνόλου των καταθέσεων από ένα συνδικαιούχο επιφέρει πλήρη απόσβεση της ενοχής της Τράπεζας έναντι όλων.Δικαίωμα αναγωγής των λοιπών συνδικαιούχων έναντι του αναλαβόντος τις καταθέσεις συνδικαιούχου. Δικαίωμα των κληρονόμων...
Με την υπ’ αριθμ. 231/2019 απόφαση, που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ρόδου με την τακτική διαδικασία, επιδικάστηκε αποζημίωση σε έναν κάτοικο της Ρόδου που υπέστη ατελή πνιγμό από τα κύματα που προκάλεσε επιβατικό πλοίο στην παραλία του Ελλη.Εναγόμενη...
Με απόφαση, που εξέδωσε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, απορρίφθηκε η αγωγή που άσκησε μια ηλικιωμένη μητέρα στρεφόμενη κατά της κόρης της με αίτημα να ακυρωθεί η δωρεά ενός ακινήτου που της έκανε, λόγω αχαριστίας!Σύμφωνα συγκεκριμένα με την...
ΔΠΑ 13571/2018, 17ο Τμήμα Σε περίπτωση ακύρωσης πράξης επιβολής προστίμου, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί από τον υπόχρεο μαζί με τυχόν προσαυξήσεις, το συνολικό καταβληθέν ποσό πρέπει να επιστραφεί στον καταβαλόντα, προστιθεμένου του εκάστοτε...
Μια 7ετής δικαστική διαμάχη με δύο τράπεζες είχε αίσιο τέλος και σε δεύτερο βαθμό για ένα ανδρόγυνο, συνταξιούχων από τη Ρόδο, που είχε την επένδυσή του σε ομόλογο με τις οικονομίες μιας ζωής να εξανεμίζεται με υπαιτιότητα...
Περίληψη της 7/2019 απόφασης του Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας: Προϋποθέσεις κατάργησης δίκης σε περίπτωση παραίτησης από την αγωγή μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων Με την 7/2019 απόφαση του κατά το άρθρο 99...
Μη συμμόρφωση της Διοίκησης με ακυρωτική απόφαση δικαστηρίου σχετικά με καταβληθέν πρόστιμο μετά των σχετικών τόκων, γεννά αξίωση επιστροφής του, επιδιώξιμη με αγωγή. ΔΠΑ 13571/2018, 17ο Τμήμα Σε περίπτωση ακύρωσης πράξης...
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 4 του ν. 3869/2010 για την έναρξη της διαδικασίας υπαγωγής υπερχρεωμένου οφειλέτη στη ρύθμιση του ίδιου νόμου, ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ