Συμβάσεις μεταξύ κρατών μελών για την αποφυγή διπλής φορολογίας, ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και απαγόρευση των διακρίσεων στην ΕΕ Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 30-04-2020 απόφασή του, το Όγδοο...
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 54/20 Λουξεμβούργο, 30 Απριλίου 2020 Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσειςC-168/19, HB κατά Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) και C-169/19, IC κατά...
Δικαστήριο ΕΕ: Το δίκαιο της Ένωσης αντιτίθεται σε ρήτρα των γενικών όρων αερομεταφορέα η οποία περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη του σε μία τέτοια περίπτωση Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα...
«Προδικαστική παραπομπή – Σήματα – Οδηγία 2008/95/ΕΚ – Απαράδεκτο ή ακυρότητα της καταχωρίσεως – Τρισδιάστατο σήμα – Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο εʹ, σημεία ii και iii – Σημείο αποτελούμενο αποκλειστικά από το σχήμα του προϊόντος που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός...
Με σημερινή του απόφαση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η Ryanair οφείλει να ενημερώνει τον καταναλωτή για τις αναπόφευκτες και προβλέψιμες τιμολογήσεις κατά την πρώτη αναφορά στο σύστημα κράτησης στο διαδίκτυο. Το...
ΑΠΟΦΑΣΗ Dragan Petrovic κατά Σερβίας της 14.04.2020 (αρ. προσφ. 75229/10) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο προσφεύγων θεωρήθηκε ύποπτος για ανθρωποκτονία. Εκδόθηκαν 2 εντάλματα για έρευνα στην...
Γεν. εισαγγελέας ΔΕΕ: Μία εταιρία όπως η Volskwagen μπορεί να εναχθεί από τους αγοραστές των οχημάτων που χειραγώγησε στα δικαστήρια του κράτους μέλους όπου έλαβε χώρα η αγορά Γεώργιος Π. Κανέλλος
Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν διατάξεις της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ σε τομείς εκτός του πεδίου εφαρμογής της, εφόσον μια τέτοια ερμηνεία από τα εθνικά δικαστήρια διασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές  Γεώργιος...
ΑΠΟΦΑΣΗ Dos Santos Calado κ.α. κατά Πορτογαλίας της 31.03.2020 (αριθ. προσφ. 55997/14, 6843/16, 78841/16, και 370617) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υπερβολικός φορμαλισμός του Συνταγματικού δικαστηρίου. Παραβίαση δίκαιης...
Δικαστήριο ΕΕ: Η εκμίσθωση αυτοκινήτων οχημάτων εξοπλισμένων με ραδιοφωνικό δέκτη δεν συνιστά «πράξη παρουσίασης στο κοινό» κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 2-04-2020 απόφασή...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ