Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν διατάξεις της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ σε τομείς εκτός του πεδίου εφαρμογής της, εφόσον μια τέτοια ερμηνεία από τα εθνικά δικαστήρια διασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές  Γεώργιος...
ΑΠΟΦΑΣΗ Dos Santos Calado κ.α. κατά Πορτογαλίας της 31.03.2020 (αριθ. προσφ. 55997/14, 6843/16, 78841/16, και 370617) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υπερβολικός φορμαλισμός του Συνταγματικού δικαστηρίου. Παραβίαση δίκαιης...
Δικαστήριο ΕΕ: Η εκμίσθωση αυτοκινήτων οχημάτων εξοπλισμένων με ραδιοφωνικό δέκτη δεν συνιστά «πράξη παρουσίασης στο κοινό» κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 2-04-2020 απόφασή...
ΑΠΟΦΑΣΗ Andreea-Marusi Dumitru κατά Ρουμανίας της 31.03.2020 (αρ. προσφ. 9637/16) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρήση όπλων από αστυνομικό. Μη ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου για τη...
Δικαστήριο ΕΕ: Ένα τέτοιο επίδομα συνιστά κοινωνικό πλεονέκτημα και παροχή κοινωνικής ασφάλισης κατά την έννοια του δικαίου ΕΕ Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 2-04-2020 απόφασή του, το Έκτο Τμήμα...
Δικαστήριο ΕΕ: Το κράτος μέλος οφείλει να διακριβώσει ότι στον υπήκοο αυτό δε θα επιβληθεί θανατική ποινή ούτε θα υποστεί βασανιστήρια ή απάνθρωπες ή εξευτελιστικές ποινές ή ανάλογη μεταχείριση  Γεώργιος Π. Κανέλλος
Προτάσεις - σταθμός του Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της ΕΕ: Η διασφάλιση διαθεσιμότητας επαρκών και οικονομικά προσιτών οικημάτων αποτελεί λόγο για τη θέσπιση συστημάτων χορήγησης αδειών Τις ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες προτάσεις του σε μία υπόθεση που...
Σημαντική απόφαση για το Προσφυγικό Tο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο αποφάσισε ότι Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχία αρνούμενες να δεχθούν έναν αριθμό προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία, παρέβησαν τις υποχρεώσεις που...
Μια ενδιαφέρουσα απόφαση εξέδωσε το ΔΕΕ την 12-3-2020 στην υπόθεση C‑583/18, σε σχέση με την εφαρμογή της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ ως προς τις συμβάσεις μεταφοράς επιβατών. Ως γνωστόν η Οδηγία θεσπίζει δικαιώματα για τους καταναλωτές στα πλαίσια συμβάσεων...
Δικαστήριο ΕΕ: Ο επιβάτης μπορεί να ασκήσει ακόμα και σε αυτή την περίπτωση αγωγή αποζημίωσης σε βάρος του αερομεταφορέα ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου αναχώρησης Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ