ΑΡΙΘΜΟΣ 450/2019 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Διαταγή πληρωμής από κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού. Καταχρηστική καταγγελία δανειακής σύμβασης από Τράπεζα.  - Κατά το άρθρ. 623 ΚΠολΔ, μπορεί κατά την ειδική διαδικασία...
Αριθμός 968/2018 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Αμοιβή διευθύνοντος συμβούλου ανώνυμης εταιρείας. Εντολή. Μίσθωση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Σύμβαση εργασίας. - Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 23α παρ. 2 και...
Αριθμός C-224/19 και C-259/19 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - Προδικαστική παραπομπή. Προστασία των καταναλωτών. Συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές. Ενυπόθηκα δάνεια. Καταχρηστικές ρήτρες. Ρήτρα βάσει της οποίας ο δανειολήπτης βαρύνεται με το...
Αριθμός 725/2020 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Μήνυση λόγω διάπραξης ποινικού αδικήματος. Καταχρηστική καταγγελία.  - Κατά το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 3198/1955 η καταγγελία της...
Δικαστήριο ΕΕ: Προστασία των καταναλωτών - Αποτελέσματα της κηρύξεως της ακυρότητας των εν λόγω ρητρών - Εξουσίες του εθνικού δικαστηρίου - Δικαστικά έξοδα Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με...
Ρήτρα που απηχεί κανόνα που κατά το εθνικό δίκαιο εφαρμόζεται μεταξύ των μερών εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί άλλως δεν εμπίπτει στην οδηγία για καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων με καταναλωτές Νέα απόφαση με ενδιαφέρον για...
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 86/20Λουξεμβούργο, 9 Ιουλίου 2020 Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-698/18 και C-699/18, SC Raiffeisen Bank SA κατά JB και BRD Groupe Société Générale SA κατά...
Ανάθεση καθηκόντων κατώτερης φύσης σε σχέση με τα προβλεπόμενα στους όρους της σύμβασης Από τη διάταξη του άρθρου 7 εδ. α του Ν. 2112/1920, η οποία ορίζει ότι «πάσα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσεως...
Φρέσκια απόφαση από το ΔΕΕ ερμηνεύει τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ για τα δικαιώματα του καταναλωτή και δη τις διατάξεις αυτής που αφορούν το δικαίωμα του καταναλωτή να υπαναχωρεί εντός 14 ημερών αναιτιολόγητα από καταναλωτική σύμβαση. Το...
Διοικητικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ επιβλήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων σε ασφαλιστική εταιρεία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή.Πρόκειται, συγκεκριμένα,...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ