Δικαστήριο ΕΕ: Δεν προσκρούουν στις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων και της δικαστικής ανεξαρτησίας οι μεγαλύτερες περικοπές σε δικαστές με χαμηλότερες αποδοχές Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη...
Η Ελλάδα θα κληθεί να καταβάλει 5.287,50 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/680) Η...
Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο μετά από προδικαστικό ερώτημα του Σουηδικού δικαστηρίου, αποφάσισε ό,τι, σε περίπτωση μεταβίβασης/συγχώνευσης επιχείρησης, εφόσον δεν έχει γίνει καμία τροποποίηση στους όρους εργασίας εκ μέρους του διαδόχου και εφόσον οι ρυθμίσεις της συλλογικής συμβάσεως που ίσχυε έναντι...
Πολύ σημαντική απόφαση ενόψει GDPR - Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας οι διαχειριστές σελίδων και το Facebook   Μία εξαιρετικά σημαντική απόφαση σχετικά με την προστασία δεδομένων στις πλατφόρμες κοινωνικές δικτύωσης, ειδικά με δεδομένη την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR),...
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) καταδίκασε τη Λετονία για παραβίαση του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που αναφέρεται στο δικαίωμα σε δίκαιη δίκη εντός ευλόγου χρόνου. Η υπόθεση (αρ. προσφυγής 22059/08) αφορούσε ποινική...
Παράνομη έκρινε το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τη διάθεση αφορολόγητων καυσίμων από τα Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών που λειτουργούν στην ελληνική μεθόριο. Το σκεπτικό της απόφασης είναι ότι τα καύσιμα τίθενται σε ανάλωση με τον εφοδιασμό των οχημάτων απορρίπτοντας έτσι...
Στο εδώλιο βρίσκονται μαζί η Κύπρος και η Τουρκία για την αποτυχία τους να συνεργαστούν για την διερεύνηση της δολοφονίας μιας οικογένειας Τ/Κ. Στη μείζονα του σύνθεση το ΕΔΑΔ θα εξετάσει σε ένα μήνα η υπόθεση Γκιουζελγιουρτλού, στην οποία στο...
Σύμφωνα με το ΔΕΕ, απόφαση C‑487/12 της 18-9-2014, το δίκαιο της Ένωσης, και συγκεκριμένα το άρθρο 22 του κανονισμού 1008/2008, κατοχυρώνει την αρχή της ελευθερίας τιμολογήσεως, δυνάμει της οποίας οι αερομεταφορείς μπορούν να καθορίζουν βασική τιμή αεροπορικού εισιτηρίου μη...
Με τη δημοσιευθείσα στις 21-06-2018 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφαίνεται ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 650/2012, σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της...
Πολύ σημαντική και χρήσιμη απόφαση για το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και το δικαίωμα του διαδίκου να εκπροσωπείται στη δίκη από το δικηγόρο του, εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 26 Ιουλίου 2018, (υπόθεση Bartaia v. Georgia / αρ.αίτησης 10978/06). Το Δικαστήριο...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ