Ανοίγει εντός της ημέρας άλλη μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα βρίσκεται αυτή τη φορά μέσα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, aade.gr για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις μέχρι 5 εργαζόμενους προσωπικό για την καταβολή...
Δυνατότητα λήψης των αποφάσεων Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων με Τηλεδιάσκεψη και άλλα πρόσφορα μέσα, έως 30-6-2020. α) Δυνατότητα πραγματοποίησης των Συνελεύσεων με τηλεδιάσκεψη Δυνατότητα και ποιους αφορά
Θέμα: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 23/2020 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί της ευθύνης μελών αστικής εταιρείας για υποχρεώσεις που γεννήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4072/2012, μετά την προσθήκη της παραγράφου 4 στο άρθρο...
Όταν στα πλαίσια ίδρυσης ΙΚΕ ένας εταίρος επιθυμεί να εισφέρει στο κεφάλαιο της εταιρείας αντί μετρητών ένα ακίνητο (εισφορά σε είδος), τότε για την εξακρίβωση της αξίας του ακινήτου συντάσσεται έκθεση αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές...
Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/828 Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών υπό τον τίτλο: «Εταιρική...
ΔΕΔ 3563/2019Συμψηφισμός φόρου μερισμάτων από κυπριακή εταιρία - Δικαιολογητικά Ε 2018-2019 Καλλιθέα 13/12/2019Αριθμός Απόφασης 3563 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ Σ ΔΙΑΦΟΡΩΝΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος...
Yπόθεση C-405/18Φορολογική νομοθεσία – Φόρος εταιριών – Μεταφορά της έδρας της πραγματικής διοίκησης εταιρίας σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο έχει συσταθεί – Μεταφορά της φορολογικής έδρας προς αυτό το άλλο κράτος μέλος – Εθνική...
Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Παραγραφή - Αναδρομική εφαρμογή ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης Άτυπη εταιρεία. Αγοραπωλησία με σκοπό την επίτευξη σημαντικού κέρδους. Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και...
Καταστατικά (και σε μορφή docx) για Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη Εταιρεία Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσες η νέα απόφαση του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία...
Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τα εμπορικά σήματα (Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ