Απόφαση 210 / 2017 (Δ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Δ' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Σακκά, Σοφία Ντάντου, Γεώργιο Χοϊμέ και Κωστούλα Φλουρή-Χαλεβίδου, Αρεοπαγίτες. Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του,...
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 104 /13.5.2018 τεύχος Α΄ ο Νόμος 4548/2018 με θέμα Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών Το νομοσχέδιο αποτελείται απο 190 άρθρα , 14 τμήματα , τροποποιεί το Κ.Νόμο 2190/1920 και η ισχύς του αρχίζει από 1.1.2019   Κατεβάστε το...
Περίληψη Η υποβαλλόμενη κατ' έτος, μεταξύ άλλων, από τις ομόρρυθμες εταιρείες δήλωση φόρου εισοδήματος αποτελεί τίτλο προ βεβαίωση του φόρου του αναλογούντος στα δηλούμενα εισοδήματα. Όταν δε το ποσό του ήδη προκαταβληθέντος για τα εισοδήματα αυτά φόρου είναι μεγαλύτερο του...
Αρθρο: 107 Ημ/νία: 29.05.2013 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Τίτλος Αρθρου Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία Σχόλια - Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120/29.5.2013).   Κείμενο Αρθρου 1. Εταιρεία άλλης μορφής μπορεί να μετατραπεί σε...
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Ομόρρυθμη εταιρεία. Διορισμός προσωρινού διαχειριστή. Ανάκληση διαχειριστή. - Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 69 ΑΚ "Αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση του νομικού προσώπου, ή, αν τα συμφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου,...
Φόρος εταιριών – Πίστωση φόρου – Συνταξιοδοτικό ταμείο – Άρνηση χορηγήσεως του ευεργετήματος της πιστώσεως φόρου στους μετόχους οι οποίοι δεν υπόκεινται στον φόρο εισοδήματος από επενδύσεις για μερίσματα αλλοδαπής προελεύσεως – Ερμηνεία της αποφάσεως της 12ης Δεκεμβρίου 2006,...
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος υπ΄ αριθμ. 4541/2018 με τίτλο «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις». Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον νόμο υπ΄ αριθμ. 4541/2018 εδώ.
Την Τετάρτη, 13.6.2018 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ο νέος νόμος που ρυθμίζει το πλαίσιο λειτουργίας των ανωνύμων εταιριών (4548/2018). Ως γενική έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ορίζεται η 1.1.2019, σύμφωνα με το άρθρο 190, ωστόσο στις μεταβατικές διατάξεις ορίζονται και ορισμένες διαφορετικές προθεσμίες για...
Η απόφαση(ΠΟΛ 1045/2017), που εκδόθηκε το Μάρτιο του 2017 με βάση τη διάταξη που ψηφίστηκε (ν.4446/2016 αρ. 99) το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, βρίσκεται σε ισχύ και αφορά εργαζόμενους καθώς και μετόχους – εταίρους εταιρειών οι οποίοι παίρνουν εταιρικά αυτοκίνητα.  Σύμφωνα με...
Έγκύκλιο για το πότε εκπτίπτουν και παρέχεται έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών σε εταίρους προσωπικής εταιρείας που δεν ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνουν όμως αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε. δίνει με εγκύκλιο της η ΑΑΔΕ   Σύμφωνα...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ