fbpx
13.8 C
Athens
Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου, 2021
ΑΡΙΘΜΟΣ 139/2021 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Σύμβαση έργου. Αμοιβή. Ποινική ρήτρα. Υπερημερία οφειλέτη. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. - Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρ. 681 και 694 του ΑΚ προκύπτει ότι με τη σύμβαση έργου ο ένας συμβαλλόμενος, που καλείται εργολάβος, αναλαμβάνει...
Το Libor φεύγει, το SARON έρχεται και φέρνει αλλαγές στις συμβάσεις των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Στα τέλη του έτους το επιτόκιο αναφοράς Libor καταργείται και η αντικατάστασή του συνοδεύεται από μονομερή τροποποίηση των συμβάσεων, που θα ισχύσει καθολικά από...
Ακυρώσιμη σύμβαση εγγύησης με ανώνυμη τραπεζική εταιρία λόγω ουσιώδους πλάνης της εγγυήτριας, συνιστάμενης στην εσφαλμένη θεώρηση της τελευταίας ότι η σχετική ελαττωματική δήλωση βούλησής της περιελάμβανε ορισμένο περιεχόμενο διαφορετικό ως προς τις υποχρεώσεις που αναλάμβανε Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών, αφού...
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 144/21 Λουξεμβούργο, 2 Σεπτεμβρίου 2021    Απόφαση στην υπόθεση C-932/19OTP Jelzálogbank κ.λπ. Η ουγγρική νομοθεσία η οποία απαγορεύει την ακύρωση δανειακής συμβάσεως συνομολογηθείσας σε ξένο νόμισμα για τον λόγο ότι περιλαμβάνει καταχρηστική ρήτρα περί της διαφοράς...
Βάσει του Ν. 4412/2016, το Διοικητικό Εφετείο αποτελεί το αρμόδιο δικαστήριο επί κάθε διαφοράς προκύπτουσας από σύμβαση προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ιδιωτικού δικαίου Απορρίφθηκε αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη ελλείψει δικαιοδοσίας από το Πρωτοδικείο Ηλείας αγωγή από σύμβαση...
Οι εργασιακές συμβάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των Τ.Ε.Ι., ελλείψει της υπαλληλικής ιδιότητας αυτών, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας Στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου παραπέμφθηκε το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα, εάν...
Εν μέρει δεκτή η αγωγή και καταδίκη του εναγομένου σε καταβολή χρηματικού ποσού, λόγω μη τήρησης όρων της σύμβασης Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών έκανε εν μέρει δεκτή αγωγή, με την οποία ζητούνταν η καταβολή χρηματικού ποσού λόγω μη τήρησης εκ...
"Δεν μπορεί να αντιταχθεί προθεσμία σε καταναλωτή που συνήψε τέτοιο δάνειο για την επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν βάσει ρήτρας της οποίας αγνοεί τον καταχρηστικό χαρακτήρα” Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 10-06-2021 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης...
Η παραίτηση από το δικαίωμα ακύρωσης μπορεί να λάβει χώρα και σιωπηρώς Απορρίπτοντας την αίτηση αναίρεσης και επικυρώνοντας τα σχετικώς κριθέντα από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ο Άρειος Πάγος έκρινε πως το δικαίωμα προς ακύρωση σύμβασης, λόγω απάτης, υπόκειται σε απόσβεση...
Ανάκληση των δωρεών λόγω αχαριστίας και λόγω μη εκτέλεσης του τρόπου υπό τον οποίο αυτές συστήθηκαν και καταδίκη της δωρεοδόχου, η οποία διατηρεί το εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου χωρίς νόμιμη αιτία, σε δήλωση βούλησης Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά, κάνοντας...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com