Έννοια εργοδότη για την επιβολή ασφαλιστικών εισφορών επί οικοδομικών εργασιών Καταλογισμός ασφαλιστικών εισφορών εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου - Έννοια εργοδότη για την επιβολή ασφαλιστικών εισφορών επί οικοδομικών εργασιών ΔΠΑ 4039/2020,...
Σε μια άτυπη περαίωση προχωράει το υπουργείο Οικονομικών για συγκεκριμένες φορολογικές υποθέσεις, με στόχο αφενός να εισρεύσουν άμεσα χρήματα στον κρατικό κορβανά, αφετέρου να αποσυμφορηθούν τα δικαστήρια από τις χιλιάδες εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις. Με...
Σύνοψη Διαμεσολάβησης -Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος εταιρείας που βεβαιώθηκε μετά την ημερομηνία αναδρομικής παύσης των εργασιών της. Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. να διαγράψει αυτεπαγγέλτως τέλος επιτηδεύματος που βεβαιώθηκε για χρονικό...
ΔΠΑ 99/2020, 2ο Τμήμα  Προσφυγή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (και ήδη Ε.Φ.Κ.Α.) κατά απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Πατησίων, με την οποία έγινε δεκτή ένσταση της καθ’ ης η...
Στόχος να γίνεται ηλεκτρονικά και χωρίς φυσική παρουσία Ηλεκτρονικά στο μέτρο του δυνατού και με απλό τρόπο επιδιώκουν τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών να γίνονται οι διαδικασίες που αφορούν την ελληνική ιθαγένεια. Στόχος είναι να...
Κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση νέο νομοσχέδιο με σημαντικές φορολογικές διατάξεις. . Μεταξύ αυτών στο άρθρο 8 του νομοσχεδίου περιέχεται διάταξη με την οποία επιδιώκεται η σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και...
Και υποχρέωσε το Δημόσιο να αποδέχεται τις αντίστοιχες υπηρεσίες αυτού Με γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερώτημα αναφορικά με την υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης σε τελεσίδικη απόφαση πολιτικού δικαστηρίου που...
Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών Ανακοπή. Μη εκτελεστή πράξη η ατομική ειδοποίηση «προ κατάσχεσης». ΔΠΑ 8156-7/2020, 25ο Τμήμα Οι διατάξεις του άρθρου 115 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (Κ.Φ.Ε. -...
ΔΠΑ 8156-7/2020, 25ο Τμήμα Οι διατάξεις του άρθρου 115 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (Κ.Φ.Ε. - ν.2238/1994, Α΄ 151) και οι ισχύουσες από 1.1.2014 διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013...
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ' αριθμ. 77/2020 γνωμοδότησή του, αποφαίνεται ότι για την απαλλαγή από τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ., κατά τον υπολογισμό του συνολικού καθαρού οικογενειακού εισοδήματος, δε λαμβάνεται υπόψη το ποσό που δηλώθηκε...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ