Θέμα: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 23/2020 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί της ευθύνης μελών αστικής εταιρείας για υποχρεώσεις που γεννήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4072/2012, μετά την προσθήκη της παραγράφου 4 στο άρθρο...
Όταν στα πλαίσια ίδρυσης ΙΚΕ ένας εταίρος επιθυμεί να εισφέρει στο κεφάλαιο της εταιρείας αντί μετρητών ένα ακίνητο (εισφορά σε είδος), τότε για την εξακρίβωση της αξίας του ακινήτου συντάσσεται έκθεση αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές...
Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/828 Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών υπό τον τίτλο: «Εταιρική...
ΔΕΔ 3563/2019Συμψηφισμός φόρου μερισμάτων από κυπριακή εταιρία - Δικαιολογητικά Ε 2018-2019 Καλλιθέα 13/12/2019Αριθμός Απόφασης 3563 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ Σ ΔΙΑΦΟΡΩΝΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος...
Yπόθεση C-405/18Φορολογική νομοθεσία – Φόρος εταιριών – Μεταφορά της έδρας της πραγματικής διοίκησης εταιρίας σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο έχει συσταθεί – Μεταφορά της φορολογικής έδρας προς αυτό το άλλο κράτος μέλος – Εθνική...
Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Παραγραφή - Αναδρομική εφαρμογή ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης Άτυπη εταιρεία. Αγοραπωλησία με σκοπό την επίτευξη σημαντικού κέρδους. Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και...
Καταστατικά (και σε μορφή docx) για Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη Εταιρεία Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσες η νέα απόφαση του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία...
Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τα εμπορικά σήματα (Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας...
Τεχνικές προδιαγραφές Δείτε την νέα τεχνική τεκμηρίωση (έκδοση 0.6, ημερομηνία 21/2/2020) Tεχνική Tεκμηρίωση myDATA Για την επικοινωνία των λογιστικών / εμπορικών προγραμμάτων των επιχειρήσεων με την ηλεκτρονική...
Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που ξεκινούν εντός του έτους. Με την απόφαση δίνονται οι ορισμοί του παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων και ορίζονται επίσης: - οι προδιαγραφές...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ