Αρχική Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Ευρεσιτεχνίες

Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Ευρεσιτεχνίες

Αναστολή προθεσμιών στον ΟΒΙ κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 38 της από 20.03.2020 ΠΝΠ Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ενημερώνει το κοινό ότι ισχύουν οι κάτωθι ρυθμίσεις : 1....
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 71/20-3-2020 ο Ν. 4679/2020, με τον οποίο ενσωματώνεται στο ελληνικόδίκαιο η Οδηγία 2015/2436/ΕΕ «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων».  Με τον νέο νόμο ρυθμίζεται η καταχώριση νέων...
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Αναφορικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Φεβρουαρίου 2020, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ενημερώνει τους δικαιούχους κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων, ότι τα δικαιώματά τους συνεχίζουν...
Πότε αντιβαίνει μία τέτοια συμφωνία μεταξύ του κατόχου διπλώματος ευρεσιτεχνίας και του παρασκευαστή γενόσημων φαρμάκων στο ενωσιακό δίκαιο ανταγωνισμού; Με την εκδοθείσα στις 30-01-2020 απόφασή του επί της υπόθεσης Generics (UK) κ.λπ. (C-307/18), η...
Καθηγητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης αποφάσισαν να εκδώσουν και να διαθέσουν τα εγχειρίδια των μαθημάτων που διδάσκουν χωρίς κόστος, καταρχήν για τους φοιτητές τους, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο. Παρόλο που τα βιβλία...
Η απάντηση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε αίτηση με εφευρέτη σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ - EPO) απέρριψε δύο αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις οποίες ως εφευρέτης...
Λεπτομερής μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξετάζει τις επιρροές της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit) ιδίως ως προς την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και τη λειτουργία του αντίστοιχου Ενωσιακού δικαιοδοτικού οργάνου (UPC). Ποιες...
Δεν συντρέχει προσβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Piaggio επί του σκούτερ Vespa LX Με απόφασή το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι δεν συντρέχει προσβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Piaggio επί του...
Ενδέχεται να εμπίπτουν στην έννοια του “εργου” - Ωστόσο, για να προστατευθούν βάσει του δικαιώματος του δημιουργού δεν αρκεί να παράγουν μόνο αισθητικό αποτέλεσμα Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις...
Ηλεκτρονικά θα γίνεται πλέον η κατάθεση αιτήσεων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2810/Β΄/04.07.2019 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΑΕΞ465ΧΙ8-ΔΞΕ) η...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ