Και αν λυθεί εκ νέου η σχέση εργασίας αποζημίωση αντί της άδειας που δεν έλαβε Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 25-06-2020 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)...
Σημαντικό τμήμα της ουγγρικής νομοθεσίας για το άσυλο παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ο οποίος αναφέρεται ειδικά στην κράτηση των αιτούντων άσυλο σε περιοχές τράνζιτ στην...
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 76/20 Λουξεμβούργο, 25 Ιουνίου 2020 Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-762/18, QH κατά Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria και C-37/19, CV...
ΑΠΟΦΑΣΗ Omorefe κατά Ισπανίας της 23.06.2020 (αριθ. προσφ. 69339/16) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τοποθέτηση ανήλικου παιδιού σε ανάδοχη οικογένεια και επακόλουθη υιοθεσία του.  Αδυναμία...
Λίγες εβδομάδες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που έθεσε το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας, η ΕΚΤ είναι αποφασισμένη να απαντήσει και να καταρρίψει τις κατηγορίες σχετικά με την αρμοδιότητά της στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (PSPP). Η πρόεδρος...
Απόφαση C-40/17 της 29/7/2019 (Fashion ID): Έννοια του όρου “υπεύθυνος της επεξεργασίας” – Νόμιμη επεξεργασία δεδομένων – Έννομο συμφέρον υπεύθυνου επεξεργασίας – Συγκατάθεση υποκειμένου – Εθνική κανονιστική ρύθμιση που παρέχει στις ενώσεις προστασίας καταναλωτών ενεργητική νομιμοποίηση για προσφυγή...
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Ν. κατά Γερμανίας της 11.06.2020 (αριθ. προσφ.  74440/17) βλ. εδώ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προσωπικά δεδομένα και ιδιωτική ζωή. Συλλογή και διατήρηση φωτογραφίας και δακτυλικών...
ΑΠΟΦΑΣΗ Kaman κατά Τουρκίας  της 04.06.2020 (αριθ. 29798/18) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας και εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων μέσων.
Με τη νομοθεσία αυτή προβλέπονται αδικαιολόγητοι περιορισμοί οι οποίοι εισάγουν δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος των ΜΚΟ και των προσώπων που τους χορηγούν ενισχύσεις Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 18-06-2020...
Δικαστήριο ΕΕ: Τα εν λόγω πρόσωπα απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή είτε το δελτίο τους έχει χορηγηθεί από κράτος μέλος του χώρου Σένγκεν είτε τους έχει χορηγηθεί από κράτος μέλος το οποίο δεν ανήκει στον χώρο αυτόν

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ