Τροποποίηση του άρθρου 686 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Η παράγραφος 6 του άρθρου 686 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:  «6. Στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στο μονομελές πρωτοδικείο ή στο ειρηνοδικείο η πρόσθετη παρέμβαση και η ανταίτηση μπορεί...
Άρειος Πάγος, αρ. απόφασης 164/2017: Κατάθεση παραβόλου για την άσκηση έφεσης: Από προφανή παραδρομή, δεν είχαν επισυναφθεί από τον πληρεξούσιο δικηγόρο οι φωτοτυπίες των παραβόλων της ασκηθείσας έφεσης στο προσκομισθέν αντίγραφο της έφεσης για τον προσδιορισμό δικασίμου ενώπιον της...
Αλλαγές σε νόμο για "υπερχρεωμένα νοικοικυριά", Πτωχευτικό Κώδικα, Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και μισθώσεις οχημάτων με οδηγό   Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4549/2018 "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής...
Άρειος Πάγος αρ.115/2016 (πολ.): Επίδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιοδήποτε ΝΠΔΔ κάθε ένδικου βοηθήματος και ένδικου μέσου. Μπορεί να γίνει στους αντιδίκους του ή στον αντίκλητό τους και στον δικηγόρο, ο οποίος τους εκπροσώπησε κατά την τελευταία συζήτηση της...
Σχόλιο Β. Μπουκουβάλα (Πρωτοδίκη Δ.Δ.-Δ.Ν.) στην 736/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου Σχόλιο στην 736/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου: επισημείωση του χρόνου επιδόσεως επί του επιδοθέντος εγγράφου και νομιμότητα διαδικαστικών ενεργειών που ερείδονται σ’ αυτή. Η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία...
Με την απόφαση υπ' αριθμ. 1480/2017 του Αρείου Πάγου (A2’ Πολιτικό Τμήμα) κρίθηκε ότι: «Όπως από το άρθρο 386 παρ. 1 ΠΚ προκύπτει, θεωρείται τετελεσμένη η απάτη επί δικαστηρίου, όταν -δια της εν γνώσει υποβολής ψευδών ισχυρισμών, επικλήσεως και προσκομίσεως πλαστών ή ανακριβών...
Νέα Δικηγορικά Δικαιώματα προβλέπονται στον περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικό Κανονισμό μετά τη δημοσίευση των Παραρτημάτων “Β”, “Γ” Μέρος Ι στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας (4113/24-10-2017). Αντίστοιχα δημοσιεύονται νέα δικηγορικά δικαιώματα και δικαστικά τέλη για το Διοικητικό Δικαστήριο, για τις Αιτήσεις...
ΑΕΔ 1/2017: Απαράδεκτη η συζήτηση λόγω μη νόμιμης κλήτευσης διαδίκου. Στην έκθεση επίδοσης δεν αναφέρθηκε ότι η επίδοση έγινε στον σύνοικο αδελφό του παραλήπτη του εγγράφου. «Κατά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 576 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας «2....
ΚΥΠΡΟΣ : Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2017 τροποποιεί τους περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς. Ειδικότερα: Η Διαταγή 25 τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Στην παράγραφο (2) του Κανονισμού 1, πρώτη γραμμή, η φράση «ανταλλαγή των δικογράφων» διαγράφεται...
Η διαταγή πληρωμής δεν αποκτά ισχύ δεδικασμένου, αν η ανακοπή του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολΔ απορριφθεί ως εκπρόθεσμη ή για τυπικούς λόγους Με την υπ. αριθμ. 8/2017 απόφασή της η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι: - Η διαταγή πληρωμής...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ