Όπως είναι ήδη γνωστό, μετά την αντικατάσταση των αρθρ. 81 και 82 AK, καθώς και των αρθρ. 740 και 787 ΚΠολΔ, ήδη με τις διατάξεις των Ν. 4055/2012 και 4077/2012, ο Ειρηνοδίκης είναι πλέον αρμόδιος καθ’...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ