Του Γ. Αγγέλη Όταν έγινε γνωστό ότι η κυρία Λαγκάρντ θα απαντούσε με δημόσια συνέντευξη στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Καρλσρούης την Πέμπτη, όσον αφορά την απόφαση των Γερμανών δικαστών να θέσουν υπό αμφισβήτηση το δικαίωμά...
Τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών όσον αφορά το κύρος των πράξεων των θεσμικών οργάνων θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ενότητα της έννομης τάξης της Ένωσης Ανακοινωθέν τύπου κατόπιν της απόφασης του...
Δικαστήριο ΕΕ: Μία τέτοια αγωγή αποζημίωσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού Βρυξέλλες Ι, υπό τον όρο ότι οι εργασίες των εν λόγω εταιριών δεν εμπίπτουν στην έννοια του iure imperii Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος
Ποσό ύψους 435 εκατομμυρίων ευρώ επιστρέφονται στον κρατικό κορβανά της χώρας μας με δύο αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού η Ελλάδα δικαιώνεται για τις παρακρατήσεις που της είχαν γίνει από κοινοτικές ενισχύσεις για τα βοσκοτόπια.
Σημαντικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ σε υποθέσεις που αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξέδωσε επικαιροποιημένο θεματικό δελτίο με τις σημαντικότερες αποφάσεις του αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού...
Σύμφωνα με απόφαση του ΔΕΕ στις 19 Μαρτίου 2020 στην υπόθεση C-234/18 , το δίκαιο της Ένωσης δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να προβλέπουν αστικής φύσεως διαδικασίες δημεύσεως ανεξαρτήτως της διαπιστώσεως διαπράξεως ποινικού αδικήματος. Τέτοιου είδους διαδικασίες δεν...
Συμβάσεις μεταξύ κρατών μελών για την αποφυγή διπλής φορολογίας, ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και απαγόρευση των διακρίσεων στην ΕΕ Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 30-04-2020 απόφασή του, το Όγδοο...
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 54/20 Λουξεμβούργο, 30 Απριλίου 2020 Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσειςC-168/19, HB κατά Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) και C-169/19, IC κατά...
Δικαστήριο ΕΕ: Το δίκαιο της Ένωσης αντιτίθεται σε ρήτρα των γενικών όρων αερομεταφορέα η οποία περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη του σε μία τέτοια περίπτωση Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα...
«Προδικαστική παραπομπή – Σήματα – Οδηγία 2008/95/ΕΚ – Απαράδεκτο ή ακυρότητα της καταχωρίσεως – Τρισδιάστατο σήμα – Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο εʹ, σημεία ii και iii – Σημείο αποτελούμενο αποκλειστικά από το σχήμα του προϊόντος που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ